Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Quản trị Markettinh

Được đăng lên bởi Phạm Bá Hào
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1724 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tiểu luận Quản trị Marketing

-1-

MỤC LỤC

Phần 1
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
Phần 2
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

2.3.8.
2.3.9.
b.
c.
d.

Lời mở đầu
Tổng quan công ty và sản phẩm
Tổng quan về Công ty FORD Việt Nam
Sự ra đời của công ty FORD Việt Nam
Thực trạng hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty FORD VN
Phân tích vấn đề
Môi trường cạnh tranh của công ty
Khách hàng mục tiêu của công ty
Sản phẩm của công ty
Quảng cáo
Phân phối
Phân tích các giải pháp
Định hướng kinh doanh của Công ty
Mục tiêu kinh doanh
Kế hoạch hoá Marketing của Công ty
Tình hình thị trường
Tình hình cạnh tranh
Tình hình phân phối
Tình hình môi trường vĩ mô
Phân tích cơ hội và rủi ro
Phân tích cơ hội hoặc mối đe dọa
Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của Công ty
Xác định mục tiêu Marketing
Xác định thị trường mục tiêu của Công ty
Hoạch định Marketing-Mix
Chiến lược sản phẩm
Chiến lược về giá cả
Chiến lược phân phối
Chiến lược xúc tiến
Kết luận

Trang 2
Trang 3
Trang 3
Trang 4
Trang 4
Trang 6
Trang 8
Trang 9
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 13
Trang 13
Trang 14
Trang 14
Trang 15
Trang 15
Trang 16
Trang 16
Trang 17
Trang 17
Trang 17
Trang 20
Trang 20
Trang 21
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 23
Trang 14

ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay các công ty phải nhanh chóng thay đổi một cách cơ bản những suy
nghĩ của mình về công việc kinh doanh và chiến lược marketing. Thay vì hoạt động
trong một môi trường cụ thể với nhiều các đối thủ cạnh tranh cố định và đã biết, họ
phải hoạt động trong một môi trường cạnh tranh rất gay gắt đòi hỏi phải liên tục đưa
ra những chiến lược kinh doanh mới. Đặc biệt trong việc tạo ra sản phẩm mới của
công ty phải rất coi trọng đến việc xây dựng chiến lược marketing. Vì đây là
nguyên nhân dẫn đến thành công hoặc thất bại của công ty. Ở mỗi công ty đều nảy
sinh một số vấn đề nào đó cần phải giải quyết và mỗi vấn đề đó thì có nhiều cách

Nguyễn Sỹ Thắng - CH09QT - 521

Tiểu luận Quản trị Marketing

-2-

giải quyết khác nhau, do đó phải đưa ra từng trường hợp cụ thể, công ty sẽ đưa ra
những chiến lược marketing cụ thể.
Việc nghiên cứu tìm hiểu các tình huống trong công ty chính là tìm hiểu về
các vấn đề mà công ty gặp phải tại một thời điểm nhất định. Việc nghiên cứu này sẽ
tạo ra cơ hội cho chúng ta áp dụng những kiến thức đã học vào việc giải quyết
những vấn đề thực tiến gặp phải. Nó sẽ giúp chúng ta những bài học bổ ích, quí báu
đồng thời nâng cao trình độ tư duy của mỗi người. Chúng ta sẽ có điều kiện tiếp cận
với tình huống đa dạng xảy ở các ...
Tiểu luận Quản trị Marketing -1-
MỤC LỤC
Lời mở đầu Trang 2
Phần 1 Tổng quan công ty và sản phẩm Trang 3
Tổng quan về Công ty FORD Việt Nam Trang 3
Sự ra đời của công ty FORD Việt Nam Trang 4
1.1.2. Thực trạng hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty FORD VN Trang 4
1.2. Phân tích vấn đề Trang 6
1.2.1. Môi trường cạnh tranh của công ty Trang 8
1.2.2. Khách hàng mục tiêu của công ty Trang 9
1.2.3. Sản phẩm của công ty Trang 9
1.2.4. Quảng cáo Trang 10
1.2.5. Phân phối Trang 11
Phần 2 Phân tích các giải pháp Trang 13
2.1. Định hướng kinh doanh của Công ty Trang 13
2.2. Mục tiêu kinh doanh Trang 14
2.3. Kế hoạch hoá Marketing của Công ty Trang 14
2.3.1. Tình hình thị trường Trang 15
2.3.3. Tình hình cạnh tranh Trang 15
2.3.4. Tình hình phân phối Trang 16
2.3.5. Tình hình môi trường vĩ mô Trang 16
Phân tích cơ hội và rủi ro Trang 17
Phân tích cơ hội hoặc mối đe dọa Trang 17
Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của Công ty Trang 17
Xác định mục tiêu Marketing Trang 20
2.3.8. Xác định thị trường mục tiêu của Công ty Trang 20
2.3.9. Hoạch định Marketing-Mix Trang 21
Chiến lược sản phẩm Trang 21
b. Chiến lược về giá cả Trang 22
c. Chiến lược phân phối Trang 23
d. Chiến lược xúc tiến Trang 23
Kết luận Trang 14
ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay các công ty phải nhanh chóng thay đổi một cách cơ bản những suy
nghĩ của mình về công việc kinh doanh và chiến lược marketing. Thay vì hoạt động
trong một môi trường cụ thể với nhiều các đối thủ cạnh tranh cố định đã biết, h
phải hoạt động trong một môi trường cạnh tranh rất gay gắt đòi hỏi phải liên tục đưa
ra những chiến lược kinh doanh mới. Đặc biệt trong việc tạo ra sản phẩm mới của
công ty phải rất coi trọng đến việc xây dựng chiến ợc marketing. đây
nguyên nhân dẫn đến thành công hoặc thất bại của công ty. mỗi công ty đều nảy
sinh một số vấn đề nào đó cần phải giải quyết mỗi vấn đề đó thì nhiều cách
Nguyễn Sỹ Thắng - CH09QT - 521
Tiểu luận Quản trị Markettinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Quản trị Markettinh - Người đăng: Phạm Bá Hào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Tiểu luận Quản trị Markettinh 9 10 879