Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận nhiệt học

Được đăng lên bởi Xử Nữ
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1139 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TPHCM
KHOA VAÄT LYÙ
LÔÙP CN LYÙ 2B

Moân: NHIEÄT HOÏC
Baøi tieåu luaän
TÌM HIEÅU VEÀ KHAÙI NIEÄM NHIEÄT ÑOÄ VAØ CAÙC LOAÏI NHIEÄT GIAI

GVHD: Löông Haïnh Hoa
Nhoùm 1:
Nguyeãn Thò Phöôïng
Tröông Hoøa Baûo Traâm
Ñoã Thò Dieãm Trang
Ñoã Thò Lan Phöông
Nguyeãn Khaùnh Trình
Nguyeãn Thò Truyeän

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 11 naêm 2011

MUÏC LUÏC

Tìm hieåu veà khaùi nieäm nhieät ñoä vaø caùc loaïi nhieät giai

MUÏC LUÏC.....................................................................................................1
A. MÔÛ ÑAÀU....................................................................................................2
I. Lyù do choïn ñeà taøi:....................................................................................2
II. Muïc ñích nghieân cöùu:.............................................................................4
III. Ñoái öôïng nghieân cöùu:............................................................................4
IV. Taøi lieäu tham khaûo:...............................................................................4
B. Noäi dung;....................................................................................................5
I. NHIEÄT ÑOÄ..............................................................................................5
1. Theo quan ñieåm vó moâ:........................................................................5
2. Theo quan ñieåm vi moâ:........................................................................6
II. NHIEÄT GIAI...........................................................................................8
1. Caùc loaïi nhieät giai...............................................................................8
2. BAÛNG HEÄ THOÁNG PHAÂN LOAÏI CAÙC LOAÏI NHIEÄT GIAI............13

A. MÔÛ ÑAÀU
I. Lyù do choïn ñeà taøi:

Trong cuoäc soáng haèng ngaøy chuùng ta baét gaëp caùc hieän töôïng nhö muøa heø noùng
hôn muøa ñoâng, nhieät ñoä trong nhaø thaáp hôn ngoaøi trôøi naéng,…
Xeùt moät vaøi ví duï cuï theå : ta laáy moät chieác thìa nhoâm hô noùng treân ngoïn löûa sau ñoù ñem

Nhoùm 1

Page 2

Tìm hieåu veà khaùi nieäm nhieät ñoä vaø caùc loaïi nhieät giai
boû vaøo ly nöôùc laïnh, sau moät thôøi gian ta nhaän thaáy thìa nhoâm nguoäi daàn coøn nöôùc ôû trong
ly thì bò noùng leân. Vaäy thì ñieàu gì ñaõ xaûy ra vôùi caùi thìa vaø coác nöôùc ? Taïi sao caùi thìa
nguoäi ñi coøn coác nöôùc thì laïi bò noùng leân?
Neáu cô hoïc xeùt naêng löôïng cuûa heä vaø do caùc ñònh l...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TPHCM
KHOA VAÄT LYÙ
LÔÙP CN LYÙ 2B
Moân: NHIEÄT HOÏC
Baøi tieåu luaän
TÌM HIEÅU VEÀ KHAÙI NIEÄM NHIEÄT ÑOÄ VAØ CAÙC LOAÏI NHIEÄT GIAI
Thaønh phoá Hoà Chí Minh, thaùng 11 naêm 2011
MUÏC LUÏC
GVHD: Löông Haïnh Hoa
Nhoùm 1:
Nguyeãn Thò Phöôïng
Tröông Hoøa Baûo Traâm
Ñoã Thò Dieãm Trang
Ñoã Thò Lan Phöông
Nguyeãn Khaùnh Trình
Nguyeãn Thò Truyeän
Tiểu luận nhiệt học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận nhiệt học - Người đăng: Xử Nữ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tiểu luận nhiệt học 9 10 954