Ktl-icon-tai-lieu

Thương trường là sự tìm tòi

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
"Th¬ng trêng lµ ... sù t×m tßi"
Sinh n¨m 1957, 20 tuæi, Ph¬ng vµo lÝnh binh chñng th«ng tin, n¨m 1980 anh phôc viªn.
Víi vèn liÕng häc hÕt phæ th«ng, cha biÕt lµm g×, anh phô gióp anh em trong gia ®×nh söa
ch÷a xe ®¹p, xe m¸y trong mét ngâ phè khiªm tèn cña thÞ x· Hµ §«ng. Kh¸c víi nh÷ng
ngêi anh em kh¸c chÝ thó lµm ¨n, Ph¬ng lu«n vÈn v¬ suy nghÜ: trong khi ®Êt níc ®ang ®i
trªn chÆng cuèi cña c¬ chÕ bao cÊp cßn ngêi lao ®éng th× ®Çy ¾p lo toan "c¬m, ¸o, g¹o,
tiÒn?". Nh÷ng n¨m cuèi thËp niªn 80, x· héi §«ng ¢u biÕn lo¹n, phô tïng xe m¸y tõ Liªn
X«, §«ng §øc vÒ níc khan hiÕm dÇn, khiÕn anh thî m¸y trÎ n¶y ra mét ý : tù lµm lÊy
nh÷ng chi tiÕt, phô tïng thay thÕ. Lang thang häc hái ë c¸c nhµ m¸y c¬ khÝ lín n¬i th× c êi
nh¹o sù ng©y th¬, n¬i th× ¸i ng¹i chia sÎ sù th¬ng h¹i. Cuèi cïng b¹n h÷u ë Nhµ m¸y
Diesel S«ng C«ng B¾c Th¸i chÊp nhËn gióp ®ì Ph¬ng vËn ®éng anh em trong nhµ gãp tiÒn
mua m¸y gia c«ng vµ nguyªn liÖu vÒ mµy mß lµm thö vßng g¨ng xe m¸y. Lóc ®Çu h¨m hë
bao nhiªu th× chØ mÊy th¸ng sau vèn liÕng ®· nhêng chç cho nçi ch¸n ng¸n vµ ®èng s¶n
phÈm "dë ®êi" cø ®Çy lªn ë gãc nhµ. Gi÷a lóc c¶ nhµ ®ang trong c¬n ®au ®Çu ng¸n ngÈm
th× Ph¬ng loÐ mét ý tëng t¸o b¹o, thÕ lµ...
Mét có "§«ng du " ngo¹n môc
Nhê b¹n bÌ mãc nèi víi mét sè ®èi t¸c ë §µi Loan, Ph¬ng ch¹y v¹y dån hÕt tµi s¶n cña
gia ®×nh ®æi lÊy mêi ngµn Mü kim, rñ mét ngêi anh em (sau nµy cïng nhãm s¸ng lËp viªn
C«ng ty víi anh) cïng sang §µi Loan tÇm s häc ®¹o. GÇn mét n¨m míi ch¹y xong thñ tôc
xuÊt ngo¹i chØ ®îc trong b¶y ngµy (thêi ®ã mét c¸ nh©n t nh©n ®i níc ngoµi lµ mét sù ghª
gím l¾m vÒ mäi nhÏ). §¸p l¹i ""chiªu" mêi gäi liªn doanh cña Ph¬ng phÝa ®èi t¸c níc
ngoµi còng cao thñ tiÕp "chiªu" tham quan du lÞch mÊt tíi 4 ngµy lµm cho Ph¬ng ®· nh×n
thÊy bµn thua tr«ng thÊy. Ngµy cuèi cïng Ph¬ng míi lät vµo ®îc nhµ m¸y cña ®èi t¸c.
MÆc nh÷ng lêi giíi thiÖu hoa mü cña chñ nhµ m¸y, Ph¬ng vËn hÕt tinh lùc, tËp trung "tia "
thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ gia c«ng. Anh nhËn thÊy vÉn lµ nh÷ng m¸y c«ng cô truyÒn thèng,
nhng tÊt c¶ nh÷ng s¶n phÈm tinh x¶o cña hä s¶n xuÊt ®Òu nhê ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ cña
Liªn X«. BÝ quyÕt ®©y råi! Ph¬ng "h¹ mµn" víi ®èi t¸c b»ng lêi chµo nh· nhÆn: cha ®ñ sù
hîp t¸c ! §Ó trë vÒ víi mét quyÕt ®Þnh trong ®Çu.
Mét ®èi ph¸p ®óng
Lµ thî söa ch÷a xe m¸y, Ph¬ng suy nghÜ vµ tù nhËn thÊy: Xe m¸y sÏ lµ ph¬ng tiÖn phæ
biÕn ë ViÖt Nam nªn chi tiÕt phô tïng thay thÕ s¶n xuÊt lµ mét thÞ trêng réng. Trong khi
®ã c¬ së gia c«ng, chÕ t¹o cña nhµ níc hÇu nh cha cã, c¬ së s¶n xuÊt t nh©n kh«ng ®¸p
øng ®î...
"Th¬ng trêng lµ ... sù t×m tßi"
Sinh n¨m 1957, 20 tuæi, Ph¬ng vµo lÝnh binh chñng th«ng tin, n¨m 1980 anh phôc viªn.
