Ktl-icon-tai-lieu

tttttgsg

Được đăng lên bởi tome-benice
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.
2.

Hình thức tương đối of giá trị là _giá trị_ của hàng hóa này đc biểu hiện thông qua_giá trị sử dụng_ của hàng hóa khác

3.

Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống nhưng vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của_ của con người _ vào _ đối tượng lao
động _

4.
5.

Tích tụ tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng cách_ tư bản hoa giá trị thặng dư trong xí nghiệp nào đó _

6.

Tư bản tài chính là sự liên kết,sự xâm nhập lẫn nhau giữa _ tổ chức độc quyền tư bản công nghiệp _ và _ tổ chức độc quyền
ngân hàng _

7.

Giá trị thặng dư là bộ phận_của giá trị mới_dôi ra ngoài_giá trị sức lao động_công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm
không

Giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư đc sản xuất ra bằng cachs_ kéo dài ngày lao động _trong điều kiện _ năng suất lao
động ,giá trị sức lao động,thời gian lao động tất yếu _ không thay đổi

Tư bản cố định là một bộ phận của_ Tư bản sản xuất _ tham gia vào quá trình sản xuất,nhưng giá trị của n chuyển _dần từng phần
_ sản phẩm mới

8. Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của_sản xuất_ và_trao đổi _ hàng hóa
9. Thơi gian chu chuyển bao gồm_thời gian sx_và_thời gian lưu thông_
10. Tư bản cho vay là_ tư bản tiền tệ tạm thời nhàn rỗi_ người chủ of n cho ng khác sử dụng một thời gian nhất định đê thu_một số
tiền lời_

11. Sự phát triển của CNTB làm cho tư bản thương nghiệp tách rời vs TBCN vừa là: cần thiết,vừa phụ thuộc,vưa độc lập thương
đối_Đúng_

12. Trong CNTB độc quyền,quy luật giá trị thặng dư chuyển hóa thành_quy luật giá cả độc quyền_
13.Tiền tệ là một hàng hóa_đặc biệt_có thể làm_thước đo giá trị_ cho tất cả các hàng hóa
14. Tốc độ chu chuyển của tư bản tỉ lệ_tỉ lệ nghịch_ với thơi gian chu chuyển
15. Trong gia đoạn chủ nghĩa tư bản_độc quyền_quy luật giá trị biểu hiện thành quy luật giá cả độc quyền
16. Cạnh tranh là sự đấu tranh,ganh đua về mặt kinh tế giữa các_xí nghiệp trong cùng một ngành cùng sx ra 1 loại hàng hóa_nhằm
giành giật những điều kiện thuận lợi trong _sx_ và ngoài_tiêu thụ_ hàng hóa

17. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh của_nhà nước tư sản_với sức mạnh_các tổ chức độc quyền tư
nhân_thành một thể thống nhất

18. Địa tô chênh lệch II là loại địa tô thu được nhờ_thâm canh mà có_
19. Tái sản xuất là quá trình_ Sản xuất_ được lặp lại_thường xuyên và liên tục có định kì_ và phục hồi không ngừng
20. Kinh tế hang hóa là hình thức tổ chức kinh tế trong đó_Sản phẩm_ của những người sản xuất là để_thỏa mãn nhu cầu khai thác
cảu thị trường_

