Ktl-icon-tai-lieu

Tư duy để chiến thắng

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
T duy ®Ó chiÕn th¾ng
Bèn m¬i n¨m vÒ tríc, chµng thanh niªn nÐt mÆt cã vÎ xÊu trai nhng ®Çy quyÕt ®o¸n
Rupert Murdoch, sau khi tèt nghiÖp khoa b¸o chÝ ë ®¹i häc Oxford vÒ níc tiÕp qu¶n tê
b¸o ë quª h¬ng do cha ®Ó l¹i, tê Adelaide News, mét tê b¸o kh«ng mÊy tiÕng t¨m, vµ b¾t
®Çu sù nghiÖp cña m×nh.
¤ng chñ b¸o phï thñy
NÕu chØ ®i theo nh÷ng bíc ch©n ng¾n ngñi cña cha, h¼n Rupert chØ lµ mét «ng chñ b¸o
tØnh lÎ miÒn T©y níc U'c. Nhng vèn lµ mét ngêi "nh÷ng g× Rupert nghÜ ®Õn h«m nay th×
ngµy mai ngêi kh¸c míi nghÜ ®Õn" nh c¸c nhµ b×nh luËn nhËn xÐt, ngay tõ ngµy Êy «ng ®·
quyÕt
t©m
th©u
tãm
ngµnh
truyÒn
th«ng
thÕ
giíi.
Bíc ®Çu tiªn, Murdoch mua trän tê The Australian, tæ chøc l¹i thµnh mét tê b¸o rÊt
nghiªm tóc, dï chÞu lç nÆng, g©y uy thÕ chÝnh trÞ víi chiÕn lîc ñng hé chän läc c¸c nghÞ
sÜ ®Ó t¸c ®éng tíi c¸c ®¹o luËt liªn quan ®Õn b¸o chÝ, t¹o thuÇn lîi cho viÖc bµnh tríng "v¬ng quèc" cña m×nh sau nµy.
Cã mét chç ®øng ë ¤xtr©ylia, con b¹ch tuéc Murdoch b¾t ®Çu thß vßi tõ thuéc ®Þa cò
sang chÝnh quèc. Tõ n¨m 1969 kÐo dµi suèt 12 n¨m, «ng mua l¹i cæ phÇn ®Ó n¾m tê News
ofthe Wortd, råi nhËt b¸o Sun, tiÕp ®ã hai tê The Times vµ The Sunday Times ®· 200 n¨m
tuæi. B»ng tµi n¨ng cña mét chñ b¸o cã kinh nghiÖm, Murdoch ®· vùc dËy nh÷ng tê b¸o
nµy, truyÒn cho chóng søc sèng míi, lµm sè lîng ph¸t hµnh t¨ng ®Õn bÊt ngê.
R¬i vµo tay «ng, chØ sau mét n¨m, tê The Sun cã sè lîng in tõ vµi chôc ngh×n lªn 4 triÖu
b¶n. Chñ tr¬ng cña Murdoch lµ b¸o nµo ra b¸o Êy, l¸ c¶i ra l¸ c¶i, chÝnh luËn ra chÝnh
luËn. Trong khi tê Sun (b¾t ®Çu b»ng ch÷ S, cã thÓ hiÓu lµ Sex vµ Scandal) chuyªn ® a tin
giËt g©n, ®Æng c¸c phãng sù ®éng trêi vµ ngµy ngµy lµm c¸c nh©n vËt tai to mÆt lín ph¸t
®iªn lªn, kiÖn tông tïm lum th× The Times vµ The Sunday Times l¹i b¶o thñ bËc nhÊt,
mang tÝnh c¸ch Anh ®Æc sÖt khiÕn ch¼ng ai nghÜ lµ cña mét «ng chñ níc ngoµi.
Mçi lÇn Murdoch "xuèng tay" th©u tãm mét tê b¸o ®Ó lµm nã sèng l¹i lµ mét mµn kÞch
ngo¹n môc, khiÕn ngêi ta cã thÓ viÕt ®îc thµnh nh÷ng thiªn phãng sù ly kú. Mét tay "cha
c¨ng chó kiÕt" tõ xø thuéc ®Þa ®· trë thµnh mét Lord ®Çy quyÒn uy cña b¸o chÝ Anh. T¹o
®îc mét chç ®øng v÷ng ch¾c n¬i ®©y, coi nh «ng ®· hoµn thµnh giai ®o¹n 1 cña cuéc
chinh phôc thÕ giíi vµ b¾t ®Çu "xuÊt chiªu" sang Mü víi nh÷ng ngãn ®ßn tµn b¹o.
Th«n tÝnh thÞ trêng Mü vµ thÕ giíi
Vßi b¹ch tuéc ®Çu tiªn cña Murdoch v¬n tíi Chicago, n¬i tËp ®oµn Sun - Times ®ang ngù
trÞ. ViÖc chinh phôc ngµnh b¸o chÝ Mü lµ mét chiÕn lîc l©u dµi ®Çy trë ng¹i. Nh÷ng ngêi
gi÷ vÞ trÝ then chèt ë c¸c ...
