Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận: phân tích rủi ro của thị trường bất động sản

Được đăng lên bởi doanha2794
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2093 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Đặt Vấn Đề
Thị trường bất động sản là nơi diễn ra các hoạt động và các quá trình trao đổi hàng
hóa bất động sản giữa các bên có lien quan, nơi diễn ra các hoạt động mua bán,
chuyển nhượng, cho thuê , thế chấp và các địch vụ có lien quan đến bất động sản
như trung gian, môi giới, tư vẫn… giữa các chủ thế trên thị trường mà ở đó vai trò
quan lý Nhà nước có tác tác động quyết định đến sự thúc đẩy phát triển hay kìm
hãm hoạt động kinh doanh trên thị trường bất động sản. Năm 1986 nước ta chuyển
đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã nỗ lực xây dựng và phát triển đồng bộ các
yếu tố của kinh tế thị trường, hình thành đầy đủ các bộ phận của kinh tế thị trường
tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân . Tuy nhiên, đối với
các thị trường sản phẩm đầu vào có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển sản
xuất kinh doanh như thị trường vốn thị trường lao động đặc biệt là thị trường BĐS
lại mới chỉ trong giai đoạn ban đầu hình thành và phát triển, còn nhiều hạn chế và
tồn tại những rủi ro. Xuất phát từ thực tế đó việc phân tích những rủi ro và tìm
hướng giải quyết để hoàn thiện phát triển thì trường bất động sản là vô cùng cần
thiết.
Nội Dung
Đầu tư bất động sản có thể kiếm được lợi nhuận lớn nhưng cũng phải đối mặt với
rất nhiều rủi ro. Rủi ro bất động sản được thể hiện qua 4 mặt : độ an toàn của vốn,
độ tin cậy của mức độ thu lợi dự tính, mức độ chuyển đồi thành tiền và mức độ
phức tạp quản lý tài sản. Các rủi ro đó có thể gộp thành 2 loại: những nhân tố ảnh
hưởng đến hạng mục đầu tư mà người đầu tư không thể khống chế, gọi là ruit ro hệ
thống và những nhân tố chỉ ảnh hưởng đến một hai hạng mục mà thôi và người đầu
tư có thể khống chế, gọi là rủi ro cá biệt.
1.

Rủi ro hệ thống

Người đầu tư rất khó phán đoán và đối phó với những rủi ro hệ thống như rủi ro
do lạm phát, do cung cầu thị trường, rủi ro về chuyển đổi thành tiền, về lãi suất,
về chính sách và do các tai họa gây ra.
-

Do lạm phát

Mối liên hệ giữa thị trường bất động sản với lam phát được phản ánh qua các
chính sách tiền tệ, tình trạng của nền kinh tế và tâm lý kỳ vọng của người dân.
Thị trường bất động sản tăng giảm liên quan chặt chẽ tới cung tiền trong nền
kinh tế, dòng vốn đầu tư nước ngoài, tâm lý và tính đầu cơ. Do vậy, giữa lạm
phát và khỏi sắc thị trường bất động sản đều liên quan đến chính sách tiền tệ.
Khi chính sách tiền tệ nới lỏng, lãi suất thấp dẫn đến dòng tiền đầu tư vào bất
động sản nhiều hơn, ...
Đặt Vấn Đề
Thị trường bất động sản là nơi diễn ra các hoạt động và các quá trình trao đổi hàng
hóa bất động sản giữa các bên có lien quan, nơi diễn ra các hoạt động mua bán,
chuyển nhượng, cho thuê , thế chấp và các địch vụ có lien quan đến bất động sản
như trung gian, môi giới, tư vẫn… giữa các chủ thế trên thị trường mà ở đó vai trò
quan lý Nhà nước có tác tác động quyết định đến sự thúc đẩy phát triển hay kìm
hãm hoạt động kinh doanh trên thị trường bất động sản. Năm 1986 nước ta chuyển
đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã nỗ lực y dựng và phát triển đồng bộ các
yếu tố của kinh tế thị trường, hình thành đầy đủ các bộ phận của kinh tế thị trường
tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân . Tuy nhiên, đối với
các thị trường sản phẩm đầu vào có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển sản
xuất kinh doanh như thị trường vốn thị trường lao động đặc biệt là thị trường BĐS
lại mới chỉ trong giai đoạn ban đầu hình thành và phát triển, còn nhiều hạn chế và
tồn tại những rủi ro. Xuất phát từ thực tế đó việc phân tích những rủi ro và tìm
hướng giải quyết để hoàn thiện phát triển thì trường bất động sản là vô cùng cần
thiết.
Nội Dung
Đầu bất động sản thể kiếm được lợi nhuận lớn nhưng cũng phải đối mặt với
rất nhiều rủi ro. Rủi ro bất động sản được thể hiện qua 4 mặt : độ an toàn của vốn,
độ tin cậy của mức độ thu lợi dự tính, mức độ chuyển đồi thành tiền mức độ
phức tạp quản tài sản. Các rủi ro đó thể gộp thành 2 loại: những nhân tố ảnh
hưởng đến hạng mục đầu tư mà người đầu tư không thể khống chế, gọi là ruit ro hệ
thống và những nhân tố chỉ ảnh hưởng đến một hai hạng mục mà thôi và người đầu
tư có thể khống chế, gọi là rủi ro cá biệt.
1. Rủi ro hệ thống
Tiểu luận: phân tích rủi ro của thị trường bất động sản - Trang 2
Tiểu luận: phân tích rủi ro của thị trường bất động sản - Người đăng: doanha2794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tiểu luận: phân tích rủi ro của thị trường bất động sản 9 10 843