Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về Notification trong SQL Server 2008

Được đăng lên bởi nguyenduccuongtk
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2477 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: HỆ QUẢN TRỊ CSDL SQL SERVER

Tìm hiểu về Notification trong SQL Server 2008

Giảng viên hướng dẫn:

Nguyễn Thị Hương

Nhóm sinh viên thực hiện: 1)Vũ Thị Nhung
2)Mai Văn Sơn
Mã lớp:

601112

Năm học:

2013-2014

Hưng Yên, năm 2013

MỤC LỤC
Trang
Mở đầu……………………………………………………………………………….....4
Bài 1. Khái niệm, mục đích sử dụng Notification Server……………………………...6
1.1 Khái niệm Notification Server……………………………………………………...6
1.2. Mục đích sử dụng Notification Server…………………………………………….6
1.2.1 Dễ dàng phát triển ứng dụng……………………………………………………..7
1.2.2 Hiệu suất và khả năng mở rộng…………………………………………………7
Bài 2. Tìm hiểu các kiểu của Notification Server….………………………………......8
2.1.Dịch vụ thông báo thiết kế (Notification Server Architecture)…………………….8
2.1.1.Kiến trúc quản lý thuê bao (Subscription Management)…………………………9
2.1.2 Bộ sưu tập tổ chức sự kiện (Event Collection)……………………………….....10
2.1.3 Chế biến kiến trúc thuê bao (Subscription Processing Architecture)…………12
2.1.3.1 Các loại quy tắc………………………………………………………………13
2.1.3.2 Các loại quy tắc hành động…………………………………………………..13
2.1.4. Thông báo định dạng và giao hàng tận nơi (Notification Formatting and
Delivery Architecture)………………………………………………………………14
2.2. Khung chương trình (Programming Framework)……………………………….15
2.2.1 Các ứng dụng xác định…………………………………………………………15
2.2.2 Trường hợp cấu hình……………………………………………………………17
2.2.3 Biên soạn và thử nghiệm trường………………………………………………..17
2.2.4 Phát triển giao diện quản lý thuê bao…………………………………………...17
2.3. Triển khai tùy chọn (Deployment Options)………………………………………17
2.3.1 Triển khai tổng quan…………………………………………………………….18
2.3.2 Công cụ triển khai………………………………………………………………18
Trang 2

2.4. An ninh , độ tin cậy, khả năng mở rộng , và phòng chống……………………….19
2.4.1 An ninh………………………………………………………………………….19
2.4.2 Độ tin cậy……………………………………………………………………….19
2.4.3 Khả năng mở rộng………………………………………………………………20
2.4.4 Phòng chống…………………………………………………………………….21
2.5. Dịch vụ thông báo và công nghệ khác……………………………………………21
2.5.1 Cơ sở dữ liệu và động cơ………………………………………………………..21
2.5.2 Dịch vụ phân tích………………………………………………………………..22
2.6. Xem thông báo (Notification Views)…………………………………………….22
Bài 3. Thao tác làm việc với Notification Server…………………………………..23
3.1. Quy trình cài đặt Microsoft SQL Server 2005 Notification Services thành phần
khách
hàng…………………………………………………………………………………...23
3.2. Cài đặt dịch vụ thông báo ứng dụng……………………………………………23
3...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: HỆ QUẢN TRỊ CSDL SQL SERVER
HỌC PHẦN: HỆ QUẢN TRỊ CSDL SQL SERVER
Tìm hiểu về Notification trong SQL Server 2008
Tìm hiểu về Notification trong SQL Server 2008
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hương
Nhóm sinh viên thực hiện: 1)Vũ Thị Nhung
2)Mai Văn Sơn
Mã lớp: 601112
Năm học: 2013-2014
Hưng Yên, năm 2013
Tìm hiểu về Notification trong SQL Server 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về Notification trong SQL Server 2008 - Người đăng: nguyenduccuongtk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tìm hiểu về Notification trong SQL Server 2008 9 10 507