Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm kèm đáp án môn quản trị doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Mèo Mập
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 7670 lần   |   Lượt tải: 36 lần
Quản trị doanh nghiệp

Queen of HeartsHL

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Câu 1: Từ góc độ tái sản xuẩt xã hội DN được hiểu là 1
đơn vị
A. Sản xuất của cải vật chất
B. Phân phối của cải vật chất
c. Phân phối và sản xuất của cải vật chất
D. Cả 3 ý trên
Câu 2: Tìm câu trả lời đúng nhất. Theo luật DN 1999 thì
a. DN là 1 tổ chức kinh tế
B. DN là 1 tổ chức chính trị
C. DN là 1 tổ chức xã hội
D. DN là 1 tổ chức chính trị xã hội
Câu 3: DN là 1 tổ chức kinh tế do ai đầu tư vốn
A. Do Nhà nước
B. Do đoàn thể
C. Do tư nhân
d. Do Nhà nước,đoàn thể hoặc tư nhân
Câu 4: Mục đích hoạt động chủ yếu của các DN là
a. Thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh
doanh hoặc hoạt động công ích
B. Thực hiện các hoạt động sản xuất kinh
doanh
C. Thực hiện các hoạt động công ích
D. Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hoá
sản phẩm
Câu 5: Quản trị DN là 1 thuật ngữ ra đời gắn liền với sự
phát triển của
A. Nền công nghiệp hậu tư bản
b. Nền công nghiệp tiền tư bản
C. Nền công nghiệp cã hội chủ nghĩa
D. Cả 3 ý
Câu 6: Luật DN do Quốc Hội nước CHXHCN VN thông
qua năm nào?
A. Năm 1977
B. Năm 2001
c. Năm 1999
D. Năm 2000
Câu 7: Hiện nay ta có bao nhiêu thành phần kinh tế?
A. 4 thành phần
B. 5 thành phần
c. 6 thành phần
D. 7 thành phần
Câu 8: Luật DN nhà nước được thông qua vào năm:
a. Năm 1995
B. Năm 1997
C. Năm 1999
D. Năm 2001

