Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận : Báo cáo tài chính của tổng công ty sữa Vinamilk

Được đăng lên bởi Hương Nguyễn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 616 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIỂU LUẬN : BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY SỮA VINAMIL
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Dạng đầy đủ)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014
MẪU SỐ B01-DN
Đơn vị tính : VNĐ
TÀI SẢN
1
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150)
I. Tiền và các khoản tương
đương tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính
ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư
ngắn hạn
III. Các khoản phải thu
Phải thu khách
Trả trước cho người bán
Phải thu nội bộ ngắn hạn
Phải thu theo tiến độ kế hoạch
hợp đồng xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn
khó đòi
1.
2.
3.
4.

IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn
kho
V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu
Nhà nước
4. Tài sản ngắn hạn khác

Mã
số

Thuyết
minh

2
100
110

HỢP NHẤT

3

Số cuối năm
4
15.522.309.519.016

Số đầu năm
5
13.018.930.127.438

VI.1

1.527.875.428.216

2.745.645.325.950

993.333.794.600
534.541.633.616

1.394.534.283.673
1.351.111.042.277

7.467.962.935.026

4.167.317.622.318

121
129

7.607.171.306.426
(139.208.371.400)

4.313.292.575.718
(145.974.953.400)

130
131
132
133
137

2.771.736.892.079
1.988.614.362.323
420.615.080.215
-

2.728.421.414.532
1.894.721.027.784
423.820.755.014
-

VI.4
VI.5

368.425.283.975
(5.917.834.434)

417.266.719.643
(7.387.087.909)

VI.6
VI.7

3.620.107.245.454
3.633.231.617.297
(13.124.371.843)

3.217.483.048.888
3.227.859.954.432
(10.376.905.544)

134.627.018.241
115.703.239.463
13.465.035.833
16.204.115

160.062.715.750
129.708.362.747

5.442.538.830

5.362.800

111
112
120

138
139

140
141
149

150
151
152
153
158

VI.2

VI.3

VI.8

25.468.115.542

4.880.874.661

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
(tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

TÀI SẢN
1

Mã
số
2

Thuyết
minh
3

MẪU SỐ B01-DN/HN
Đơn vị tính : VND
HỢP NHẤT
Số cuối năm
Số đầu năm
4
5

B. TÀI SẢN DÀI HẠN
(200 = 210+220+240+250+260)
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàn
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực
thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu dài hạn khác
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó
đòi
II. Tài sản cố định
1. Tài sản cố định hữu hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở
dang
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Các khoản đầu tư tài chính
dài hạn
1. Đầu tư v...
TIỂU LUẬN : BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY SỮA VINAMIL
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Dạng đầy đủ)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014
MẪU SỐ B01-DN
Đơn vị tính : VNĐ
TÀI SẢN
số
Thuyết
minh
HỢP NHẤT
Số cuối năm Số đầu năm
1 2 3 4 5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150)
I. Tiền và các khoản tương
đương tiền
1. Tiền
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính
ngắn hạn
1. Đầu tư ngắn hạn
2. Dự phòng giảm giá đầu tư
ngắn hạn
III. Các khoản phải thu
1. Phải thu khách
2. Trả trước cho người bán
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch
hợp đồng xây dựng
5. Các khoản phải thu khác
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn
khó đòi
IV. Hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn
kho
V. Tài sản ngắn hạn khác
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế GTGT được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu
Nhà nước
4. Tài sản ngắn hạn khác
100
110
111
112
120
121
129
130
131
132
133
137
138
139
140
141
149
150
151
152
153
158
VI.1
VI.2
VI.3
VI.4
VI.5
VI.6
VI.7
VI.8
15.522.309.519.016
1.527.875.428.216
993.333.794.600
534.541.633.616
7.467.962.935.026
7.607.171.306.426
(139.208.371.400)
2.771.736.892.079
1.988.614.362.323
420.615.080.215
-
-
368.425.283.975
(5.917.834.434)
3.620.107.245.454
3.633.231.617.297
(13.124.371.843)
134.627.018.241
115.703.239.463
13.465.035.833
16.204.115
5.442.538.830
13.018.930.127.438
2.745.645.325.950
1.394.534.283.673
1.351.111.042.277
4.167.317.622.318
4.313.292.575.718
(145.974.953.400)
2.728.421.414.532
1.894.721.027.784
423.820.755.014
-
-
417.266.719.643
(7.387.087.909)
3.217.483.048.888
3.227.859.954.432
(10.376.905.544)
160.062.715.750
129.708.362.747
25.468.115.542
5.362.800
4.880.874.661
Tiểu luận : Báo cáo tài chính của tổng công ty sữa Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận : Báo cáo tài chính của tổng công ty sữa Vinamilk - Người đăng: Hương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tiểu luận : Báo cáo tài chính của tổng công ty sữa Vinamilk 9 10 973