Ktl-icon-tai-lieu

Tour Tây Nguyên

Được đăng lên bởi onngoc93
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
THỰC PHẨM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
VÀ DU LỊCH

BÁO CÁO THỰC TẬP

TOUR TÂY
NGUYÊN
MIỀN TRUNG
GVHD: TH.S Nguyễn Công Danh
Sinh Viên: Lê Thị Khánh Trinh
Lớp:
12CDHD2
MSSV:
3014120086
1

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014

2

I.

Mục lục

I. Mục lục 2
II. Giới thiệu chung 3
III. Lời cảm ơn 4
IV. Nội Dung 4
4.1 Phần lịch trình cả tuyến..........................................................................................................
4.1.1. Sài Gòn- Đà Lạt( đêm 18 và ngày 19 tháng 1 năm 2014)......................................................
4.1.2 Sơ đồ tuyến trong ngày............................................................................................................
4.1.3 Cách thuyết minh các điểm tham quan trong ngày..................................................................
4.1.4 Đặc trưng của vùng giúp thu hút khách du lịch......................................................................
4.1.5 Cảm nhận về dịch vụ và các điểm tham quan trong ngày.......................................................
4.2. Đà Lạt ( ngày 19 tháng 1 năm 2014).........................................................................................
4.2.1. Lịch trình thực tế đã thực hiện trong ngày..............................................................................
4.2.2 Sơ đồ tuyến cho ngày...............................................................................................................
4.2.3 cách thuyết minh các điểm tham quan trong ngày..................................................................
4.2.5. Cảm nhận về chất lượng dịch vụ và các điểm tham quan......................................................
4.3. Đà Lạt- Nha Trang ( ngày 21 tháng 1 năm 2014)......................................................................
4.3.1 Lịch trình thực tế đã thực hiện trong ngày...............................................................................
4.3.2. vẽ sơ đồ tuyến.........................................................................................................................
4.3.3. cách thuyết minh các điểm tham quan trong ngày.................................................................
4.3.4. Đặc trưng của vùng giúp thu hút khách du lịch......................................................................
4.3.5. Cảm nhận về chất lượng dịch vụ và điểm tham quan trong ngày.........................




 !"
#"$!
%%&
'(
()
*
#"+,-./01232."425
-625#672+$7585925:625
$;<+=>"">
--#+?@=A=>@@BC
=
Tour Tây Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tour Tây Nguyên - Người đăng: onngoc93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Tour Tây Nguyên 9 10 510