Ktl-icon-tai-lieu

tổng quan kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi hà smart
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1853 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KINH TẾ VI MÔ

Mục Tiêu Của Khóa Học
Nắm được các khái niệm, nguyên lý cơ bản và công
cụ phân tích làm cơ sở cho các môn học sau.


Hiểu được những nguyên lý cơ bản về cung cầu và các trạng thái của thị trường



Hiểu được hành vi của người tiêu dùng trong các điều kiện ràng buộc



Hiểu được hành vi của công ty trong các cấu trúc thị trường khác nhau.



Hiểu được tác động của các chính sách chính phủ đến nền kinh tế.

Phân Bổ Thời Gian


Giảng dạy:

50%



Trắc nghiệm + Bài tập :

30%



Thảo luận nhóm:

20%

Nội Dung Khóa Học


Bài 1: Giới thiệu (1 tuần)



Bài 2: Phân tích cung cầu thị trường (3 tuần)
Cung, Cầu, Các trạng thái thị trường, Hệ số co giãn, Ảnh hưởng của các chính sách chính phủ



Bài 3: Lý thuyết tiêu dùng (2 tuần)
Lý thuyết lợi ích, Lý thuyết đường bàng quan



Bài 4: Lý thuyết hãng (2 tuần)
Lý thuyết sản xuất, Lý thuyết chi phí, Lý thuyết lợi nhuận



Bài 5: Các cấu trúc thị trường (3 tuần)
Cạnh tranh hoàn hảo, Độc quyền, Cạnh tranh độc quyền, Độc quyền nhóm



Bài 6: Thị trường các yếu tố sản xuất (1 tuần)
Thị trường lao động, Thị trường vốn, Thị trường đất đai



Bài 7: Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường (1 tuần)
Các thất bại thị trường, Vai trò của chính phủ

Bài 1

Tổng Quan Kinh Tế Vi Mô

Slide 2-5

Néi dung
 Sù khan hiÕm
 Nhu cÇu vµ sù cÇn thiÕt
 Sù khan hiÕm, sù lùa chän vµ chi phÝ c¬ héi
 ThÕ giíi cña sù ®¸nh ®æi
 Sù lùa chän cña x· héi
Slide 2-6

Sù khan hiÕm
 Sù khan hiÕm
- Sù khan hiÕm x¶y ra khi c¸c nguån lùc ®Ó s¶n
xuÊt ra c¸c hµng ho¸ (dÞch vô) kh«ng ®ñ ®Ó
tho¶ m·n mäi nhu cÇu cña con ng­êi.

Slide 2-7

Kh¸i niÖm vÒ kinh tÕ häc
 Kinh tÕ häc
- Lµ mét m«n khoa häc nghiªn cøu c¸ch thøc vËn hµnh
cña mét nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c¸ch øng xö cña tõng
thµnh viªn kinh tÕ nãi riªng
- Nghiªn cøu c¸ch thøc con ng­êi ph©n bæ c¸c nguån lùc
cã giíi h¹n (khan hiÕm) ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña hä
- Nghiªn cøu c¸ch thøc lùa chän cña con ng­êi

Slide 2-8

Kinh tÕ häc vi m« vµ kinh tÕ häc vÜ m«
 Kinh tÕ häc vÜ m«
- Nghiªn cøu hµnh vi cña mét nÒn kinh tÕ vÒ mÆt
tæng thÓ
•
•
•
•
•

L¹m ph¸t
ThuÕ
ThÊt nghiÖp
T¨ng tr­ëng kinh tÕ
Th­¬ng m¹i quèc tÕ

Slide 2-9

Kinh tÕ häc vi m« vµ kinh tÕ häc vÜ m«
 Kinh tÕ häc vi m«
- Nghiªn cøu viÖc ra quyÕt ®Þnh cña c¸c c¸ nh©n
hoÆc cña h·ng
•
•
•
•

¤ nhiÔm
QuyÕt ®Þnh s¶n xuÊt
Ch¨m sãc søc khoÎ
Gi¸o dôc

Slide 2-10

Kinh tÕ häc thùc chøng
kinh tÕ häc chuÈn t¾c
 Kinh tÕ häc thùc
chøng: liªn quan ®Õn
c¸ch lý gi¶i khoa
häc, c¸c vÊn ®Ò
mang tÝnh nh©n qu¶

 Kinh tÕ h...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng quan kinh tế vi mô - Người đăng: hà smart
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
tổng quan kinh tế vi mô 9 10 860