Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn giáo tiếp kinh doanh

Được đăng lên bởi bienthinhanthoan-gmail-com
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ
MINH
HỆ HÒAN CHỈNH ĐẠI HỌC

TIỂU LUẬN MÔN GIAO TIẾP KINH DOANH

ĐỀ TÀI:

ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN

Giảng viên

: Lê Việt Hưng

Lớp

: Quản Trị 02

Sinh viên

: Lâm Ngọc Hải Yến

Số thứ tự

: 143

Tháng 02/2009

MỤC LỤC
MỤC LỤC.........................................................................................................................
i
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................................
1
I. GIỚI THIỆU CHUNG..................................................................................................
2
1. Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp....................................................................
2
2. Khái niệm động viên nhân viên..............................................................................
3
3. Động

cơ
thúc
đẩy
con
người
làm
việc
...............................................................................................................
4

3.1

Quá
trình
cơ
bản
làm
nảy
sinh
động
cơ
...............................................................................................................
4

3.2

Mong đợi của
nhân viên (theo mức độ ưu tiên)
...............................................................................................................
4

II. NỘI DUNG CỦA HÌNH THỨC ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN..........................................
5
1. Những hình thức động viên nhân viên đạt hiệu quả............................................
5
1.1

Động viên một cách trực tiếp
...............................................................................................................
6

1.2

Đảm bảo các nhân viên có chuyên môn
và các công cụ họ cần

.........................................................................................................................
6
1.3

Cố gắng hiểu được quan điểm của các nhân viên
...............................................................................................................
7

1.4

Động viên bằng cách chia sẻ thông tin
...............................................................................................................
7

1.5

Cho phép các nhân viên tự đưa ra những
lựa chọn của riêng họ
7

1.6

Cho họ cơ hội tạo ra một lịch làm việc linh hoạt
...............................................................................................................
8

1.7

Động viên bằng việc giao cho họ những công việc đặc biệt
..........................
TRƯỜNG ĐI HC KINH T TP.H CHÍ
MINH
HAN CHNH ĐI HC
TIỂU LUẬN MÔN GIAO TIẾP KINH DOANH
ĐỀ TÀI: ĐNG VIÊN NHÂN VIÊN
Giảng viên : Lê Việt Hưng
Lớp : Quản Trị 02
Sinh viên : Lâm Ngọc Hải Yến
Số thứ tự : 143
Tiểu luận môn giáo tiếp kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn giáo tiếp kinh doanh - Người đăng: bienthinhanthoan-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tiểu luận môn giáo tiếp kinh doanh 9 10 760