Ktl-icon-tai-lieu

triết bài tập

Được đăng lên bởi phạm thu huyền
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. XÁC ĐỊNH TÀI SẢN QUỐC DÂN, TỔNG SẢN PHẨM XÃ HỘI, THU
NHẬP QUỐC DÂN. TÍNH GDP, GNP, TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VÀ
LƯỢNG TIỀN CẦN THIẾT CHO LƯU THÔNG :

a. Tài sản quốc dân đầu năm 1995 = 10tỷ + 36tỷ + 26tỷ + 12tỷ +
50tỷ = 134 tỷ.
b. Tổng sản phẩm xã hội trong năm 1995 :

Bài 1 :

- Vốn cố định tiêu dùng = 36 tỷ : 10 = 3,6 tỷ.

1. Hãy xác định tài sản quốc dân đầu năm 1995, tổng sản phẩm
xã hội và thu nhập quốc dân trong năm 1995 với những số liệu như sau
(USD) : các công trình kiên cố về văn hóa, y tế, giáo dục … và vốn đầu tư
cơ bản của nó : 10 tỷ, tài sản cá nhân và gia đình của công dân : 36 tỷ, tài
nguyên thiên nhiên : 26 tỷ; các thành tựu văn hóa (đồ cổ, tranh cổ …) : 12
tỷ, vốn sản xuất : 50 tỷ (vốn cố định : 30 tỷ, vốn lưu động : 20 tỷ. Trong đó
tiền lương : 8 tỷ). Sau một năm hoạt động, tình hình diễn ra như sau : vốn
cố định quay được 1/10 vòng, vốn lưu động quay được 3 vòng và P khớp
với M, tỷ suất lợi nhuận (p’) trên vốn tiêu dùng là 10%.

- Vốn lưu động tiêu dùng = 20 tỷ x 3 = 60 tỷ.

2. Tính GDP và GNP theo giá trị thị trường bằng phương pháp chi
tiêu với các số liệu sau đây : Tiêu dùng (C) = 258,4; Đầu tư (I) = 71,3; chi
tiêu hàng hóa và dịch vụ của Chính phủ (G) = 85,8; xuất khẩu ròng (X-M)
= -4,5; thu nhập ròng từ nước ngoài = 5,6.

- Thu nhập quốc dân = 24 tỷ + 6,36 tỷ = 30,36 tỷ.

3. Tính tốc độ tăng trưởng GDP năm 1993 so với năm 1992 và
tính tốc độ tăng trưởng bình quân của GDP từ năm 1990 đến năm 1993
với số liệu sau đây :

- Vốn tiêu dùng = 3,6 tỷ + 60 tỷ = 6,3 tỷ.
- Lợi nhuận đạt được = 63,6 tỷ x 10% = 6,36 tỷ.
- Tổng sản phẩm xã hội thu được = 63,6 tỷ + 6,3 tỷ = 69,9 tỷ.
c. Giá trị thu nhập quốc dân trong năm 1995 :
- Trả tiền lương = 8 tỷ x 3 = 24 tỷ.
2. GDP và GNP theo giá thị trường bằng phương pháp chi
tiêu :
a. GDP = C + I + G + X – M
= 258,4 + 71,3 + 85,8 – 4,5 = 411,0
b. GNP = GDP + Thu nhập ròng từ nước ngoài
= 411,0 + 5,6 = 416,6

Năm
Chỉ tiêu
GDP danh nghĩa
Chỉ số giá (%)
GDP thực

3. Tính tốc độ tăng trưởng GDP :
1990

1991

1992

1993

20

27,5

18,4

39

100

125

80

150

20

23

23

26

ĐÁP ÁN
1. Tài sản quốc dân, tổng sản phẩm xã hội, thu nhập quốc
dân.

a. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 1993 so với năm 1992 :

 ChØ tiª u thùc cña n¨m t
V 

 ChØ tiª u thùc cña n¨m t - 1


 26

1.100 
 1.100 12%
 23



b. Tốc độ tăng trưởng bình quân của GDP từ năm 1990 (năm
1) đến năm 1993 (năm 4) :





ChØ tiª u thùc cña n¨m t
26
V  n  1ti
 1 .100  4  1
 1 .100 9%
ChØ tiª u thùc cña n¨m t - 1
23




