Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Marketing

Được đăng lên bởi hoangtrungbql
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2426 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiểu luận môn học Marketing

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản
lý của nhà nước. Việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị
trường đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp xây dựng đất nước ta đó là sự đổi mới về tư
duy mà trước hết là tư duy kinh tế. Trước kia, trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung việc sản xuất
cái gì, bao nhiêu và sản xuất cho ai là do nhà nước quyết định thông qua các chỉ tiêu pháp lệnh. Hàng
hoá sản xuất ra dự có đảm bảo chất lượng và phù hợp với nhu cầu của thị trường hay không cuối
cùng cũng được phân phối hết. Khi đó không có cạnh tranh.
Chuyển sang nền kinh tế thị trường là chúng ta đã thừa nhận thị trường cùng các quy luật
đặc thù của nó, như quy luật giá trị, quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh. Mọi doanh
nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế đều phải tự mình vận động để thích nghi với cơ
chế thị trường, đứng vững trong cạnh tranh. Muốn tham gia cạnh tranh và cạnh tranh có
hiệu qủa các doanh nghiệp phải có khả năng cạnh tranh. Một điều đáng mừng là trong
những năm qua có nhiều doanh nghiệp nhà nước đã và đang tự khẳng định khả năng cạnh
tranh của mình, đứng vững trong cơ chế mới và bắt đầu vươn lân.
Hồ đồng với xu hướng chung, Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Việt Nam mới một doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng. Ra đời trong môi
trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt, công ty vẫn ổn định phát triển, góp phần vào sự phát
triển chung của nền kinh tế đất nước. Bằng nhiều biện pháp khác nhau, công ty đã từng bước
tạo lập và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường, sản phẩm của công ty được
người tiêu dùng chấp nhận. Tuy vậy, là một công ty trẻ nên công ty còn gặp nhiều khó khăn,
tỷ phần thị trường thấp và luôn bị đe doạ từ phía các đối thủ cạnh tranh trong ngành kể cả
trong nước và ngoài nước. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, mức độ cạnh tranh giữa các
doanh nghiệp trong nghành cũng như giữa các ngành với nhau sẽ ngày càng gay gắt . Do đó,
việc nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty và tìm ra một hướng đi chiến lược sẽ góp phần
thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
2.1 Mục tiêu chung
Phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần thương mại và xây dựng
Việt Nam Mới từ đó đề xuất một số giải pháp Marketing, giải pháp tiêu thụ sản phẩm mới
nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty...
Tiểu luận môn học Marketing
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nn kinh tế nưc ta là nn kinh tế nhiu thành phn, hot đng theo cơ chế th trưng có squn
lý ca nhà nưc. Vic chuyn tnn kinh tế kế hoch hóa tp trung bao cp sang nn kinh tế th
trưng đã đánh du mt bưc ngot ln trong s nghip xây dng đt nưc ta đó là s đi mi v tư
duy mà trưc hết là tư duy kinh tế. Trưc kia, trong nền kinh tế kế hoch hoá tp trung vic sn xuất
cái gì, bao nhiêu và sn xut cho ai là do nhà nưc quyết đnh thông qua các ch tiêu pháp lnh. Hàng
hoá sn xut ra dự có đm bảo cht lưng và phù hợp vi nhu cu ca thị trưng hay không cui
cùng cũng đưc phân phi hết. Khi đó kng có cnh tranh.
Chuyển sang nền kinh tế thị trường là chúng ta đã thừa nhận thị trường cùng các quy luật
đặc thù của nó, như quy luật giá trị, quy luật cung cầu quy luật cạnh tranh. Mọi doanh
nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế đều phải tự mình vận động để thích nghi với
chế thị trường, đứng vng trong cnh tranh. Muốn tham gia cnh tranh cạnh tranh
hiệu qủa c doanh nghiệp phải khả năng cạnh tranh. Một điều đáng mừng trong
những năm qua nhiều doanh nghiệp nhà nước đã đang tự khẳng định khả năng cạnh
tranh của mình, đứng vững trong cơ chế mới và bắt đầu vươn lân.
Hồ đồng với xu hướng chung, Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Việt Nam mới -
một doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng. Ra đời trong môi
trường cạnh tranh cùng khốc liệt, công ty vẫn ổn định phát triển, góp phần vào sự phát
triển chung của nền kinh tế đất nước. Bằng nhiều biện pháp khác nhau, công ty đã từng bước
tạo lập và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thị trường, sản phẩm của công ty được
người tiêu dùng chấp nhận. Tuy vậy, là một công ty trẻ nên công ty còn gặp nhiều khó khăn,
tỷ phần thị trường thấp luôn bị đe do từ phía các đối thủ cạnh tranh trong ngành kể cả
trong nước ngoài nước. Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, mức đ cạnh tranh giữa các
doanh nghiệp trong nghành ng như giữa các ngành với nhau sẽ ngày càng gay gắt . Do đó,
việc nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty và tìm ra một hướng đi chiến lược sẽ góp phần
thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
2.1 Mục tiêu chung
Phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần thương mại y dựng
Việt Nam Mới từ đó đề xuất một số giải pháp Marketing, giải pháp tiêu thụ sản phẩm mới
nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.
2.2 Mục tiêu cụ thể
- Khái quát những vấn đề về lý thuyết tiêu thụ sản phẩm và cạnh tranh
- Tìm hiểu thực trạng về khả năng cạnh tranh của công ty và sản phẩm mới.
- Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng phát triển sản phẩm mới.
- Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho công ty cổ phẩm
thương mại và xây dựng Việt Nam Mới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Hoàng Trung – 21QLXD11
1
Tiểu luận Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Marketing - Người đăng: hoangtrungbql
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Tiểu luận Marketing 9 10 694