Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi huangkio93-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
BỘ CÂU HỎI
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
(Dùng cho đề thi tuyển dụng Cử nhân Quản trị nhân sự)
1. Nêu vai trò, quyền hạn của Bộ phận chức năng chuyên trách về quản lý
nguồn nhân lực và sự phân chia trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực giữa bộ phận
chức năng với những người quản lý khác trong một tổ chức? (2 đ).
2. Các yêu cầu đối với người làm công tác chuyên môn về quản trị nguồn nhân
lực? (2.đ).
3. Nêu các khái niệm về: Nhiệm vụ, Vị trí làm việc, Công việc và Nghề; Thiết
kế công việc và nội dung của thiết kế công việc? (2 đ).
4. Nêu khái niệm về Phân tích công việc; Mục đích, ý nghĩa của Phân tích công
việc; Nội dung chính của: Bản mô tả công việc, Bản yêu cầu công việc với người
thực hiện và Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc? (2 đ).
5. Nêu khái niệm và vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân lực; Nêu các loại kế
hoạch nguồn nhân lực; Các nhân tố ảnh hưởng đến kế hoạch hoá nguồn nhân lực?
(2 đ).
6. Nêu khái niệm và tầm quan trọng của Tuyển mộ nhân lực và Tuyển chọn
nhân lực; Các bước chính của quá trình tuyển chọn nhân lực? (2 đ).
7. Nêu khái niệm và mục tiêu của Biên chế nội bộ; Các loại hình biên chế nội
bộ doanh nghiệp? (2.đ).
8. Nêu khái niệm về Tạo động lực Lao động, các yếu tố ảnh hưởng tới động lực
lao động; Các phương hướng tạo động lực trong lao động của người quản lý? (2.đ).
9. Nêu các học thuyết cơ bản về tạo động lực lao động? (2. đ).
10. Nêu khái niệm, mục đích và tầm quan trọng của công tác đánh giá thực
hiện công việc? (2. đ).
11. Các yếu tố cơ bản và các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá thực hiện
công việc? (2.đ).
12. Nêu khái niệm về Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực; Mục tiêu và vai
trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực? (2.đ).
13. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chủ yếu hiện nay?
14. Nêu trình tự các bước xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển?
(2.đ).
15. Nêu khái niệm và cơ cấu của thù lao lao động; Các mục tiêu của hệ thống
thù lao lao động? (2.đ).
16. Các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao lao động? (2.đ).
17. Ý nghĩa của quản trị tiền công và tiền lương; Các hoạt động quan trọng
trong công tác quản trị tiền công, tiền lương? (2.đ).
18. Trình bày hình thức trả công theo thời gian và trả công theo sản phẩm?
(2.đ).
19. Nêu mục đích của khuyến khích tài chính và các thách thức đối với một hệ
thống khuyến khích tài chính? (2. đ).
20. Nêu khái niệm về Phúc lợi; Các loại phúc lợi; Mục tiêu của chương trình
phúc lợi?(2. đ).
21. Nêu khái niệm về Quan hệ lao động;...
TÀI LIU TUYN DNG LAO ĐỘNG
BỘ CÂU HỎI
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
(Dùng cho đề thi tuyển dụng Cử nhân Quản trị nhân sự)
1. Nêu vai trò, quyền hạn của Bộ phận chức năng chuyên trách về quản lý
nguồn nhân lực sự phân chia trách nhiệm quản nguồn nhân lực giữa bộ phận
chức năng với những người quản lý khác trong một tổ chức? (2 đ).
2. Các yêu cầu đối với người làm côngc chuyên môn về quản trị nguồn nhân
lực? (2.đ).
3. Nêu các khái niệm về: Nhiệm vụ, Vị trí làm việc, Công vic Nghề; Thiết
kế công việc và nội dung của thiết kế công việc? (2 đ).
4. Nêu khái niệm về Phân tích công việc; Mục đích, ý nghĩa của Phân tích công
việc; Nội dung cnh của: Bản tả công việc, Bản yêu cầu công việc với người
thực hiện và Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc? (2 đ).
5. Nêu khái niệm vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân lực; Nêu các loại kế
hoạch nguồn nhân lực; Các nhân tố nh hưởng đến kế hoạch hoá nguồn nhân lực?
(2 đ).
6. Nêu khái niệm tầm quan trọng của Tuyển mộ nhân lực Tuyển chọn
nhân lực; Các bước chính của quá trình tuyển chọn nhân lực? (2 đ).
7. Nêu khái niệm mục tiêu của Biên chế nội bộ; Các loại hình biên chế nội
bộ doanh nghiệp? (2.đ).
8. Nêu khái niệm về Tạo động lực Lao động, các yếu tố ảnh hưởng tới động lực
lao động; Các phương hướng tạo động lực trong lao động của người quản lý? (2.đ).
9. Nêu các học thuyết cơ bản về tạo động lực lao động? (2. đ).
10. Nêu khái niệm, mục đích tầm quan trọng của công c đánh g thực
hiện công việc? (2. đ).
11. Các yếu tố bản các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá thực hiện
công việc? (2.đ).
12. Nêu khái niệm về Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực; Mục tiêu vai
trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực? (2.đ).
13. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chủ yếu hiện nay?
14. Nêu trình tự các bước xây dựng một chương trình đào tạo phát triển?
(2.đ).
15. Nêu khái niệm cấu của thù lao lao động; Các mục tiêu của hệ thống
thù lao lao động? (2.đ).
16. Các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao lao động? (2.đ).
17. Ý nghĩa của quản trị tiền công tiền lương; c hoạt động quan trọng
trong công tác quản trị tiền công, tiền lương? (2.đ).
18. Trình bày hình thức tr công theo thời gian trả công theo sản phẩm?
(2.đ).
19. Nêu mục đích của khuyến khích tài chính và các thách thức đối với một hệ
thống khuyến khích tài chính? (2. đ).
20. Nêu khái niệm về Phúc lợi; Các loại phúc lợi; Mục tiêu của chương trình
phúc lợi?(2. đ).
21. Nêu khái niệm v Quan hệ lao động; c chủ thể cấu thành quan hệ lao
động? (2.đ).
1
trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực - Trang 2
trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực - Người đăng: huangkio93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
trắc nghiệm quản trị nguồn nhân lực 9 10 696