Ktl-icon-tai-lieu

Tiếp thị sản phẩm ngư nghiệp

Được đăng lên bởi 10147112-st-hcmuaf-edu-vn
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1706 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài giảng lưu hành nội bộ dành riêng
cho SV KTS _ DH Nong Lam TPHCM

8/12/2011

Marketing là gì?

Khóa huấn luyện

MARKET-ing
TiẾP THỊ THỦY SẢN
Marketing là toàn bộ các hoạt động nhằm
thỏa mãn nhu cầu, mong muốn của
khách hàng thông qua trao đổi
NGUYỄN MINH ĐỨC
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM

1

© Nguyễn Minh Đức 2009

Marketing là gì?
Theo quan điểm truyền thống (cổ điển)
Điểm xuất
phát

Tiêu điểm

Sản xuất

Sản ph m
hiện có

Phương tiện

Kết quả

Sản
phẩm và
dịch vụ

Nhu cầu,
mong muốn,
lượng cầu

Bán hàng,
Cổ động

Lợi nhuận do
sản lượng bán

Theo quan điểm hiện đại

hu cầu Marketing
Lợi nhuận do
Thị trường
khách hàng hài lòng
khách hàng
mix

TS Nguyen Minh Duc

Các khái niệm cơ bản
của marketing
Thị
trường

Giá trị, sự hài lòng và
chất lượng
Trao đổI, giao dịch và
quan hệ

1

Bài giảng lưu hành nội bộ dành riêng
cho SV KTS _ DH Nong Lam TPHCM

Điều gì khiến người tiêu dùng
thực hiện hành vi mua?

8/12/2011

Nhu cầuThang
- mongnhu
muốn
- lượng
cầu
cầu
Maslow

Nhu cầu (Needs) - cảm giác thiếu hụt một
cái gì đó mà con người cảm nhận được.
Mong muốn (Wants) - biểu hiện cụ thể của
nhu cầu, tương ứng với trình độ văn hóa và nhân
cách của cá thể

Cầu (Demands) - mong muốn được đảm
bảo bởi khả năng thanh toán

hu cầu
phát triển bản thân
hu cầu
được tôn trọng

Nhu cầu giao tiếp
Nhu cầu an toàn
Nhu cầu cơ bản: ăn, mặc, ở,...

Cái gì sẽ thỏa mãn
nhu cầu, mong muốn?
Sản phẩm – bất cứ
thứ gì có thể đưa
vào thị trường để
thu hút sự chú ý,
mua sắm, sử dụng
nhằm thỏa mãn một
nhu cầu, mong
muốn nào đó.
Ví dụ: vật thể, con
người, ý tưởng, tổ
chức,

TS Nguyen Minh Duc

Dịch vụ - những
hoạt động hay lợi
ích được cung ứng
nhằm thỏa mãn một
nhu cầu, mong
muốn nào đó.
Ví dụ: dịch vụ vận
chuyển, bảo hiểm,
tư vấn, hớt tóc, du
lịch,

Người tiêu dùng chọn
sản phẩm và dịch vụ như thế nào?
Giá trị sản phẩm (từ phía khách hàng - Customer
Value) – lợi ích mà khách hàng có được từ việc
sử dụng hay sở hữu SP so với chi phí bỏ ra để
có SP
Chi phí – lượng tiền của và công sức mà khách
hàng bỏ ra để có được sản phẩm
Sự hài lòng – cảm giác thỏa mãn của khách hàng
khi sử dụng hay sở hữu SP, nó lệ thuộc vào giá
trị nhận được khi sử dụng hay sở hữu SP so với
kỳ vọng của họ đối với SP

2

Bài giảng lưu hành nội bộ dành riêng
cho SV KTS _ DH Nong Lam TPHCM

Cách người tiêu dùng có được sản
phẩm hay dịch vụ.
Trao đổi – hành vi để có được một vật
mong muốn từ một người nào đó bằng
sự cống hiến trở lại một vật gì khác.
Giao dịch – là đơn vị đo lường của trao
đổi, đó là một cuộc trao đi, lấy lại các giá...
Bài giảng lưu hành nội bộ dành riêng
cho SV KTS _ DH Nong Lam TPHCM
8/12/2011
TS Nguyen Minh Duc 1
1
© Nguyễn Minh Đức 2009
TiẾP THỊ THỦY SẢN
NGUYỄN MINH ĐỨC
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
Khóa huấn luyện
Marketing là gì?Marketing là gì?
MARKET-ing
Marketing toàn bộ các hoạt động nhằm
thỏa mãn nhu cầu, mong muốn của
khách hàng thông qua trao đổi
Marketing là gì?
Theo quan điểm truyền thống (cổ điển)
Theo quan điểm hiện đại
Sản xuất
Sản phm
hiện có
Bán hàng,
Cổ động
Lợi nhuận do
sản lượng bán
Điểm xuất
phát
Tiêu điểm Phương tiện Kết quả
Thị trường
hu cầu
khách hàng
Marketing
mix
Lợi nhuận do
khách hàng hài lòng
Sản
phẩm và
dịch vụ
Giá trị, sự hài lòng và
chất lượng
Nhu cầu,
mong muốn,
lượng cầu
Trao đổI, giao dịch và
quan hệ
Thị
trường
Các bản
Các khái niệm cơ bản
của marketing
Tiếp thị sản phẩm ngư nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếp thị sản phẩm ngư nghiệp - Người đăng: 10147112-st-hcmuaf-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Tiếp thị sản phẩm ngư nghiệp 9 10 842