...
I. XÁC ĐỊNH TÀI SẢN QUỐC DÂN, TỔNG SẢN PHẨM XÃ HỘI, THU
NHẬP QUỐC DÂN. TÍNH GDP, GNP, TỐC ĐỘ NG TRƯỞNG
LƯỢNG TIỀN CẦN THIẾT CHO LƯU THÔNG :
Bài 1 :
1. Hãy xác định tài sản quốc dân đầu năm 1995, tổng sản phẩm
hội thu nhập quốc dân trong năm 1995 với những số liệu như sau
(USD) : các công trình kiên cố về văn hóa, y tế, giáo dục …vốn đầu
bản của nó : 10 tỷ, tài sản cá nhân và gia đình của công dân : 36 tỷ, tài
nguyên thiên nhiên : 26 tỷ; các thành tựu văn hóa (đồ cổ, tranh cổ …) : 12
tỷ, vốn sản xuất : 50 tỷ (vốn cố định : 30 tỷ, vốn lưu động : 20 tỷ. Trong đó
tiền lương : 8 tỷ). Sau một năm hoạt động, tình hình diễn ra như sau : vốn
cố định quay được 1/10 vòng, vốn lưu động quay được 3 vòng P khớp
với M, tỷ suất lợi nhuận (p’) trên vốn tiêu dùng là 10%.
2. Tính GDP và GNP theo giá trị thị trường bằng phương pháp chi
tiêu với các số liệu sau đây : Tiêu dùng (C) = 258,4; Đầu (I) = 71,3; chi
tiêu hàng hóa dịch vụ của Chính phủ (G) = 85,8; xuất khẩu ròng (X-M)
= -4,5; thu nhập ròng từ nước ngoài = 5,6.
3. Tính tốc độ tăng trưởng GDP năm 1993 so với năm 1992
tính tốc độ tăng trưởng bình quân của GDP từ năm 1990 đến năm 1993
với số liệu sau đây :
Năm
Chỉ tiêu 1990 1991 1992 1993
GDP danh nghĩa 20 27,5 18,4 39
Chỉ số giá (%) 100 125 80 150
GDP thực 20 23 23 26
ĐÁP ÁN
1. Tài sản quốc dân, tổng sản phẩm hội, thu nhập quốc
dân.
a.i sản quốc dân đầu năm 1995 = 10tỷ + 36tỷ + 26tỷ + 12tỷ +
50tỷ = 134 tỷ.
b. Tổng sản phẩm xã hội trong năm 1995 :
- Vốn cố định tiêu dùng = 36 tỷ : 10 = 3,6 tỷ.
- Vốn lưu động tiêu dùng = 20 tỷ x 3 = 60 tỷ.
- Vốn tiêu dùng = 3,6 tỷ + 60 tỷ = 6,3 tỷ.
- Lợi nhuận đạt được = 63,6 tỷ x 10% = 6,36 tỷ.
- Tổng sản phẩm xã hội thu được = 63,6 tỷ + 6,3 tỷ = 69,9 tỷ.
c. Giá trị thu nhập quốc dân trong năm 1995 :
- Trả tiền lương = 8 tỷ x 3 = 24 tỷ.
- Thu nhập quốc dân = 24 tỷ + 6,36 tỷ = 30,36 tỷ.
2. GDP GNP theo giá thị trường bằng phương pháp chi
tiêu :
a. GDP = C + I + G + X – M
= 258,4 + 71,3 + 85,8 – 4,5 = 411,0
b. GNP = GDP + Thu nhập ròng từ nước ngoài
= 411,0 + 5,6 = 416,6
3. Tính tốc độ tăng trưởng GDP :
a. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 1993 so với năm 1992 :
b. Tốc độ tăng trưởng bình quân của GDP từ năm 1990 (năm
1) đến năm 1993 (năm 4) :
%9100.1
23
26
100.1V
14
1tin
1-t n¨mcña thùc utiª ChØ
t n¨mcña thùc utiª ChØ
%12100.1
23
26
100.1V
1-t n¨mcña thùc ut C
t mcña thùc ut C
triết bài tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
triết bài tập - Người đăng: phạm thu huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
triết bài tập 9 10 463