Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu Luận nhà máy bia

Được đăng lên bởi Thành Công
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT
NAM (VBL) .................................................................................................. 2
1.1. Lịch sử hình thành công ty ..................................................................... 2
1.2. Tầm nhìn ................................................................................................. 3
1.3. Sứ mạng .................................................................................................. 4
1.4. Định hướng chiến lược ........................................................................... 4
1.5. Giá trị cốt lõi ........................................................................................... 5
1.5.1. Nguyên liệu ......................................................................................... 5
1.5.2. Chất lượng và thương hiệu .................................................................. 6
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA VBL ... 8

2.1. Môi trường vĩ mô .................................................................................. 8
2.2. Môi trường ngành bia ............................................................................ 9
2.3. Vị thế cạnh tranh .................................................................................. 10
2.3.1. Bộ máy quản lý của công ty .............................................................. 10
2.3.2. Sản phẩm ........................................................................................... 11
2.3.3. Công nghệ .......................................................................................... 11
2.3.4. Marketing và thực trạng kênh phân phối........................................... 11
2.3.5. Vốn và năng lực tài chính .................................................................. 12
CHƯƠNG 3: NHẬN ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA VBL ....................... 13
3.1. Thiết lập ma trận SWOT ...................................................................... 13
3.2. Chiến lược phát triển cấp công ty......................................................... 17
3.2.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung ...................................................... 17
3.2.2. Chiến lược tăng trưởng hội nhập ....................................................... 18
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CỦA VBL ........................... 20
4.1. Các chiến lược chức nă...
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .............................................................................................. 1
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA VIỆT
NAM (VBL) .................................................................................................. 2
1.1. Lịch sử hình thành công ty ..................................................................... 2
1.2. Tầm nhìn ................................................................................................. 3
1.3. Sứ mạng .................................................................................................. 4
1.4. Định hướng chiến lược ........................................................................... 4
1.5. Giá trị cốt lõi ........................................................................................... 5
1.5.1. Nguyên liệu ......................................................................................... 5
1.5.2. Chất lượng và thương hiệu .................................................................. 6
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA VBL ... 8
2.1. Môi trường vĩ mô .................................................................................. 8
2.2. Môi trường ngành bia ............................................................................ 9
2.3. Vị thế cạnh tranh .................................................................................. 10
2.3.1. Bộ máy quản lý của công ty .............................................................. 10
2.3.2. Sản phẩm ........................................................................................... 11
2.3.3. Công nghệ .......................................................................................... 11
2.3.4. Marketing và thực trạng kênh phân phối ........................................... 11
2.3.5. Vốn và năng lực tài chính .................................................................. 12
CHƯƠNG 3: NHẬN ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CỦA VBL ....................... 13
3.1. Thiết lập ma trận SWOT ...................................................................... 13
3.2. Chiến lược phát triển cấp công ty ......................................................... 17
3.2.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung ...................................................... 17
3.2.2. Chiến lược tăng trưởng hội nhập ....................................................... 18
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CỦA VBL ........................... 20
4.1. Các chiến lược chức năng..................................................................... 20
4.1.1. Quản trị chất lượng ............................................................................ 20
Tiểu Luận nhà máy bia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu Luận nhà máy bia - Người đăng: Thành Công
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Tiểu Luận nhà máy bia 9 10 223