Ktl-icon-tai-lieu

tổ chức và hoạt động UBND xã Tân thành , thị xã Ngã bảy

Được đăng lên bởi hoang-thien-tri-b1209742
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 3472 lần   |   Lượt tải: 26 lần
1

PHÂN MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài :
Quản lý hành chính Nhà nước là một lĩnh vực công tác hết sức quan trọng
và có tác động rất lớn đối với sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội
của một quốc gia. Cuộc sống và xã hội rất phong phú và không ngừng phát triển,
do đó công tác quản lý hành chính Nhà nước cũng phải được thường xuyên cải
tiến, nâng cao và hoàn thiện để đáp ứng những yêu cầu của từng thời kì phát
triển đất nước.
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị
nói chung và công tác quản lý hành chính Nhà nước của các cấp chính quyền nói
riêng đã có nhiều biến chuyển tích cực, chức năng và hoạt động của các cơ quan
trong hệ thống hành chính từ Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương đến uỷ ban
nhân dân các cấp đã có nhiều thay đổi tiến bộ, tập trung nhiều hơn vào quản lý
Nhà nước, đã từng bước đổi mới, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát
triển kinh tế xã hội quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, cải thiện và
nâng cao đời sống của mọi tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những thành
tựu to lớn đó, hệ thống chính trị và hoạt động quản lý Nhà nước của chính quyền
các cấp còn tồn tại nhiều bất cập. Nền hành chính Nhà nước, chưa đáp ứng được
những yêu cầu của cơ chế quản lý mới cũng như yêu cầu phục vụ nhân dân
trong điều kiện mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao, công tác quản lý Nhà
nước của các cấp chính quyền còn bị buông lỏng ở nhiều khâu, tập trung chủ
yếu ở cấp chính quyền cơ sở, trong đó chính quyền cấp xã là cấp có nhiều khó
khăn phức tạp khi thực thi các nhiệm vụ được giao. UBND xã là cấp chính
quyền " gần dân " nhất, những công vụ được thực hiện hàng ngày mang tính sự
vụ tức thời và yêu cầu phải giải quyết ngay. Vì vậy, đây là cấp chính quyền
được Nhà nước quan tâm kiện toàn và đổi mới để ngày một năng động, hoạt
động với hiệu quả cao hơn.
Với những lí do trên, tôi lựa chọn đề tài "Tổ chức và hoạt động của
UBND xã Tân Thành ,thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2016”
2. Mục đích và nhiệm vụ

2

2.1. Mục đích
Đề tài làm rõ lý luận về Tổ chức và hoạt động của UBND cấp xã và đánh
giá thực trạng tổ chức và hoạt động của UBND xã Tân Thành để làm cơ sở xây
dựng các giải pháp kiện toàn tổ chức và hoạt động của UBND đến năm 2016 .
2.2. Nhiệm vụ
- Khảo sát, đánh giá "Thực trạng tổ chức và hoạt động của UBND xã Tân
Thành ” trong những năm qua.
- Đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sâu rộng và
kiện toàn "tổ chức và hoạt động của UBND xã Tân thành ”đến năm 2016
3. Đối tượng và...
PHÂN MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài :
Quản hành chính Nhà nước một lĩnh vực công tác hết sức quan trọng
tác động rất lớn đối với sự ổn đnh chính tr và phát triển kinh tế hội
của một quốc gia. Cuộc sống và xã hội rất phong phú và không ngừng phát triển,
do đó công tác quản hành chính Nhà nước cũng phải được thường xuyên cải
tiến, nâng cao hoàn thiện để đáp ứng những yêu cầu của từng thời phát
triển đất nước.
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hoạt động của hệ thống chính trị
nói chung và công tác quản lý hành chính Nhà nước của các cấp chính quyền nói
riêng đã có nhiều biến chuyển tích cực, chức năng và hoạt động của các cơ quan
trong hệ thống hành chính t Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương đến uỷ ban
nhân dân các cấp đã nhiều thay đổi tiến bộ, tập trung nhiều hơn vào quản
Nhà nước, đã từng ớc đổi mới, thực hiện hiệu quả các chương tnh phát
triển kinh tế xã hội quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, cải thiện và
nâng cao đời sống của mọi tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, n cạnh những thành
tựu to lớn đó, hệ thống chính trị và hoạt động quản lý Nhà nước của chính quyền
các cấp còn tồn tại nhiều bất cập. Nn hành chính Nhà nước, chưa đáp ứng được
những yêu cầu của chế quản mới cũng như yêu cầu phục vụ nhân dân
trong điều kiện mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao, công tác quản lý N
nước của các cấp chính quyền còn bị buông lỏng nhiều khâu, tập trung chủ
yếu cấp chính quyền sở, trong đó chính quyền cấp xã là cấp nhiều khó
khăn phức tạp khi thực thi các nhiệm v được giao. UBND cấp chính
quyền " gần dân " nhất, những công v được thực hiện hàng ngày mang nh sự
vụ tức thời yêu cầu phải giải quyết ngay. vậy, đây cấp chính quyền
được Nhà nước quan tâm kiện toàn đổi mới để ngày một năng động, hoạt
động với hiệu quả cao hơn.
Với những do trên, tôi lựa chọn đề tài "Tổ chức hoạt động của
UBND xã Tân Thành ,thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2016”
2. Mục đích và nhiệm vụ
1
tổ chức và hoạt động UBND xã Tân thành , thị xã Ngã bảy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổ chức và hoạt động UBND xã Tân thành , thị xã Ngã bảy - Người đăng: hoang-thien-tri-b1209742
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
tổ chức và hoạt động UBND xã Tân thành , thị xã Ngã bảy 9 10 435