Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm quản trị dự án

Được đăng lên bởi tranminhphuoc1992
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Question 1
Điểm : 1
Loại cơ cấu cấu tổ chức nào mà nhà quản trị DA nhận được ít sự tham gia nhất?
Chọn một câu trả lời

a. Tích hợp theo chiều ngang
b. Ma trận mạnh
c. Chức năng
d. Ma trận yếu
Question 2
Điểm : 1
Khách hàng yêu cầu một phần mềm để giúp tất cả các bộ phần đều nắm rõ được thông tin về
tồn kho, đó là ví dụ về yêu cầu
Chọn một câu trả lời

a. Chức năng
b. Kỹ thuật
c. quản lý
d. Kinh doanh
Question 3
Điểm : 1
Dạng AON sử dụng trong PERT được hiểu là
Chọn một câu trả lời

a. Không có câu nào đúng
b. Các công việc được trình bày trên nút
c. Các công việc được biểu diễn trong hình tròn
d. Công việc được trình bày trên mũi tên
Question 4
Điểm : 1
Tất cả các yếu tố sau về nhóm hữu quan của dự án đều đúng trừ
Chọn một câu trả lời

a. Các nhóm hữu quan có thể ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện dự án và kết quả của nó.
b. Quản trị kỳ vọng của các nhóm hữu quan có thể khó khăn do các nhóm hữu quan thường có những mục
tiêu khác nhau (thậm chí mâu thuẫn với nhau)

c. Sự khác biệt giữa các nhóm hữu quan nên được giải quyết theo hướng có hiệu quả về mặt chi phí và
nhất quán với các mục tiêu của dự án
d. Sự khác biệt giữa các nhóm hữu quan nên được giải quyết theo hướng ưu tiên cho khách hàng
Question 5
Điểm : 1
Nếu PV = 5,000, AC = 5,500, & EV = 4,500, CPI là bao nhiêu?
Chọn một câu trả lời

a. 82
b. 500
c. 1.2
d. –1,000
Question 6
Điểm : 1
Nhược điểm của hình thức tổ chức dự án theo chức năng là
Chọn một câu trả lời

a. Nhân viên khó phát triển kỹ năng quản lý
b. Thiếu cái nhìn tổng quát và khó thích ứng sự thay đổi
c. Khó kiểm soát chất lượng và hiệu quả
d. Tất cả các câu trên
Question 7
Điểm : 1
Hoàn tất hoạch định mua ngoài và mời thầu trong giai đoạn nào của tiến trình DA
Chọn một câu trả lời

a. Khởi sự DA
b. Kiểm soát
c. Kết thúc
d. Hoạch định
Question 8
Điểm : 1
Câu nào dưới đây không xem xét khi quyết định tiếp tục hay không tiếp tục 1 DA?
Chọn một câu trả lời

a. Chi phí chìm (Sunk cost)
b. IRR
c. EAC
d. ETC
Question 9
Điểm : 1
Tại sao nhà quản trị DA cần thích nghi với các ảnh hưởng từ tổ chức mẹ?
Chọn một câu trả lời

a. Bởi vì nhà quản trị DA không có quá nhiều quyền lực đối với DA
b. Bởi vì các ảnh hưởng chỉ dẫn cách thức trong phối hợp thực hiện DA
c. Bởi vì quyền lực nhà quản trị DA không đủ để thuyết phục các thành viên công lại trong tổ chức
d. Tất cả các câu trên
Question 10
Điểm : 1
EAC là gì?
Chọn một câu trả lời

a. Số tiền chi tiêu hàng ngày
b. Tương tự như BAC – PV
c. Tổng số chi phí của DA
d. Số tiến cần để hoàn thành DA
Question ...
Question 1
Điểm : 1
Loại cơ cấu cấu tổ chức nào mà nhà quản trị DA nhận được ít sự tham gia nhất?
Chọn một câu trả lời
a. Tích hợp theo chiều ngang
b. Ma trận mạnh
c. Chức năng
d. Ma trận yếu
Question 2
Điểm : 1
Khách hàng yêu cầu một phần mềm để giúp tất cả các bộ phần đều nắm rõ được thông tin về
tồn kho, đó là ví dụ về yêu cầu
Chọn một câu trả lời
a. Chức năng
b. Kỹ thuật
c. quản lý
d. Kinh doanh
Question 3
Điểm : 1
Dạng AON sử dụng trong PERT được hiểu là
Chọn một câu trả lời
a. Không có câu nào đúng
b. Các công việc được trình bày trên nút
c. Các công việc được biểu diễn trong hình tròn
d. Công việc được trình bày trên mũi tên
Question 4
Điểm : 1
Tất cả các yếu tố sau về nhóm hữu quan của dự án đều đúng trừ
Chọn một câu trả lời
a. Các nhóm hữu quan có thể ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện dự án và kết quả của nó.
b. Quản trị kỳ vọng của các nhóm hữu quan có thể khó khăn do các nhóm hữu quan thường có những mục
tiêu khác nhau (thậm chí mâu thuẫn với nhau)
Trắc nghiệm quản trị dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm quản trị dự án - Người đăng: tranminhphuoc1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Trắc nghiệm quản trị dự án 9 10 570