T duy ®Ó chiÕn th¾ng
Bèn m¬i n¨m tríc, chµng thanh niªn nÐt mÆt xÊu trai nhng ®Çy quyÕt ®o¸n
Rupert Murdoch, sau khi t nghiÖp khoa o c ë ®¹i häc Oxford vÒ níc tiÕp qu¶n
b¸o ë quª h¬ng do cha ®Ó l¹i,Adelaide News, mét tê b¸o kh«ng mÊy tiÕng t¨m, b¾t
®Çu sù nghiÖp cña m×nh.
¤ng chñ b¸o phï thñy
NÕu chØ ®i theo nh÷ng bíc ch©n ng¾n ngñi cña cha, h¼n Rupert chØt «ng chñ b¸o
tØnh miÒn T©y níc U'c. Nhng vèn mét ngêi "nh÷ng Rupert nghÜ ®Õn h«m nay th×
ngµy mai ngêi kh¸c míi nghÜ ®Õn" nh c¸c nhµ b×nh luËn nhËn xÐt, ngay tõ ngµy Êy «ng ®·
quyÕt t©m th©u tãm ngµnh truyÒn th«ng thÕ giíi.
Bíc ®Çu tiªn, Murdoch mua trän The Australian, chøc l¹i thµnh mét b¸o rÊt
nghiªm tóc, chÞu nÆng, g©y uy thÕ chÝnh trÞ i chiÕn lîc ñng chän läc c¸c nghÞ
sÜ ®Ó t¸c ®éng tíi c¸c ®¹o luËt liªn quan ®Õn b¸o chÝ, t¹o thuÇn lîi cho viÖc bµnh tríng "v-
¬ng quèc" cña m×nh sau nµy.
mét chç ®øng ë ¤xtr©ylia, con b¹ch tuéc Murdoch b¾t ®Çu thß vßi thuéc ®Þa
sang chÝnh quèc. Tõ n¨m 1969 kÐo dµi suèt 12 n¨m, «ng mua l¹i cæ phÇn ®Ó n¾m tê News
ofthe Wortd, råi nhËt b¸o Sun, tiÕp ®ã hai tê The Times vµ The Sunday Times ®· 200 n¨m
tuæi. B»ng tµi n¨ng cña mét chñ b¸o kinh nghiÖm, Murdoch ®· vùc dËy nh÷ng b¸o
nµy, truyÒn cho chóng søc sèng míi, lµm sè lîng ph¸t hµnh t¨ng ®Õn bÊt ngê.
R¬i vµo tay «ng, chØ saut n¨m, The Sun lîng in vµi chôc ngh×n lªn 4 triÖu
b¶n. Chñ tr¬ng cña Murdoch b¸o o ra b¸o Êy, c¶i ra c¶i, chÝnh luËn ra chÝnh
luËn. Trong khi Sun (b¾t ®Çu b»ng ch÷ S, cã thÓ hiÓu Sex Scandal) chuyªn ®a tin
giËt g©n, ®Æng c¸c phãng ®éng trêi ngµy ngµy lµm c¸c nh©n vËt tai to mÆt lín ph¸t
®iªn lªn, kiÖn tông tïm lum th× The Times The Sunday Times l¹i o thñ bËc nhÊt,
mang tÝnh c¸ch Anh ®Æc sÖt khiÕn ch¼ng ai nghÜ lµ cña mét «ng chñ níc ngoµi.
Mçi lÇn Murdoch "xuèng tay" th©u tãm t tê o ®Ó lµm sèng l¹i lµ mét mµn kÞch
ngo¹n môc, khiÕn ngêi ta cã thÓ viÕt ®îc thµnh nh÷ng thiªn phãng sù ly kú. Mét tay "cha
c¨ng chó kiÕt" thuéc ®Þa ®· trë thµnh mét Lord ®Çy quyÒn uy cña b¸o chÝ Anh. T¹o
®îc t chç ®øng v÷ng ch¾c n¬i ®©y, coi nh «ng ®· hoµn thµnh giai ®o¹n 1 cña cuéc
chinh phôc thÕ giíi vµ b¾t ®Çu "xuÊt chiªu" sang Mü víi nh÷ng ngãn ®ßn tµn b¹o.
Th«n tÝnh thÞ trêng Mü vµ thÕ giíi
Vßi b¹ch tuéc ®Çu tiªn cña Murdoch n tíi Chicago, n¬i tËp ®oµn Sun - Times ®ang ngù
trÞ. ViÖc chinh phôc ngµnh b¸o chÝ mét chiÕn lîc l©u dµi ®Çy trë ng¹i. Nh÷ng ngêi
gi÷ trÝ then chèt ë c¸c toµ b¸o cña tËp ®oµn nµy c¬ng quyÕt chèng l¹i x©m l¨ng a
kÎ ngo¹i lai, kÓ c¶ khi Murdoch ®· ®æ tiÒn cña vµo chiÕm c¸c cæ phÇn lín ®Ó giµnh quyÒn
l·nh ®¹o. ¤ng nhËp quèc tÞch Mü ®Ó hîp ph¸p ho¸ vai trß cña m×nh. ¤ng dïng bµn tay s¾t
®µn ¸p mäi chèng ®èi ®· t thµnh nçi kinh hoµng cña c¸c t so¹n. dïng c¸c
thñ ®o¹n kiÓu ph¬ng §«ng ®Ó ph©n ho¸, mua chuéc nh÷ng ngêi cÇm ®Çu y rèi, víi
Tư duy để chiến thắng - Trang 2
Tư duy để chiến thắng - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tư duy để chiến thắng 9 10 893