21...
1. Hình thức tương đối of giá trị là _giá tr_ của hàng hóa này đc biểu hiện thông qua_giá trị sử dụng_ của hàng hóa khác
2. Giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư đc sản xuất ra bằng cachs_ kéo dài ngày lao động _trong điều kiện _ năng suất lao
động ,giá trị sức lao động,thời gian lao động tất yếu _ không thay đổi
3. Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống nhưng vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của_ của con người _ vào _ đối tượng lao
động _
4. Tích tụ tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng cách_ tư bản hoa giá trị thặng dư trong xí nghiệp nào đó _
5. Tư bản cố định là một bộ phận của_ Tư bản sản xuất _ tham gia vào quá trình sản xuất,nhưng giá trị của n chuyển _dần từng phần
_ sản phẩm mới
6. Tư bản tài chính là sự liên kết,sự xâm nhập lẫn nhau giữa _ tổ chức độc quyền tư bản công nghiệp _ và _ tổ chức độc quyền
ngân hàng _
7. Giá trị thặng dư là bộ phận_của giá trị mới_dôi ra ngoài_giá trị sức lao động_công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm
không
8. Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của_sản xuất_ và_trao đổi _ hàng hóa
9. Thơi gian chu chuyển bao gồm_thời gian sx_và_thời gian lưu thông_
10.Tư bản cho vay là_ tư bản tiền tệ tạm thời nhàn rỗi_ người chủ of n cho ng khác sử dụng một thời gian nhất định đê thu_một số
tiền lời_
11.Sự phát triển của CNTB làm cho tư bản thương nghiệp tách rời vs TBCN vừa là: cần thiết,vừa phụ thuộc,vưa độc lập thương
đối_Đúng_
12.Trong CNTB độc quyền,quy luật giá trị thặng dư chuyển hóa thành_quy luật giá cả độc quyền_
13.Tiền tệ là một hàng hóa_đặc biệt_có thể làm_thước đo giá tr_ cho tất cả các hàng hóa
14.Tốc độ chu chuyển của tư bản tỉ lệ_tỉ lệ nghịch_ với thơi gian chu chuyển
15.Trong gia đoạn chủ nghĩa tư bản_độc quyền_quy luật giá trị biểu hiện thành quy luật giá cả độc quyền
16.Cạnh tranh là sự đấu tranh,ganh đua về mặt kinh tế giữa các_xí nghiệp trong cùng một ngành cùng sx ra 1 loại hàng hóa_nhằm
giành giật những điều kiện thuận lợi trong _sx_ và ngoài_tiêu thụ_ hàng hóa
17.Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh của_nhà nước tư sản_với sức mạnh_các tổ chức độc quyền tư
nhân_thành một thể thống nhất
18.Địa tô chênh lệch II là loại địa tô thu được nhờ_thâm canh mà có_
19.Tái sản xuất là quá trình_ Sản xuất_ được lặp lại_thường xuyên và liên tục có định kì_ và phục hồi không ngừng
20.Kinh tế hang hóa là hình thức tổ chức kinh tế trong đó_Sản phẩm_ của những người sản xuất là để_thỏa mãn nhu cầu khai thác
cảu thị trường_
21.Tiền tệ là một hàng hóa_đặc biệt_,có thể làm_thước đo giá tr_ cho tất cả các hang hóa
22.Giá tri thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư được sản xuất ra bằng cách_kéo dài ngày lao động_ trong điều kiện_năng suất lao
động, giá trị sức lao động, thời gian lao động tất yếu_không thay đổi
23.Tốc độ chu chuyển của tư bản tỉ lệ_tỉ lệ nghịch_ với thời gian chu chuyển
24.Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản_độc quyền_quy luật giá trị thặng dư biểu hiện thành quy luật lợi nhuận độc quyền cao
25.Tái sản xuất là quá trình_ Sản xuất_ được lặp lại_thường xuyên và liên tục có định kì_ và phục hồi không ngừng
26.Kinh tế hang hóa là hình thức tổ chức kinh tế trong đó_Sản phẩm_ của những người sản xuất là để_thỏa mãn nhu cầu khai thác
cảu thị trường_
27.Hàng hóa mang hình thái ngang giá của giá trị:_ giá trị sử dụng_ của n dùng để biểu hiện_ giá trị _của hàng hóa khác
28.Giá trị của sức lao động bao gồm: giá trị các_ giá trị các tư liệu sản xuất sinh hoạt cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức
lao động_ để nuôi sống của công nhân và gia đình anh ta._ Những tổn phí nhất định để đào tạo công nhân đạt được trình độ
nhất định_
29.Tư bản lưu động là một bộ phận của_ Tư bản sản xuất _ tham gia vào quá trình sản xuất,giá trị của n chuyển_ toàn bộ _ sang sản
phẩm mới
30.Nghiệp vụ chính của ngân hàng là _ nhận gửi _ và_ cho vay_
31.Hang hóa có 2 thuộc tính:_ giá trị __ giá trị sử dụng ___
32.Khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông_ tỉ lệ thuận _ với tổng số giá cả hàng hóa Và_ tỉ lệ nghịch _với tốc độ chu chuyển của tiền tệ
33.Tiênng danh nghĩa là_ số tiền _ mà người công nhân nhận được do_ bán sức lao động cho nhà tư bản _
34.Giá cả của hàng hóa_ tỉ lệ thuận _Với giá trị hàng hóa và_ tỉ lệ nghịch _với giá trị của tiền tệ
35.Giá trị thặng dư là _ môt bộ phận của giá trị mới _dôi ra ngoài_ giá trị sức lao động _do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư
bản chiếm đoạt
tttttgsg - Trang 2
tttttgsg - Người đăng: tome-benice
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tttttgsg 9 10 918