Ktl-icon-tai-lieu

tổng qua về C#

Được đăng lên bởi Nguyen le Son
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 3781 lần   |   Lượt tải: 1 lần
C# và .NET Framework

C# VÀ .NET FRAMEWORK - PHầN 1 - TRIếT LÝ CủA .NET
Như chúng ta đã biết cứ một vài năm, lập trình viên lại phải tìm hiểu
công nghệ mới của thời đại. Các ngôn ngữ (như C++, Visual Basic 6.0,
Java), framework (như MFC, ATL, STL), kiến trúc (như COM,
CORBA, EJB) rồi cũng sẽ bị lu mờ bởi những cái tốt hơn hay ít ra là
mới hơn. Và .NET flatform của Microsoft là một mảng trong bức tranh
của công nghệ phần mềm hiện nay.
Phần này sẽ trình bày về các khái niệm được dùng trong các phần sau,
như assembly, common intermediate language (CIL) và biên dịch
just-in-time (JIT). Ngoài ra để thấy được một số đặc tính nổi bật của
C# bạn cũng sẽ được làm quen với quan hệ giữa các khía cạnh của .NET
Framework, như common language runtime (CLR), Common Type
System (CTS), và Common Language Specification (CLS).
Phần này cũng trình bày tổng quan về các lớp thư viện của .NET (.NET
base class libraries) viết tắt là BSL hay FCL (Framework class
library). Cuối cùng, là phần tìm hiểu về language-agnostic và platformindependent của .NET flatform.
Các Câu Chuyện Từ Quá Khứ
Trước khi khám phá vũ trụ .NET, chúng tacũng nên biết một ít về những
platform trước đó của Microsoft, coi như là một "bài học về lịch sử" để
biết về cội nguồn và các giới hạn của chúng.
Cuộc Đời Của Lập Trình Viên C/Win32 API
Từ trước tới giờ, việc phát triển phần mềm cho hệ điều hành Windows
bao gồm việc sử dụng ngôn ngữ lập trình C kết hợp với giao diện lập
trình ứng dụng Windows - Windows application programming interface
(API). Các phần mềm được tạo ra thành công bằng việc sử dụng cách
tiếp cận mất thời gian kinh khủng này, nhưng một số lập trình viên

C# và .NET Framework

không đồng ý việc xây dựng phần mềm sử dụng thuần API là một việc
phức tạp.
Một vấn đề dễ thấy, C là một ngôn ngữ rất đơn giản. Lập trình viên C
bắt buộc phải quản lý bộ nhớ bằng tay, hơn nữa C là một ngôn ngữ cấu
trúc, và không hưởng được nhiều thuận lợi khi sử dụng tiếp cận hướng
đối tượng. Khi bạn kết hợp cả ngàn hàm toàn cục và các kiểu dữ liệu
được Win32 API định nghĩa thành một ngôn ngữ kinh khủng, và đó là cả
một kỳ quan nhỏ khi có nhiều ứng dụng vẫn tồn tại ngày nay.
Cuộc Đời Của Lập Trình Viên C++/MFC
Một cải tiến đáng kể của lập trình bằng C/Win32 API là sử dụng ngôn
ngữ C++. Theo nhiều cách, C++ được xem làm một lớp (layer) hướng
đối tượng nằm trên C. Do đó, mặc dù lập trình viên C++ có thuận lợi từ
OOP, nhưng vẫn còn bị bất lợi của ngôn ngữ C.
Dù phức tạp nhưng nhiều framework C++ vẫn tồn tại cho tới ngày nay.
...
C# và .NET Framework
C# VÀ .NET FRAMEWORK - PHN 1 - TRIếT LÝ CA .NET
Như chúng ta đã biết c một vài năm, lập trình viên li phi tìm hiu
công ngh mi ca thời đại. Các ngôn ng (như C++, Visual Basic 6.0,
Java), framework (như MFC, ATL, STL), kiến trúc (như COM,
CORBA, EJB) ri cũng sẽ b lu m bi nhng cái tốt hơn hay ít ra là
mới hơn. Và .NET flatform của Microsoft là mt mng trong bc tranh
ca công ngh phn mm hin nay.
Phn này s trình bày v các khái niệm được dùng trong các phn sau,
như assembly, common intermediate language (CIL)biên dch
just-in-time (JIT). Ngoài ra để thy được mt s đặc tính ni bt ca
C# bạn cũng sẽ đưc làm quen vi quan h gia các khía cnh ca .NET
Framework, như common language runtime (CLR), Common Type
System (CTS), và Common Language Specification (CLS).
Phần này cũng trình bày tổng quan v các lớp thư viện ca .NET (.NET
base class libraries) viết tt là BSL hay FCL (Framework class
library). Cui cùng, là phn tìm hiu v language-agnostic và platform-
independent ca .NET flatform.
Các Câu Chuyn T Quá Kh
Trước khi khám phá vũ trụ .NET, chúng tacũng nên biết mt ít v nhng
platform trước đó của Microsoft, coi như là một "bài hc v lch sử" để
biết v ci ngun và các gii hn ca chúng.
Cuộc Đời Ca Lp Trình Viên C/Win32 API
T trước ti gi, vic phát trin phn mm cho h điu hành Windows
bao gm vic s dng ngôn ng lp trình C kết hp vi giao din lp
trình ng dng Windows - Windows application programming interface
(API). Các phn mềm được to ra thành công bng vic s dng cách
tiếp cn mt thi gian kinh khủng này, nhưng một s lp trình viên
tổng qua về C# - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng qua về C# - Người đăng: Nguyen le Son
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
tổng qua về C# 9 10 513