Víi vèn liÕng häc hÕt phæ th«ng, cha biÕt lµm g×, anh phô gióp anh em trong gia ®×nh söa
ch÷a xe ®¹p, xe m¸y trong mét ngâ phè khiªm tèn cña t §«ng. Kh¸c víi nh÷ng
ngêi anh em kh¸c chÝ thó lµm ¨n, Ph¬ng lu«n vÈn suy nghÜ: trong khi ®Êt níc ®ang ®i
trªn chÆng cuèi cña chÕ bao cÊp cßn ngêi lao ®éng th× ®Çy ¾p lo toan "c¬m, ¸o, g¹o,
tiÒn?". Nh÷ng n¨m cuèi thËp niªn 80, x· héi §«ng ¢u biÕn lo¹n, phô tïng xe m¸y tõ Liªn
X«, §«ng §øc níc khan hiÕm dÇn, khiÕn anh thî m¸y trÎ n¶y ra mét ý : tù lµm lÊy
nh÷ng chi tiÕt, phô tïng thay thÕ. Lang thang häc hái ë c¸c nhµ m¸y c¬ khÝ lín n¬i th× cêi
nh¹o ng©y th¬, n¬i th× ¸i ng¹i chia sù th¬ng h¹i. Cuèi cïng b¹n h÷u ë Nhµ m¸y
Diesel S«ng C«ng B¾c Th¸i chÊp nhËn gióp ®ì Ph¬ng vËn ®éng anh em trong nhµ gãp tiÒn
mua m¸y gia c«ng vµ nguyªn liÖu vÒ mµy mß lµm thö vßng g¨ng xe m¸y. Lóc ®Çu h¨m hë
bao nhiªu tchØ mÊy th¸ng sau vèn liÕng ®· nhêng chç cho nçi ch¸n ng¸n ®èng s¶n
phÈm "dë ®êi" ®Çy lªn ë gãc nhµ. Gi÷a lóc nhµ ®ang trong c¬n ®au ®Çu ng¸n ngÈm
th× Ph¬ng loÐ mét ý tëng t¸o b¹o, thÕ lµ...
Mét có "§«ng du " ngo¹n môc
Nhê b¹n mãc nèi víit ®èi t¸c ë §µi Loan, Ph¬ng ch¹y v¹y dån hÕt tµi s¶n cña
gia ®×nh ®æi lÊy mêi ngµn Mü kim, rñ mét ngêi anh em (sau nµy cïng nhãm s¸ng lËp viªn
C«ng ty víi anh) cïng sang §µi Loan tÇm s häc ®¹o. GÇn mét n¨m míi ch¹y xong thñ tôc
xuÊt ngo¹i chØ ®îc trong b¶y ngµy (thêi ®ã mét c¸ nh©n t nh©n ®i níc ngoµi lµ mét sù ghª
gím l¾m mäi nhÏ). §¸p l¹i ""chiªu" mêi gäi liªn doanh cña Ph¬ng phÝa ®èi t¸c níc
ngoµi còng cao thñ tiÕp "chiªu" tham quan du lÞch mÊt tíi 4 ngµy lµm cho Ph¬ng ®· nh×n
thÊy bµn thua tr«ng thÊy. Ngµy cuèi cïng Ph¬ng míi lät vµo ®îc nhµ m¸y a ®èi t¸c.
MÆc nh÷ng lêi giíi thiÖu hoa mü cña chñ nhµ m¸y, Ph¬ng vËn hÕt tinh lùc, tËp trung "tia "
thiÕt c«ng nghÖ gia c«ng. Anh nhËn thÊy vÉn nh÷ng m¸y c«ng truyÒn thèng,
nhng tÊt c¶ nh÷ng s¶n phÈm tinh x¶o cña hä s¶n xuÊt ®Òu nhê ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ cña
Liªn X«. BÝ quyÕt ®©y råi! Ph¬ng "h¹ mµn" víi ®èi t¸c b»ng lêi chµo nh· nhÆn: cha ®ñ sù
hîp t¸c ! §Ó trë vÒ víi mét quyÕt ®Þnh trong ®Çu.
Mét ®èi ph¸p ®óng
thî söa ch÷a xe m¸y, Ph¬ng suy nghÜ nhËn thÊy: Xe m¸y ph¬ng tiÖn phæ
biÕn ë ViÖt Nam nªn chi tiÕt ptïng thay thÕ s¶n xuÊt mét thÞ trêng réng. Trong khi
®ã gia c«ng, chÕ t¹o cña nhµ níc hÇu nh cha cã, s¶n xuÊt t nh©n kh«ng ®¸p
øng ®îc yªu cÇu thÞ trêng v× còng nh cña Ph¬ng: C«ng nghÖ chÕ t¹o cßn rÊt th« s¬,
cßn chi tiÕt m¸y l¹i ®ßi hái tiªu chuÈn chÝnh x¸c, chÊt lîng cao. Do ®ã, Ph¬ng quyÕt ®Þnh
ph¶i s¶n xuÊt c¸i thÞ trêng ®ang cÇn lµ phô tïng thay thÕ c¸c lo¹i xe m¸y.
Sau u th¸ng mµy mß víi nh÷ng g× "häc" ®îc ë §µi Loan, bé gi¸ tiÖn mÐo vßng g¨ng do
Ph¬ng thiÕt chÕ t¹o ®· xong cho ch¹y thö trªn nh÷ng m¸y c«ng t¸c cò. ThËt
kh«ng ngê: nh÷ng vßng g¨ng do Ph¬ng lµm ra hoµn h¶o kh«ng kÐm g× s¶n phÈm cña c¸c
ct¹o cña §µi Loan ®îc ngêi tiªu dung chÊp nhËn. Ph¬ng quyÕt ®Þnh réng
quy s¶n xuÊt tríc rÊt nhiÒu ®¬n ®Æt hµng. Tríc cëi më cña c¬ chÕ míi, ®Çu n¨m
1995, C«ng ty TNHH S«ng C«ng Hµ §«ng do Ph¬ng lµm Gi¸m ®èc ra ®êi.
Thương trường là sự tìm tòi - Trang 2
Thương trường là sự tìm tòi - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thương trường là sự tìm tòi 9 10 746