Ktl-icon-tai-lieu

Trí tuệ đám đông

Được đăng lên bởi Duong Thien Binh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trí tuệ đám đông

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ
Góc nhìn khám phá

James Surowiecki là nhà báo, viết cho Trang tài chính của tờ
The New Yorker. Tác phẩm của ông đã xuất hiện trên các tờ New
York Times, Wall Street Journal, Wired và Slate. Trước khi trở thành
phóng viên tài chính, James Surowiecki từng theo học tiến sỹ
ngành lịch sử tại Đại học Yale.

TRÍ TUỆ ĐÁM ĐÔNG 

Năm 2004, ông xuất bản cuốn Trí tuệ đám đông, trong đó lập

Vì sao Đa số thông minh hơn Thiểu số
(The Wisdom of Crowds)

luận rằng trong một số hoàn cảnh, một nhóm đông đảo tỏ ra thông
minh hơn những nhóm nhỏ, tinh hoa, và chính trí tuệ tập thể đã
định hình các quốc gia, xã hội, nền kinh tế và doanh nghiệp.

Tác giả: James Surowiecki
Nhà xuất bản: Anchor
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 336

Ý TƯỞNG CHỦ ĐẠO
Xã hội phương Tây đề cao sức mạnh ý chí của từng cá nhân riêng
lẻ, nhưng trong những tình huống nhất định, các nhóm lại thật sự

Dịch giả: Nguyễn Thị Yến,
Trần Ngọc Hiếu
NXB Việt Nam: Tri thức
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 386

có thể đưa ra những quyết định đúng đắn hơn cả người thông
minh nhất trong nhóm. Mặc dù các cá nhân trong một đám đông
đều rất khác biệt, độc lập và không tập trung, nhưng những quyết
định của họ khi được tập hợp lại thì lại có sự thống nhất đáng
ngạc nhiên. Do vậy, sức mạnh của các nhóm có thể được sử
dụng để tìm ra những câu trả lời chưa có lời giải và xác định cách
thức phối hợp hành vi và hợp tác trong mọi lĩnh vực đời sống xã
hội. Những hoạt động hàng ngày của chúng ta, chính phủ và nền
kinh tế của chúng ta đều chịu sự tác động từ sức mạnh của đám
đông, và khi mọi việc xảy ra không như mong muốn thì thường do
một trong những yếu tố then chốt của một đám đông thông minh
đã bị thiếu mất hoặc không thể bộc lộ rõ ý kiến.
Trong cuốn Trí tuệ đám đông, nhà báo James Surowiecki đã

1

2

Trí tuệ đám đông
khám phá hệ quả của ý tưởng những đám đông lớn thông minh

vẫn có thể bầu cho người sẽ đưa ra những
quyết định vì quyền lợi của người dân.

hơn một vài cá nhân kiệt xuất, cho dù họ có tài giỏi đến thế nào.

NHỮNG ĐIỀU BẠN HỌC ĐƯỢC TỪ BÀI TÓM
TẮT NÀY:


Làm thế nào một nhóm với cấu trúc hợp lý có
thể trả lời được những vấn đề về nhận thức
và đưa ra câu trả lời tốt nhất hay hợp lý nhất.



Bằng cách nào các thành viên của đám đông
– người đi mua sắm, người đi tàu điện ngầm
– phối hợp hành vi của họ với nhau, biết
rằng những người khác cũng đang làm những
hành động tương tự.



Những kẻ tư lợi vẫn hợp tác ngay cả khi logic
cho thấy không có lý do gì để làm vậy ra sao.



Các nhóm n...
Trí tuệ đám đông
1
Góc nhìn khám phá
TRÍTUỆĐÁMĐÔNG
Vì sao Đa s thông minh hơn Thiu s
(The Wisdom of Crowds)
Tác giả:
James Surowiecki
Nhà xuất bản:
Anchor
Năm xuất bản:
2006
Số trang:
336
Dịch giả:
Nguyễn Thị Yến,
Trần Ngọc Hiếu
NXB Việt Nam:
Tri thức
Năm xuất bản:
2008
Số trang:
386
2
VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ
James Surowiecki
là nhà báo, viết cho Trang tài chính ca t
The New Yorker
. Tác phm ca ông đã xut hin trên các t
New
York Times
,
Wall Street Journal
,
Wired
Slate
. Trước khi tr thành
phóng viên tài chính, James Surowiecki tng theo hc tiến s
ngành lch s ti Đại hc Yale.
Năm 2004, ông xut bn cun Trí tu đám đông, trong đó lp
lun rng trong mt s hoàn cnh, mt nhóm đông đảo t ra thông
minh hơn nhng nhóm nh, tinh hoa, và chính trí tu tp th đã
định hình các quc gia, xã hi, nn kinh tế và doanh nghip.
Ý TƯỞNG CHỦ ĐẠO
Xã hi phương Tây đề cao sc mnh ý chí ca tng cá nhân riêng
l, nhưng trong nhng tình hung nht định, các nhóm li tht s
có th đưa ra nhng quyết định đúng đắn hơn c người thông
minh nht trong nhóm. Mc dù các cá nhân trong mt đám đông
đều rt khác bit, độc lp và không tp trung, nhưng nhng quyết
định ca h khi được tp hp li thì li có s
thng nht đáng
ngc nhiên. Do vy, sc mnh ca các nhóm có th được s
dng để tìm ra nhng câu tr li chưa có li gii và xác định cách
thc phi hp hành vi và hp tác trong mi lĩnh vc đời sng xã
hi. Nhng hot động hàng ngày ca chúng ta, chính ph và nn
kinh tế ca chúng ta đều chu s tác động t sc mnh ca đám
đ
ông, và khi mi vic xy ra không như mong mun thì thường do
mt trong nhng yếu t then cht ca mt đám đông thông minh
đã b thiếu mt hoc không th bc l rõ ý kiến.
Trong cun
Trí tu đám đông
, nhà báo James Surowiecki đã
Trí tuệ đám đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trí tuệ đám đông - Người đăng: Duong Thien Binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Trí tuệ đám đông 9 10 246