Ktl-icon-tai-lieu

Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi kythuathatnhan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3031 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
I)Khái niệm về nền kinh tế thị trường và thuế
1.Nền kinh thế thị trường
a) Nguồn gốc :
Nền kinh tế thị trường hình thành từ quá trình sản xuất hàng hóa.Sản xuất hàng
hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm xản xuất ra là để bán trên thị
trường. Trong kiểu tổ chức kinh tế này, toàn bộ quá trình sản xuất_phân
phối_trao đổi_tiêu dùng, sản xuất như thế nào và cho ra đều thông qua hệ thống
thị trường và do thị trường quyết định.
Cơ sở kinh tế-xã hội của sự ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa là phân công
lao động xã hội và về kinh tế giữa người sản xuất này với người sản xuất khác
do các quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất quy định. Khi sản phẩm lao
động trở thành hàng hóa thì người sản xuất trở thành người sản xuất hàng hóa,
lao dộng của người sản xuất hàng hóa vừa có tính tư nhân, cá biệt lao động của
sản xuất hàng hóa.

...
Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
I)Khái niệm về nền kinh tế thị trường và thuế
1.Nền kinh thế thị trường
a) Nguồn gốc :
Nền kinh tế thị trường hình thành từ quá trình sản xuất hàng hóa.Sản xuất hàng
hóa là kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm xản xuất ra là để bán trên thị
trường. Trong kiểu tổ chức kinh tế này, toàn bộ quá trình sản xuất_phân
phối_trao đổi_tiêu dùng, sản xuất như thế nào và cho ra đều thông qua hệ thống
thị trường và do thị trường quyết định.
Cơ sở kinh tế-xã hội của sự ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa là phân công
lao động xã hội và về kinh tế giữa người sản xuất này với người sản xuất khác
do các quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất quy định. Khi sản phẩm lao
động trở thành hàng hóa thì người sản xuất trở thành người sản xuất hàng hóa,
lao dộng của người sản xuất hàng hóa vừa có tính tư nhân, cá biệt lao động của
sản xuất hàng hóa.
Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay - Người đăng: kythuathatnhan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Thuế và vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay 9 10 722