Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi Hoang Oanh Thuy Ngo
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1406 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Darkangel – Sinhvienvanlang.com
Tridat1727@yahoo.com
098 44 77 169

Trắc nghiệm Phân tích thiết kế hệ thống - Bài 01
Phân tích và thiết kế hệ thống là phần việc cực kỳ quan trọng trong quá trình xây dựng một hệ
thống tin học. Nó đề cập tới việc phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin trong quá trình quản
lý. Các câu hỏi trắc nghiệm sau đây sẽ phần nào giúp bạn nắm vững hơn nữa về bộ môn này.

1 - Hai thành phần cơ bản của hệ thống thông tin là?
[a]--Các dữ liệu và Các xử lý
[b]--Các dữ liệu và Các điều khiển
[c]--Các điều khiển và Các xử lý
2 - Hệ thống tin học là hệ thống có mục đích xử lý thông tin và có sự tham gia của máy tính.
Sự tham gia này có thể ở nhiều mức độ khác nhau. Khi đạt đến mức cao tức là?
[a]--Con người không can thiệp vào quá trình xử lý thông tin mà chỉ có nhiệm vụ cung cấp
thông tin đầu vào và nhận lấy kết quả xử lý
[b]--Máy tính đóng vai trò chủ chốt trong quá trình xử lý thông tin
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng
3 - Trong phương thức xử lý thông tin, quá trình xử lý thông tin được thực hiện từng phần,
xem kẽ giữa phần thực hiện bởi người và phần thực hiện bởi máy tính, hai bên trao đổi qua
lại với nhau dưới hình thức đối thoại được gọi là?
[a]--Xử lý giao dịch
[b]--Xử lý tương tác
[c]--Xử lý theo lô
4 - Quá trình xử lý thời gian thực là?
[a]--Là hành vi của một hệ thống phải thỏa mãn một số điều kiện rất ngặt nghèo về thời gian
[b]--Hoạt động theo một tiến độ riêng của nó và máy tính
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng
5 - Hệ thống thông tin quản lý (Management information systems) là?
[a]--Hệ thống nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho quản lý, điều hành của một tổ
chức nào đó
Darkangel – Sinhvienvanlang.com
Tridat1727@yahoo.com
098 44 77 169

Darkangel – Sinhvienvanlang.com
Tridat1727@yahoo.com
098 44 77 169

[b]--Các hệ thống nhằm xử lý và điều khiển tự động các quá trình vận hành các thiết bị trong
sản xuất, viễn thông, quân sự …
[c]--Là cách tiếp cận nhằm đưa máy tính vào hoạt động văn phòng, cho phép thâu tóm mọi
quá trình tính toán
6 - Mục đích của quá trình khảo sát hiện trạng nhằm để?
[a]--Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi trường hoạt động của hệ thống
[b]--Tìm hiểu các chức năng, nhiệm vụ của hệ thống và chỉ ra chỗ hợp lý của nó
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng
7 - Thông thường một hệ thống thông tin được xây dựng nhằm mục đích?
[a]--Lặp lại tất cả các quy trình của hệ thống cũ
[b]--Mang lại lợi ích nghiệp vụ, lợi ích kinh tế, lợi ích sử dụng đồng thời khắc phục các
khuyết điểm của hệ thống cũ
[c]--Nâng cao ưu điểm ...
Darkangel Sinhvienvanlang.com
Tridat1727@yahoo.com
098 44 77 169
Darkangel Sinhvienvanlang.com
Tridat1727@yahoo.com
098 44 77 169
Trắc nghiệm Phân tích thiết kế hệ thống - Bài 01
Phân tích thiết kế hệ thống phần việc cực kỳ quan trọng trong quá trình xây dựng một hệ
thống tin học. đề cập tới việc phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin trong quá trình quản
lý. Các câu hỏi trắc nghiệm sau đây sẽ phần nào giúp bạn nắm vững hơn nữa về bộ môn này.
1 - Hai thành phần cơ bản của hệ thống thông tin là?
[a]--Các dữ liệu và Các xử lý
[b]--Các dữ liệu và Các điều khiển
[c]--Các điều khiển và Các xử lý
2 - Hệ thống tin học là hệ thống có mục đích xử lý thông tin và có sự tham gia của máy tính.
Sự tham gia này có thể ở nhiều mức độ khác nhau. Khi đạt đến mức cao tức là?
[a]--Con người không can thiệp vào quá trình xử thông tin chỉ nhiệm vụ cung cấp
thông tin đầu vào và nhận lấy kết quả xử lý
[b]--Máy tính đóng vai trò chủ chốt trong quá trình xử lý thông tin
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng
3 - Trong phương thức xử lý thông tin, quá trình xử lý thông tin được thực hiện từng phần,
xem kẽ giữa phần thực hiện bởi người và phần thực hiện bởi máy tính, hai bên trao đổi qua
lại với nhau dưới hình thức đối thoại được gọi là?
[a]--Xử lý giao dịch
[b]--Xử lý tương tác
[c]--Xử lý theo lô
4 - Quá trình xử lý thời gian thực là?
[a]--Là hành vi của một hệ thống phải thỏa mãn một số điều kiện rất ngặt nghèo về thời gian
[b]--Hoạt động theo một tiến độ riêng của nó và máy tính
[c]--Cả 2 đáp án trên đều đúng
5 - Hệ thống thông tin quản lý (Management information systems) là?
[a]--Hệ thống nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho quản lý, điều hành của một tổ
chức nào đó
Trắc nghiệm Phân tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: Hoang Oanh Thuy Ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Trắc nghiệm Phân tích thiết kế hệ thống 9 10 186