Ktl-icon-tai-lieu

tổ chức và điều hành công sở

Được đăng lên bởi thuy-thieu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3523 lần   |   Lượt tải: 51 lần
A.

LỜI MỞ ĐẦU

Thực tế cho thấy hoạt động của các nhà lãnh đạo, quản lý hành chính là hết
sức đa dạng. Trong quá trình đó họ luôn có các công cụ, những phương tiện điều
hành hợp lý. Sự hỗ trợ của các phương tiện kĩ thuật kể cả thô sơ và hiện đại, có thể
giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý hành chính nâng cao đáng kể hiệu quả công việc
của họ. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo, quản lí hành chính cần có những kĩ năng khi
điều hành công việc. Ngày nay, không phải cứ được trang trí đầy đủ các phương
tiện kĩ thuật, thiết bị tốt là mọi hoạt động của công sở sẽ tốt lên ngay. Ở đây còn có
một số yếu tố quan trọng hơn nhiều, đó là kĩ thuật sử dụng chúng để điều hành
công việc sao cho phù hớp, có hiệu quả, là kĩ năng thiết kế và tổ chức công việc, kĩ
năng điều hành trong thực tế,…Chính vì vậy, các phương pháp, cách thức tổ chức
và kĩ thuật điều hành các hoạt động trong tổ chức, cơ quan, bộ máy nhà nước
(BMNN) đã từng bước được các nhà lãnh đạo, quản lý hình thành và áp dụng linh
hoạt vào trong quá trình điều hành hoạt động để giải quyết các công việc có liên
quan đến chức năng của cơ quan mình. Sự thành thạo trong việc vận dụng các
phương pháp này thể hiện trình độ của cán bộ các cơ quan và nó kéo theo yêu cầu
sử dụng những nghiệp vụ khác nhau trong hoạt động công sở. Đó chính là “kỹ
năng điều hành công sở”, để tìm hiểu kĩ và sâu hơn kĩ năng này, nay nhóm chúng
tôi xin thực hiện đề tài “Đặc điểm của kĩ thuật điều hành công sở hiện nay. Biện
pháp đổi mới kĩ thuật điều hành công sở”.

B.

NỘI DUNG

1

І. Khái niệm kĩ thuật điều hành công sở
1. Công sở
Theo quan điểm cổ điển: Công sở là một tổ chức đặt dưới sự quản lý trực
tiếp của nhà nước để tiến hành công việc chuyên ngành của nhà nước.
Xét về nội dung công việc: Hoạt động công sở nhằm thỏa mãn các lợi ích
chung của cộng đồng. Do vậy cần được sự bảo vệ và kiểm tra của nhà nước và chỉ
có nhà nước mới thỏa mãn các nhu cầu này.
Xét về hình thức tổ chức: Công sở là một tập hợp có cơ cấu tổ chức, phương
tiện vật chất và con người được nhà nước bảo trợ để thực hiện nhiệm vụ của mình.
Hình thức tổ chức của công sở do nhà nước quy định và lệ thuộc vào phương thức
điều hành của bộ máy nhà nước. Hiện nay, ở nước ta có các loại công sở như công
sở hành chính, công sở sự nghiệp….
Xét về ý nghĩa tổ chức nhà nước: Công sở là trụ sở làm việc của cơ quan nhà
nước, do nhà nước lập ra và để giải quyết công vụ.
Định nghĩa tổng quát: Công sở là các tổ chức mang tính chất công ích được
nhà nước công nhận thành lập chịu sự điều chỉnh cùa luậ...
A. LỜI MỞ ĐẦU
Thực tế cho thấy hoạt động của các nhà lãnh đạo, quản hành chính hết
sức đa dạng. Trong quá trình đó h luôn có các công cụ, những phương tiện điều
hành hợp lý. Sự hỗ trợ của các phương tiện kĩ thuật kể cthô sơ và hiện đại, có thể
giúp cho các nhà lãnh đạo, quản lý hành chính nâng cao đáng kể hiệu quả công việc
của họ. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo, quản hành chính cần những năng khi
điều hành công việc. Ngày nay, không phải cứ được trang trí đầy đủ các phương
tiện kĩ thuật, thiết bị tốt là mọi hoạt động của ng sở sẽ tốt lên ngay.đây còn có
một số yếu tố quan trọng hơn nhiều, đó thuật sử dụng chúng để điều hành
công việc sao cho phù hớp, có hiệu quả, là kĩ năng thiết kế và tổ chức công việc, kĩ
năng điều hành trong thực tế,…Chính vậy, các phương pháp, cách thức tổ chức
thuật điều hành các hoạt động trong tổ chức, quan, bộ máy nhà nước
(BMNN) đã từng bước được các nhà lãnh đạo, quản hình thành áp dụng linh
hoạt vào trong quá trình điều hành hoạt động để giải quyết các công việc liên
quan đến chức năng của quan mình. Sự thành thạo trong việc vận dụng các
phương pháp này thể hiện trình độ của cán bộ các quan kéo theo yêu cầu
sử dụng những nghiệp vụ khác nhau trong hoạt động công sở. Đó chính kỹ
năng điều nh ng sở, để tìm hiểu kĩ và sâu hơn kĩ năng này, nay nhóm chúng
tôi xin thực hiện đề tài Đặc điểm của thuật điều hành công sở hiện nay. Biện
pháp đổi mới kĩ thuật điều hành công sở”.
B. NỘI DUNG
1
tổ chức và điều hành công sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổ chức và điều hành công sở - Người đăng: thuy-thieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
tổ chức và điều hành công sở 9 10 80