Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi Lê Thị Yến TRang
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài “ Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của
nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp ở thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh
Hòa” được thể hiện nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa các khía cạnh văn hóa công ty và
mức độ cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên. Nghiên cứu cũng đề xuất một mô
hình lý thuyết biểu diễn mối quan hệ giữa các khía cạnh văn hóa với mức đọ gắn bó của
nhân viên được phát triển dựa trên lý thuyết về văn hóa công ty của Recardo và Jolly
(1997), bao gồm tám khía cạnh văn hóa :Giao tiếp trong tổ chức, Đào tạo và Phát triển,
Phần thưởng và Sự công nhận, Hiệu quả trong việc ra quyết định, Chấp nhận rủi ro do
bởi sáng tạo và cải tiến, Định hướng về Kế hoạch tương lai, Làm việc nhóm, Sự công
bằng và nhất quán trong các chính sách quản trị.
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu là
phương pháp định lượng với bảng câu hỏi khảo sát điều tra lấy ý kiến và tập mẫu có
kích thước n=202. Thang đo được đánh giá thông qua phân tích Cronbach alpha và
phân tích nhân tố để kiểm tra độ tin cậy và độ giá trị. Các giả thuyết nghiên cứu được
kiểm định thông qua phương pháp phân tích tương quan với hệ số Pearson và hồi quy
tuyến tính bội.
Nghiên cứu này góp phần gia tăng sự hiểu biết về tầm ảnh hưởng của văn hóa
công ty đến mức độ cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên. Và đề xuất cho những
nghiên cứu xa hơn trong tương lai.

1

MỤC LỤC
---***--Tóm tắt đề tài
Mục lục

CHƯƠNG 1 . MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.
1.5 Cấu trúc của đề tài.

CHƯƠNG 2 . CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Các khái niệm về văn hóa công ty
2.2 Các quan niệm về cam kết gắn bó với tổ chức
2.4 Mối liên hệ giữa văn hóa công ty và cam kết gắn bó với tổ chức

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Thiết kế nghiên cứu
3.2 Các nguồn thông tin
3.2.1 Thông tin sơ cấp
3.2.2 Thông tin thứ cấp
3.3 Thiết kế mẫu và chọn mẫu
3.4 Phương pháp và công cụ thu thập thông tin
3.4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu
3.4.2 Công cụ thu thập thông tin
3.5 Phương pháp xử lý số liệu

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1 Mô tả mẫu
4.2 Phân tích và đánh giá công cụ đo lường
4.2.1 Hệ số tin cậy Cronbach alpha
2

4.2.1.1 Thang đo các khía cạnh văn hóa công ty
4.2.1.2 Thang đo sự cam kết gắn bó với tổ chức
4.2.2 Phân tích nhân tố
4.2.2.1 Thang đo các khía cạnh văn hóa công ty
4.2.2.2 Thang đo sự cam kết gắn bó với tổ chức
4.3 Kiểm định giả thuyết nghiên...
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Đề tài “ Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của
nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp thành phố Nha Trang tỉnh Khánh
Hòa” được thể hiện nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa các khía cạnh văn hóa công ty
mức độ cam kết gắn với tổ chức của nhân viên. Nghiên cứu cũng đề xuất một
hình lý thuyết biểu diễn mối quan hệ giữa các khía cạnh văn hóa với mức đọ gắn bó của
nhân viên được phát triển dựa trên thuyết về văn hóa công ty của Recardo Jolly
(1997), bao gồm tám khía cạnh văn hóa :Giao tiếp trong tổ chức, Đào tạo Phát triển,
Phần thưởng Sự công nhận, Hiệu quả trong việc ra quyết định, Chấp nhận rủi ro do
bởi sáng tạo cải tiến, Định hướng về Kế hoạch tương lai, m việc nhóm, Sự công
bằng và nhất quán trong các chính sách quản trị.
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu là
phương pháp định lượng với bảng câu hỏi khảo sát điều tra lấy ý kiến tập mẫu
kích thước n=202. Thang đo được đánh giá thông qua phân tích Cronbach alpha
phân tích nhân tố để kiểm tra độ tin cậy độ giá trị. Các giả thuyết nghiên cứu được
kiểm định thông qua phương pháp phân tích tương quan với hệ số Pearson hồi quy
tuyến tính bội.
Nghiên cứu này góp phần gia tăng sự hiểu biết về tầm nh hưởng của văn hóa
công ty đến mức độ cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên. đề xuất cho những
nghiên cứu xa hơn trong tương lai.
1
Tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: Lê Thị Yến TRang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 21