Ktl-icon-tai-lieu

Thương hiệu Việt Tiến

Được đăng lên bởi Minh Nguyệt
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài:
Thương hiệu ngày càng có vai trò quan trọng trong xu thế cạnh tranh và phát triển định hướng hội nhập kinh
tế thế giới. Thương hiệu dẫn dắt chiến lược tổ chức, là chất xúc tác quan trọng để thực hiện thành công mục
tiêu kinh doanh và là điểm trọng tâm kết nối mọi nguồn lực hay khía cạnh quản trị tổ chức, nhân viên, đối tác
và khách hàng của bạn. Thương hiệu còn dẫn dắt nhận thức, thái độ và hành vi nhân viên trong công việc
hàng ngày nếu tổ chức chú trọng truyền thông thương hiệu nội bộ trước khi truyền thông ra bên ngoài. Sở hữu
thương hiệu mạnh thậm chí danh mục các thương hiệu mạnh là ước mơ của tất cả mọi lãnh đạo trong bối cảnh
hội nhập kinh tế quốc tế… Xây dựng thương hiệu đã khó thì phát triển và làm mới thương hiệu trong tâm trí
người tiêu dùng lại càng khó hơn. Chính vì thế nhóm tôi đã tìm hiểu và khảo sát vấn đề nhận biết về thương
hiệu của các loại dầu gội trong tâm trí khách hàng, để từ đó xây dựng bản đồ nhận thức về thương hiệu dầu
gội.
Trước khi hiểu xây dựng bản đồ nhận thức, ta tìm hiểu về khái niệm bản đồ nhận thức là gì? Và nó có ưu điểm
như thế nào?
2. Mục tiêu nghiên cứu:
 Đánh giá mức độ nhận biết của các thương hiệu dầu gội đầu (Dove, Rejoice, Enchanteur, Clear,
Pantene)
 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự nhận biết thương hiệu đối với các loại dầu gội đó.
 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vị trí của thương hiệu trong tâm trí của khách hàng.
3. Câu hỏi nghiên cứu:
 Thực trạng khách hàng sử dụng dầu gội đầu của 5 thương hiệu (Dove, Rejoice, Enchanteur, Clear,
Pantene)
 Khách hàng có mức độ hài lòng như thế nào đối với các sản phẩm dầu gội?
 Những nhân tố nào ảnh hưởng đến mức hài lòng đối với sản phẩm dầu gội?
 Nhân tố đó ảnh hưởng như thế nào đến hành vi người tiêu dùng?
 Mức độ nhận biết thương hiệu của các thương hiệu dầu gội trên?
 Khách hàng tiếp nhận thương hiệu qua phương tiện nào?
 Đánh giá của khách hàng về các thương hiệu đó như thế nào?
4. Giả thiết nghiên cứu
H0: Khách hàng không có sự cảm nhận khác nhau giữa các thương hiệu dầu gội.
H1 : Khách hàng có sự cảm nhận khác nhau giữa các thương hiệu dầu gội.
5. Phạm vi nghiên cứu
5.1. Phạm vi không gian
Thực hiện điều tra trong không gian của thành phố Huế
5.2. Phạm vi thời gian
Thời gian nghiên cứu của nhóm là bắt đầu từ ngày 10 tháng 9 năm 2012 đến 30 tháng 9 năm 2012. Với thời
gian thiết kế bảng hỏi và điều tra thử là 1 tuần, thời gian điều tra thực tế là 1 tuần, trong khoảng thời gian còn
lại nhóm thực hiện làm sạch dữ...
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài:
Thương hiệu ngày càng có vai trò quan trọng trong xu thế cạnh tranh và phát triển định hướng hội nhập kinh
tế thế giới. Thương hiệu dẫn dắt chiến lược tổ chức, là chất xúc tác quan trọng để thực hiện thành công mục
tiêu kinh doanh và là điểm trọng tâm kết nối mọi nguồn lực hay khía cạnh quản trị tổ chức, nhân viên, đối tác
và khách hàng của bạn. Thương hiệu còn dẫn dắt nhận thức, thái độ và hành vi nhân viên trong công việc
hàng ngày nếu tổ chức chú trọng truyền thông thương hiệu nội bộ trước khi truyền thông ra bên ngoài. Sở hữu
thương hiệu mạnh thậm chí danh mục các thương hiệu mạnh là ước mơ của tất cả mọi lãnh đạo trong bối cảnh
hội nhập kinh tế quốc tế… Xây dựng thương hiệu đã khó thì phát triển và làm mới thương hiệu trong tâm trí
người tiêu dùng lại càng khó hơn. Chính vì thế nhóm tôi đã tìm hiểu và khảo sát vấn đề nhận biết về thương
hiệu của các loại dầu gội trong tâm trí khách hàng, để từ đó xây dựng bản đồ nhận thức về thương hiệu dầu
gội.
Trước khi hiểu xây dựng bản đồ nhận thức, ta tìm hiểu về khái niệm bản đồ nhận thức là gì? Và nó có ưu điểm
như thế nào?
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Đánh giá mức độ nhận biết của các thương hiệu dầu gội đầu (Dove, Rejoice, Enchanteur, Clear,
Pantene)
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự nhận biết thương hiệu đối với các loại dầu gội đó.
Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vị trí của thương hiệu trong tâm trí của khách hàng.
3. Câu hỏi nghiên cứu:
Thực trạng khách hàng sử dụng dầu gội đầu của 5 thương hiệu (Dove, Rejoice, Enchanteur, Clear,
Pantene)
Khách hàng có mức độ hài lòng như thế nào đối với các sản phẩm dầu gội?
Những nhân tố nào ảnh hưởng đến mức hài lòng đối với sản phẩm dầu gội?
Nhân tố đó ảnh hưởng như thế nào đến hành vi người tiêu dùng?
Mức độ nhận biết thương hiệu của các thương hiệu dầu gội trên?
Khách hàng tiếp nhận thương hiệu qua phương tiện nào?
Đánh giá của khách hàng về các thương hiệu đó như thế nào?
4. Giả thiết nghiên cứu
H
0
: Khách hàng không có sự cảm nhận khác nhau giữa các thương hiệu dầu gội.
H
1
: Khách hàng có sự cảm nhận khác nhau giữa các thương hiệu dầu gội.
5. Phạm vi nghiên cứu
5.1. Phạm vi không gian
Thực hiện điều tra trong không gian của thành phố Huế
5.2. Phạm vi thời gian
Thời gian nghiên cứu của nhóm là bắt đầu từ ngày 10 tháng 9 năm 2012 đến 30 tháng 9 năm 2012. Với thời
gian thiết kế bảng hỏi và điều tra thử là 1 tuần, thời gian điều tra thực tế là 1 tuần, trong khoảng thời gian còn
lại nhóm thực hiện làm sạch dữ liệu, mã hóa dữ liệu, phân tích dữ liệu và chuẩn bị cho báo cáo.
5.3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu: sự nhận biết về thương hiệu của 5 loại dầu gội (Dove, Rejoce, Enchanteur, Clear,
Pantene)
Khách thể nghiên cứu: người dân ở tại thành phố Huế trên 15 tuổi đã từng sử dụng trong số các thương hiệu
dầu gội đó.
6. Phương pháp nghiên cứu.
Thương hiệu Việt Tiến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương hiệu Việt Tiến - Người đăng: Minh Nguyệt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thương hiệu Việt Tiến 9 10 173