Ktl-icon-tai-lieu

trang thông tin phục vụ điều hành

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 4020 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình tổng thể Cải cách hành chính của Chính phủ
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112 CHÍNH PHỦ

DỰ ÁN MẪU

XÂY DỰNG KHUNG TRANG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH CỦA
CÁC BỘ, TỈNH

HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2004

LỜI NHÓM TÁC GIẢ
Tài liệu dự án mẫu này được thực hiện theo yêu cầu của Ban Điều hành 112 Chính phủ
(BĐH 112 CP).
Tài liệu này nhằm cung cấp một dự án khung cho nhóm các dự án phần mềm dùng
chung của BĐH 112 CP: “xây dựng trang thông tin điện tử phục vụ điều hành”. Các
đơn vị thí điểm cần tham khảo tài liệu này để hoàn chỉnh tài liệu dự án giai đoạn 1 của
chính mình và làm cơ sở cho giai đoạn 2 tiếp sau.
Tài liệu này được viết ra trên tham khảo, chọn lọc từ nội dung của các dự án “xây dựng
trang thông tin điện tử phục vụ điều hành” của các đơn vị thí điểm của Hội đồng thẩm
định số 2 của BĐH 112 CP.
Trong tài liệu này, các phần chữ không nghiêng (no Italic) là những phần mà các đơn vị
thí điểm có thể sử dụng nguyên bản hoặc thực hiện các chỉnh sửa cần thiết cho phù hợp
hơn với thực tiễn của mình. Các phần chữ nghiêng (Italic), có mầu xanh da trời trong
tệp điện tử, là những phần ví dụ cho các đơn vị thí điểm tham khảo và phần này cần
phải được thay bằng các thông tin thực sự theo đặc thù cụ thể của đơn vị mình.
Tài liệu này viết mẫu chung cho các cơ quan cấp Bộ hoặc tỉnh, để thuận tiện cho trình
bầy, cặp từ Bộ, tỉnh được sử dụng làm đại diện cho các cơ quan này. Trong từng trường
hợp cụ thể, cặp từ trên cần được thay thế bằng Bộ hoặc tỉnh cho phù hợp.
Chắc chắn rằng tài liệu này vẫn còn có nhiều thiếu sót hoặc nhiều điểm cần phải tiếp tục
tranh luận để làm rõ vấn đề, nhóm tác giả xin thành thật cáo lỗi và rất mong nhận được
các thông tin trao đổi góp ý để làm cho tài liệu này được hoàn thiện hơn.

BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112 .....

DỰ ÁN

XÂY DỰNG KHUNG TRANG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH
CỦA .....

Chủ đầu tư:
Văn phòng
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Đơn vị tư vấn:
Công ty
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:

THÁNG NĂM 200

BAN ĐIỀU HÀNH 112

PHIÊN BẢN TÀI LIỆU

Ngày lập

Số của
phiên
bản

Mô tả thay đổi

Dự án Khung trang thông tin điện tử điều hành tác nghiệp của

Người lập

Người phê
duyệt

Trang 4/45

MỤC LỤC

CÁC TỪ VIẾT TẮT...................................................................................6
TÓM TẮT DỰ ÁN......................................................................................7
PHẦN 1: CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN..................................................................8
PHẦN 2: MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN..........
Chương trình tổng thể Cải cách hành chính của Chính phủ
BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN 112 CHÍNH PHỦ
DỰ ÁN MẪU
XÂY DỰNG KHUNG TRANG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH CỦA
CÁC BỘ, TỈNH
HÀ NỘI, THÁNG 04 NĂM 2004
trang thông tin phục vụ điều hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trang thông tin phục vụ điều hành - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
trang thông tin phục vụ điều hành 9 10 637