Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về phương pháp phổ khối lượng

Được đăng lên bởi daoxuanan0110
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1045 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tìm hiểu về phương pháp phổ khối lượng

MỤC LỤC

Trang
Phần 1: Mở đầu …………………………………………………………………… 2
Phần 2: Nội dung
A. Cơ sỏ lý thuyêt của phương pháp…………………………………………........3
I. Nguyên tắc chung của phương pháp……………………………………………….3
1. Sự xuất hiện phổ khối lượng……………………………………………………… 3
2. Nguyên tắc của sự phân ly phổ khối ……………………………………………....4
II. Một số khái niệm trong phương pháp MS………………………………………... 5
1. Khái niệm pic, phân loại pic…………………………………………………………...5
2. Phân loại ion và ý nghĩa……………………………………………………………6
III. Sơ đồ và nguyên tắc hoạt động của máy khối phổ………………………………..7
1. Tóm tắt nguyên lý hoạt động của máy khối phổ…………………………………..7
2. Các bộ phận của máy phổ khối…………………………………………………….7
3. Ghi nhận tín hiệu……………………………………………………………………9
4. Độ phân giải…………………………………………………………………….....10
IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp phân tích phổ khối lượng
và cách khắc phục…………………………………………………………………….10
V. Các phương pháp phân tích phổ khối lượng ………………………………………11
1. Phương pháp phổ khối phân tích định lượng……………………………………....11
2. Phương pháp phổ khối phân tích cấu trúc………………………………………….12
2.1. Cách xác định CTPT dựa vào khối lượng phân tử……………………………….13
2.2. Quy tắc phân mảnh……………………………………………………………….15
2.3 Qui trình giải đoán khối phổ ………………………………………………………17
VI. Một vài ứng dụng của phương pháp……………………………………………....18
B. Một số bài tập áp dụng………………………………………………………… .19
Phần 3: Kết luận…………………………………………………………………… .25
Tài liệu tham khảo………………………………………………………………… 26

Nguyễn Thị Hạnh – hóa hữu cơ K18 cao học

1

Tìm hiểu về phương pháp phổ khối lượng

Phần 1:

Mở đầu

I/ Lý do chọn đề tài
Phổ khối lượng (Mass Spectroscopy MS) – một phương pháp phân tích ra đời
tương đối sớm (1910 Thomson đã tách được đồng vị Neon 20 và 22), song bước ngoặt để
phương pháp phổ khối lượng trở thành phương pháp phân tích quan trọng trong hóa học
hữu cơ chỉ từ năm 1960.
Phương pháp khối phổ là phương pháp nghiên cứu các chất bằng cách đo chính xác
khối lượng phân tử chất đó. Chất nghiên cứu trước tiên được chuyển thành trạng thái hơi
sau đó được đưa vào nghiên cứu trong bộ phận phân tích của máy khối phổ kế. Người ta
có thể dùng phương pháp khối phổ để nghiên cứu tất cả các nguyên tố hay hợp chất có thể
biến thành dạng khí hay hơi.
Phương pháp phổ khối lượng là phương pháp phân tích được sử dụng rộng rãi hiện
nay trong Hóa học. Đối với hợp chất vô cơ, phương pháp phân tích khối phổ thường được
dùng để nghiên cứu thành phần đồng vị hoặc để xác định vết các chất nghiên cứu. đặc biệt
là l...
Tìm hiểu về phương pháp phổ khối lượng
MỤC LỤC
Trang
Phần 1: Mở đầu …………………………………………………………………… 2
Phần 2: Nội dung
A. Cơ sỏ lý thuyêt của phương pháp…………………………………………........3
I. Nguyên tắc chung của phương pháp……………………………………………….3
1. Sự xuất hiện phổ khối lượng……………………………………………………… 3
2. Nguyên tắc của sự phân ly phổ khối ……………………………………………....4
II. Một số khái niệm trong phương pháp MS………………………………………... 5
1. Khái nim pic, phân loi pic……………………...5
2. Phân loại ion và ý nghĩa……………………………………………………………6
III. Sơ đồ và nguyên tắc hoạt động của máy khối phổ………………………………..7
1. Tóm tắt nguyên lý hoạt động của máy khối phổ…………………………………..7
2. Các bộ phận của máy phổ khối…………………………………………………….7
3. Ghi nhận tín hiệu……………………………………………………………………9
4. Độ phân giải…………………………………………………………………….....10
IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp phân tích phổ khối lượng
và cách khắc phục…………………………………………………………………….10
V. Các phương pháp phân tích phổ khối lượng ………………………………………11
1. Phương pháp phổ khối phân tích định lượng……………………………………....11
2. Phương pháp phổ khối phân tích cấu trúc………………………………………….12
2.1. Cách xác định CTPT dựa vào khối lượng phân tử……………………………….13
2.2. Quy tắc phân mảnh……………………………………………………………….15
2.3 Qui trình giải đoán khối phổ ………………………………………………………17
VI. Một vài ứng dụng của phương pháp……………………………………………....18
B. Một số bài tập áp dụng………………………………………………………… .19
Phần 3: Kết luận…………………………………………………………………… .25
Tài liệu tham khảo………………………………………………………………… 26
Nguyễn Thị Hạnh – hóa hữu cơ K18 cao học 1
Tìm hiểu về phương pháp phổ khối lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về phương pháp phổ khối lượng - Người đăng: daoxuanan0110
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tìm hiểu về phương pháp phổ khối lượng 9 10 867