Trang 1/17

Câu 9: Trong các thành phần kinh tế sau, thành phần
kinh tế nào đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc
dân?
A. Thành phần kinh tế Nhà Nước
b. Thành phần kinh tế Tư Nhân
C. Thành phần kinh tế Tư Bản Nhà Nước
D. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước
ngoài
Câu 10: Trong các loại hình DN sau, DN nào có chủ sở
hữu?
A. DN tư nhân
b. DN nhà nước và DN tư nhân
C. DN liên doanh
D. DN nhà nước
Câu 11: Theo luật pháp VN, phần kinh tế nào dưới đây
không phải tuân thủ theo quy định của luật phá sản?
A. Thành phần kinh tế HTX
B. Thành phần kinh tế Nhà Nước
C. Thành phần kinh tế Tư Bản Nhà Nước
d. Thành phần kinh tế cá thể tiểu chủ
Câu 12: Trong các khái niệm về DN Nhà Nước, khái
niệm nào đúng?
A. DN Nhà nứơc là tổ chức kinh tế do Nhà
Nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản
lý
B. DN Nhà Nước có tư cách pháp nhân,có các
quyền và nghĩa vụ dân sự
C. DN Nhà Nước có tên gọi,có con dấu riêng
và có trụ sở chính trên lãnh thổ VN
d. Cả 3 ý
Câu 13: Hội đồng thành viên của công ty TNHH có thể
là tổ chức, cá nhân, có số lượng tối đa không vượt quá
A. 2
B. 11
C. 21
d. 50
Câu 14: Hội đồng thành viên của công ty TNHH có thể
là tổ chức, cá nhân có số lượng tối thiểu
a. 2
B. 11
C. 21
D. 50
...
Quản trị doanh nghiệp Queen of Hearts
HL
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Câu 1: Từ góc độ tái sản xuẩt hội DN được hiểu 1
đơn vị
A. Sản xuất của cải vật chất
B. Phân phối của cải vật chất
c. Phân phối và sản xuất của cải vật chất
D. Cả 3 ý trên
Câu 2: Tìm câu trả lời đúng nhất. Theo luật DN 1999 thì
a. DN là 1 tổ chức kinh tế
B. DN là 1 tổ chức chính trị
C. DN là 1 tổ chức xã hội
D. DN là 1 tổ chức chính trị xã hội
Câu 3: DN là 1 tổ chức kinh tế do ai đầu tư vốn
A. Do Nhà nước
B. Do đoàn thể
C. Do tư nhân
d. Do Nhà nước,đoàn thể hoặc tư nhân
Câu 4: Mục đích hoạt động chủ yếu của các DN là
a. Thực hiện các hoạt động sản xuất kinh
doanh hoặc hoạt động công ích
B. Thực hiện các hoạt động sản xuất kinh
doanh
C. Thực hiện các hoạt động công ích
D. Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hoá
sản phẩm
Câu 5: Quản trị DN là 1 thuật ngữ ra đời gắn liền với sự
phát triển của
A. Nền công nghiệp hậu tư bản
b. Nền công nghiệp tiền tư bản
C. Nền công nghiệp cã hội chủ nghĩa
D. Cả 3 ý
Câu 6: Luật DN do Quốc Hội nước CHXHCN VN thông
qua năm nào?
A. Năm 1977
B. Năm 2001
c. Năm 1999
D. Năm 2000
Câu 7: Hiện nay ta có bao nhiêu thành phần kinh tế?
A. 4 thành phần
B. 5 thành phần
c. 6 thành phần
D. 7 thành phần
Câu 8: Luật DN nhà nước được thông qua vào năm:
a. Năm 1995
B. Năm 1997
C. Năm 1999
D. Năm 2001
Câu 9: Trong các thành phần kinh tế sau, thành phần
kinh tế nào đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc
dân?
A. Thành phần kinh tế Nhà Nước
b. Thành phần kinh tế Tư Nhân
C. Thành phần kinh tế Tư Bản Nhà Nước
D. Thành phần kinh tế vốn đầu ớc
ngoài
Câu 10: Trong các loại hình DN sau, DN nào chủ sở
hữu?
A. DN tư nhân
b. DN nhà nước và DN tư nhân
C. DN liên doanh
D. DN nhà nước
Câu 11: Theo luật pháp VN, phần kinh tế nào dưới đây
không phải tuân thủ theo quy định của luật phá sản?
A. Thành phần kinh tế HTX
B. Thành phần kinh tế Nhà Nước
C. Thành phần kinh tế Tư Bản Nhà Nước
d. Thành phần kinh tế cá thể tiểu chủ
Câu 12: Trong các khái niệm về DN N Nước, khái
niệm nào đúng?
A. DN Nhà nứơc tổ chức kinh tế do Nhà
Nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản
B. DN Nhà Nước cách pháp nhân,có các
quyền và nghĩa vụ dân sự
C. DN Nhà Nước tên gọi,có con dấu riêng
và có trụ sở chính trên lãnh thổ VN
d. Cả 3 ý
Câu 13: Hội đồng thành viên của công ty TNHH thể
là tổ chức, cá nhân, có số lượng tối đa không vượt quá
A. 2
B. 11
C. 21
d. 50
Câu 14: Hội đồng thành viên của công ty TNHH thể
là tổ chức, cá nhân có số lượng tối thiểu
a. 2
B. 11
C. 21
D. 50
Câu 15: Hội đồng thành viên của công ty TNHH các
quyền, và nhiệm vụ sau đây
A. Quyết định phương hướng phát triển công
ty, quyết định cơ cấu tổ chức quản lý
B. Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ,
phương thức huy động vốn phương thức
đầu tư và dự án đầu tư
Trang 1/17
Trắc nghiệm kèm đáp án môn quản trị doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm kèm đáp án môn quản trị doanh nghiệp - Người đăng: Mèo Mập
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Trắc nghiệm kèm đáp án môn quản trị doanh nghiệp 9 10 453