Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh dự án khách sạn 3 sao phú nhuận

Được đăng lên bởi jackinchun2
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 6469 lần   |   Lượt tải: 37 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH

DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG

KHÁCH SẠN PHÚ NHUẬN
TIÊU CHUẨN 3 SAO

Địa điểm
: Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Chủ đầu tƣ :
Đơn vị tƣ vấn : Công ty CP TV Đầu Tƣ Thảo Nguyên Xanh

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 6 năm 2012

1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

THUYẾT MINH

DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG

KHÁCH SẠN PHÚ NHUẬN
TIÊU CHUẨN 3 SAO
CHỦ ĐẦU TƢ

ĐƠN VỊ TƢ VẤN
CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ
THẢO NGUYÊN XANH

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 6 năm 2012

2

MỤC LỤC
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 5
I.1. Giới thiệu chung về dự án ..................................................................................................... 5
I.2. Giới thiệu chung về chủ đầu tƣ ............................................................................................. 5
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án............................................................................................. 5
CHƢƠNG II: TỔNG QUAN NGÀNH KHÁCH SẠN TẠI TP.HỒ CHÍ MINH ....................... 8
II.1. Cơ sở hạ tầng ....................................................................................................................... 8
II.1.1. Số lƣợng ............................................................................................................................ 8
II.1.2. Chất lƣợng......................................................................................................................... 9
II.1.3. Tiêu chuẩn khách sạn........................................................................................................ 9
II.2. Thị trƣờng khách hàng ....................................................................................................... 10
II.2.1. Khách hàng trong nƣớc ................................................................................................... 11
II.2.2. Khách hàng nƣớc ngoài .................................................................................................. 11
II.3. Sự cần thiết phải đầu tƣ ..................................................................................................... 11
CHƢƠNG III: PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH .......................................................................... 13
III.1 Xác định cấp hạng công trình ............................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------- ----------
THUYẾT MINH
DỰ ÁN ĐẦU
XÂY
DỰNG
KHÁCH SẠN PHÚ NHUẬN
TIÊU CHUẨN 3 SAO
Địa điểm : Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Chủ đầu tƣ :
Đơn vị
vấn : Công ty CP TV Đầu
Thảo Nguyên Xanh
Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 6 năm 2012
1
Thuyết minh dự án khách sạn 3 sao phú nhuận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh dự án khách sạn 3 sao phú nhuận - Người đăng: jackinchun2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Thuyết minh dự án khách sạn 3 sao phú nhuận 9 10 64