Ktl-icon-tai-lieu

Thương hiệu với nhà quản lý

Được đăng lên bởi cothuytmb
Số trang: 223 trang   |   Lượt xem: 2268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1 - NHẬN THỨC CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU
CÁC QUAN NIỆM VỀ THƯƠNG HIỆU
CÁC YẾU TỐ THƯƠNG HIỆU
CÁC LOẠI THƯƠNG HIỆU
Thương hiệu cá biệt
Thương hiệu gia đình
Thương hiệu tập thể (còn được gọi là thương hiệu nhóm)
Thương hiệu quốc gia
CHỨC NĂNG CỦA THƯƠNG HIỆU
Chức năng nhận biết và phân biệt
Chức năng thông tin và chỉ dẫn
Chức năng tạo sự cảm nhận và tin cậy
Chức năng kinh tế
VAI TRÒ CỦA THƯƠNG HIỆU
Vai trò đối với người tiêu dùng
Vai trò đối vối doanh nghiệp
CHƯƠNG 2 - LỰA CHỌN MÔ HÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Nghiên cứu sơ bộ thị trường
Tiến hành nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu thương hiệu
MÔ HÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
Mô hình xây dựng thương hiệu gia đình
Mô hình xây dựng thương hiệu cá biệt
Mô hình đa thương hiệu
KIẾN TRÚC THƯƠNG HIỆU
Cấu trúc danh mục thương hiệu
Hệ thống cấp bậc thương hiệu
CHƯƠNG 3 - LIÊN KẾT VÀ LIÊN TƯỞNG THƯƠNG HIỆU
KHÁI LUẬN
THÔNG TIN, GHI NHỚ, RA QUYẾT ĐỊNH VÀ LIÊN TƯỞNG
Nguồn gốc của hành vi và ra quyết định
Ba hệ thống ghi nhớ:
Phân bổ liên kết cảm nhận trên vỏ não:
PHÂN LOẠI LIÊN KẾT THƯƠNG HIỆU
Phương pháp tiếp cận cấu trúc
Phân loại thông qua tiếp xúc với các giác quan
Phân loại theo kinh nghiệm thực tiễn
Phân loại Liên kết hệ thống mở dựa trên kinh nghiệm
ĐÁNH GIÁ VÀ ĐO LƯỜNG SỨC MẠNH CÁC LIÊN KẾT THƯƠNG HIỆU
Đo lường thông qua ma trận tương tác đa nhân tố

Mô hình đánh giá liên kết trực tiếp
Mô hình đánh giá theo phương pháp bình phương nhỏ nhất LMS
Mô hình đánh giá các nhân tố thích ứng dựa trên tư duy lý tính ACT-R
Mô hình đánh giá dựa trên lý thuyết mờ
NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT THƯƠNG HIỆU
CHƯƠNG 4 - ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU
VAI TRÒ CỦA ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU
QUÁ TRÌNH ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU
Lựa chọn định vị rộng cho thương hiệu sản phẩm
Lựa chọn định vị đặc thù cho thương hiệu sản phẩm
Lựa chọn định vị giá trị cho thương hiệu sản phẩm
Triển khai các chủ trương tổng giá trị cho thương hiệu sản phẩm
CHƯƠNG 5 - CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU
TỪ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐẾN CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU
Triết lý kinh doanh
Tầm nhìn thương hiệu
Giá trị cốt lõi
Mối quan hệ hữu cơ giữa chiến lược thương hiệu với chiến lược kinh doanh
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU
Người hoạch định chiến lược thương hiệu
Thách thức trong hoạch định chiến lược
Năng lực thực thi chiến lược
Các yếu tố liên quan đến hoạch địch ngân sách thương hiệu
ĐẦU TƯ CHO THƯƠNG HIỆU
Nguồn nhân lực trong quản lý thương hiệu
Đầu tư tài chính cho thương hiệu
CHƯƠNG 6 - THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU
HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU
ĐẶT TÊN THƯƠN...
CHƯƠNG 1 - NHẬN THỨC CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU
CÁC QUAN NIỆM VỀ THƯƠNG HIỆU
CÁC YẾU TỐ THƯƠNG HIỆU
CÁC LOẠI THƯƠNG HIỆU
Thương hiệu cá biệt
Thương hiệu gia đình
Thương hiệu tập thể (còn được gọi là thương hiệu nhóm)
Thương hiệu quốc gia
CHỨC NĂNG CỦA THƯƠNG HIỆU
Chức năng nhận biết và phân biệt
Chức năng thông tin và chỉ dẫn
Chức năng tạo sự cảm nhận và tin cậy
Chức năng kinh tế
VAI TRÒ CỦA THƯƠNG HIỆU
Vai trò đối với người tiêu dùng
Vai trò đối vối doanh nghiệp
CHƯƠNG 2 - LỰA CHỌN MÔ HÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
Nghiên cứu sơ bộ thị trường
Tiến hành nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu thương hiệu
MÔ HÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
Mô hình xây dựng thương hiệu gia đình
Mô hình xây dựng thương hiệu cá biệt
Mô hình đa thương hiệu
KIẾN TRÚC THƯƠNG HIỆU
Cấu trúc danh mục thương hiệu
Hệ thống cấp bậc thương hiệu
CHƯƠNG 3 - LIÊN KẾT VÀ LIÊN TƯỞNG THƯƠNG HIỆU
KHÁI LUẬN
THÔNG TIN, GHI NHỚ, RA QUYẾT ĐỊNH VÀ LIÊN TƯỞNG
Nguồn gốc của hành vi và ra quyết định
Ba hệ thống ghi nhớ:
Phân bổ liên kết cảm nhận trên vỏ não:
PHÂN LOẠI LIÊN KẾT THƯƠNG HIỆU
Phương pháp tiếp cận cấu trúc
Phân loại thông qua tiếp xúc với các giác quan
Phân loại theo kinh nghiệm thực tiễn
Phân loại Liên kết hệ thống mở dựa trên kinh nghiệm
ĐÁNH GIÁ VÀ ĐO LƯỜNG SỨC MẠNH CÁC LIÊN KẾT THƯƠNG HIỆU
Đo lường thông qua ma trận tương tác đa nhân tố
Thương hiệu với nhà quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương hiệu với nhà quản lý - Người đăng: cothuytmb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
223 Vietnamese
Thương hiệu với nhà quản lý 9 10 490