Ktl-icon-tai-lieu

Thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi Lê Na
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Thuế quan là biện pháp duy nhất để chống trợ cấp và chống bán phá giá?
Trong khuôn khổ hệ thống GATT/WTO (Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối
kháng, Hiệp định về chống bán phá giá, Hiệp định về các biện pháp tự vệ) thì thuế quan
không phải là biện pháp duy nhất để chống trợ cấp và chống bán phá giá.
- Thứ nhất, đối với vấn đề trợ cấp thì GATT (Điều VI và Điều XVI) quy định rằng,
khi hàng nhập khẩu được sản xuất với sự trợ cấp thì bên nhập khẩu có quyền thu thuế
chống trợ cấp hoặc những biện pháp cứu trợ khác. Thuế chống trợ cấp (thuế đối kháng) là
biện pháp thuế quan đặc biệt được áp dụng nhằm mục đích hạn chế việc trợ cấp cho
hàng hóa, bù đắp những thiệt hại do những biện pháp trợ cấp của Chính phủ một quốc gia
trong khâu chế tạo, sản xuất và xuất khẩu. Thuế chống trợ cấp còn gọi là thuế bồi hoàn
hay thuế trả đũa khi hàng hóa nhập khẩu trực tiếp hay gián tiếp. Như vậy, ngoài thuế
chống trợ cấp thì còn có một số biện pháp đối kháng thương mại khác nhằm đối trọng lại
các biện pháp trợ cấp. Cụ thể, các biện pháp chống trợ cấp bao gồm:
• Thuế chống trợ cấp tạm thời được đảm bảo bằng số tiền đặt cọc, kí quỹ

tương đương với khoản tiền trợ cấp tạm tính.
• Cam kết xóa bỏ hay hạn chế trợ cấp một cách tự nguyện của Chính phủ của

thành viên xuất khẩu. Cam kết được ghi nhận trong một số hiệp định thương mại
giữa các nước trên nguyên tắc có đi có lại.
• Cam kết xét lại giá của nhà xuất khẩu sao cho cơ quan có thẩm quyền đang

điều tra của thành viên nhập khẩu thấy rằng biện pháp trợ cấp không còn gây ra
thiệt hại.
• Thuế chống trợ cấp cuối cùng. Mức thuế chống trợ cấp (tạm thời hay cuối

cùng) sẽ chỉ áp dụng đối với các loại trợ cấp mang tính chất riêng biệt. Thuế chống
trợ cấp phải được áp dụng dựa trên cơ sở không phân biệt đối xử với sản phẩm
nhập khẩu từ mọi nguồn đã kết luận là có trợ cấp.

- Thứ hai, thuế chống bán phá giá là biện pháp được sử dụng phổ biến nhất hiện
nay để chống lại hành vi bán phá giá trong thương mại quốc tế.
Về thực chất, thuế chống bán phá giá là loại thuế nhập khẩu bổ sung đánh vào hàng
hóa bị bán phá giá ở nước nhập khẩu nhằm hạn chế những thiệt hại do việc bán phá giá
và đảm bảo sự công bằng trong thương mại. Thuế chống bán phá giá đánh vào các nhà
sản xuất riêng lẻ chứ không phải là thuế áp đặt chung cho hàng hóa của một quốc gia.
Tuy nhiên, không phải bất kì trường hợp bán phá giá nào cũng bị áp dụng thuế chống bán
phá giá. Theo quy định của WTO và luật pháp của rất nhiều nước thì thuế chống bán phá
giá chỉ được áp đặt ...

Trong khuôn khổ hệ thống GATT/WTO (Hiệp định về trợ cấp các biện pháp đối
kháng, Hiệp định về chống bán phá giá, Hiệp định về các biện pháp tự vệ) thì thuế quan
không phải là biện pháp duy nhất để chống trợ cấp và chống bán phá giá.
- Thứ nhất, đối với vấn đề trợ cấp thì GATT (Điều VI Điều XVI) quy định rằng,
khi hàng nhập khẩu được sản xuất với sự trợ cấp thì bên nhập khẩu quyền thu thuế
chống trợ cấp hoặc những biện pháp cứu trợ khác. Thuế chống trợ cấp (thuế đối kháng) là
biện pháp thuế quan đặc biệt được áp dụng nhằm mục đích hạn chế việc trợ cấp cho
hàng hóa, bù đắp những thiệt hại do những biện pháp trợ cấp của Chính phủ một quốc gia
trong khâu chế tạo, sản xuất xuất khẩu. Thuế chống trợ cấp còn gọi thuế bồi hoàn
hay thuế trả đũa khi hàng hóa nhập khẩu trực tiếp hay gián tiếp. Như vậy, ngoài thuế
chống trợ cấp thì còn có một số biện pháp đối kháng thương mại khác nhằm đối trọng lại
các biện pháp trợ cấp. Cụ thể, các biện pháp chống trợ cấp bao gồm:
Thuế chống trợ cấp tạm thời được đảm bảo bằng s tiền đặt cọc, quỹ
tương đương với khoản tiền trợ cấp tạm tính.
Cam kết xóa bỏ hay hạn chế trợ cấp một cách tự nguyện của Chính phủ của
thành viên xuất khẩu. Cam kết được ghi nhận trong một số hiệp định thương mại
giữa các nước trên nguyên tắc có đi có lại.
Cam kết xét lại giá của nhà xuất khẩu sao cho quan có thẩm quyền đang
điều tra của thành viên nhập khẩu thấy rằng biện pháp trợ cấp không còn gây ra
thiệt hại.
Thuế chống trợ cấp cuối cùng. Mức thuế chống trợ cấp (tạm thời hay cuối
cùng) sẽ chỉ áp dụng đối với các loại trợ cấp mang tính chất riêng biệt. Thuế chống
trợ cấp phải được áp dụng dựa trên sở không phân biệt đối xử với sản phẩm
nhập khẩu từ mọi nguồn đã kết luận là có trợ cấp.
Thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương mại quốc tế - Người đăng: Lê Na
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thương mại quốc tế 9 10 191