Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM

Được đăng lên bởi thanhpro4420
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2034 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông

I

TOÅNG QUAN
VEÀ BAÛO HIEÅM

NOÄI DUNG CUÛA CHÖÔNG
1- Söï caàn thieát khaùch quan vaø vai troø cuûa baûo hieåm.
2- Khaùi nieäm vaø baûn chaát cuûa baûo hieåm.
3- Sô löôïc veà lòch söû phaùt trieån cuûa baûo hieåm.

I- SÖÏ CAÀN THIEÁT KHAÙCH QUAN
VAØ VAI TROØ CUÛA BAÛO HIEÅM
1.1- Söï caàn thieát cuûa baûo hieåm
o Trong cuoäc soáng, con ngöôøi coù theå gaëp raát
nhieàu ruûi ro, baát traéc.
o Con ngöôøi ñaõ söû duïng nhieàu bieän phaùp ñeå
khaéc phuïc, haïn cheá vaø phoøng traùnh caùc ruûi
ro.

1.1- Söï caàn thieát cuûa baûo hieåm
o Coù 2 nhoùm bieän phaùp chuû yeáu:
 Nhoùm bieän phaùp 1: Caùc bieän phaùp kieåm soaùt ruûi ro
 Traùnh neù ruûi ro
 Ngaên ngöøa toån thaát
 Giaûm thieåu toån thaát

 Nhoùm bieän phaùp 2: Caùc bieän phaùp taøi trôï ruûi ro
 Chaáp nhaän ruûi ro:
 Chaáp nhaän thuï ñoäng
 Chaáp nhaän chuû ñoäng
 Baûo hieåm
Baûo hieåm laø bieän phaùp ñeå khaéc phuïc vaø
ñoái phoù vôùi toån thaát do ruûi ro gaây ra hieäu
quaû nhaát.
Baûo hieåm ra ñôøi laø ñoøi hoûi khaùch
quan cuûa cuoäc soáng, cuûa hoaït ñoäng saûn
xuaát kinh doanh.

1.2- Vai troø cuûa baûo hieåm.
 Baûo hieåm goùp phaàn ñaûm baûo an toaøn,
oån ñònh cho saûn xuaát kinh doanh vaø ñôøi
soáng kinh teá - xaõ hoäi.
 Baûo hieåm goùp phaàn oån ñònh chi tieâu
cuûa NSNN.
 Baûo hieåm goùp phaàn phaân phoái laïi voán
tieàn teä cuõng nhö laøm trung gian taøi
chính trong heä thoáng taøi chính quoác gia.

II. KHAÙI NIEÄM VAØ BAÛN CHAÁT CUÛA BH.
2.1- Ñònh nghóa veà baûo hieåm

Baûo hieåm laø moät hoaït ñoäng ñaûm baûo caùc
toån thaát cuûa caùc chuû theå tham gia baûo
hieåm ñöôïc buø ñaép döïa treân nguyeân taéc
töông hoã.

Caùc chuû theå tham gia baûo hieåm phaûi traû moät
khoaûn phí nhaát ñònh

Khi toån thaát xaûy ra lieân quan ñeán ñoái töôïng baûo
hieåm, nhaø baûo hieåm coù traùch nhieäm boài thöôøng
hoaëc trôï caáp moät soá tieàn theo thoaû thuaän.

 Ñaëc ñieåm cuûa baûo hieåm.
 Hoaït ñoäng baûo hieåm döïa treân nguyeân taéc “soá
ñoâng buø soá ít”.
 Muïc ñích chuû yeáu nhaèm goùp phaàn oån ñònh
kinh teá cho ngöôøi tham gia vaø taïo nguoàn voán
cho phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc.
 Phaân phoái trong baûo hieåm laø phaân phoái
khoâng ñeàu, vöøa mang tính boài hoaøn vöøa khoâng
boài hoaøn.
 Baûo hieåm theå hieän tính töông trôï, tính xaõ hoäi,
tính nhaân vaên saâu saéc.

2.2- Baûn chaát cuûa baûo hieåm.

Laø heä thoáng caùc quan heä kinh teá
phaùt sinh trong quaù trình hình thaønh,
phaân phoái vaø söû duïng quyõ baûo hieåm,
nhaèm ñaûm baûo cho quaù ...