Ktl-icon-tai-lieu

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi thautran1995
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
I.
II.

III.
IV.

Mở đầu
Nội dung
1. Lý luận chung
1.
Khái niệm
2.
Nội dung cơ bản của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
a) Khía cạnh kinh tế
b) Khía cạnh pháp lí
c) Khía cạnh đạo đức
d) Khía cạnh nhân văn
2. Lợi ích thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp.
3. Thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp.
4. Những thách thức, khó khăn trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội
của các doanh nghiệp.
5. Một số giải pháp và kiến nghị thực hiện trách nhiệm xã hội ở các
doanh nghiệp.
1.
Giải pháp
2.
Kiến nghị
Kết luận
Tài liệu tham khảo

MỞ ĐẦU

I.

Ở Việt Nam, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vẫn là vấn đề còn khá
mới mẻ. Song, trong những năm gần đây, trước thảm họa về môi trường và những
hậu quả tiêu cực về xã hội do các doanh nghiệp gây ra, vấn đề trách nhiệm xã hội
được đặt ra một cách cấp bách. Do đó tôi quyết định chọn đề tài “ Vấn đề trách
nhiệm xã hội của doanh nghiệp” để nghiên cứu.

NỘI DUNG

I.
1.

Lý luận chung
1.1

Khái niệm trách nhiệm xã hội doanh nghiệp :

Đối với Việt Nam, trên thực tế người ta rất dễ hiểu lầm khái niệm trách
nhiệm xã hội như là một hoạt động tham gia giải quyết các vấn đề xã hội mang tính
nhân đạo, từ thiện. Nhưng thực chất, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được
hiểu là cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững,
thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng về giới, an
toàn lao động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân
viên, phát triển cộng đồng… theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát
triển chung của xã hội.
Các doanh nghiệp có thể thực hiện trách nhiệm xã hội của mình bằng cách đạt một
chứng chỉ quốc tế hoặc áp dụng những bộ quy tắc ứng xử . Trách nhiệm xã hội là
nghĩa vụ mà một doanh nghiệp phải thực hiện đối với xã hội. Có trách nhiệm với
xã hội là tăng đến mức tối đa các tác dụng tích cực và giảm tới tối thiểu các hậu
quả tiêu cực đối với xã hội, có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung
của xã hội.
1.2

Nội dung cơ bản của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Trách nhiệm xã hội bao gồm bốn khía cạnh: kinh tế, pháp lí, đạo đức và nhân
văn.
a)

Khía cạnh kinh tế:

Khía cạnh kinh tế trong trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là phải sản xuất
hàng hóa, dịch vụ mà xã hội cần và muốn với một mức giá có thể duy trì doanh
nghiệp ấy và làm thỏa mãn nghĩa vụ của các doanh nghiệp với các nhà đầu tư, thúc

đẩy tiến bộ khoa học- công nghệ, phát triển sản phẩm,…. Trong khi thực hiện các
công việc này,...
MỤC LỤC
 Mở đầu
 Nội dung
 Lý luận chung
 Khái niệm
 Nội dung cơ bản của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
 Khía cạnh kinh tế
 Khía cạnh pháp lí
 Khía cạnh đạo đức
 Khía cạnh nhân văn
 Lợi ích thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp.
 Thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp.
 Những thách thức, khó khăn trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội
của các doanh nghiệp.
 Một số giải pháp và kiến nghị thực hiện trách nhiệm xã hội ở các
doanh nghiệp.
 Giải pháp
 Kiến nghị
 Kết luận
 Tài liệu tham khảo
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - Người đăng: thautran1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 9 10 535