Ktl-icon-tai-lieu

Tư Pháp Quốc Tế

Được đăng lên bởi kimhue150892
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3726 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ÔN TẬP BÀI HỢP ĐỒNG TRONG TPQT
M quốc tịch nước A; N quốc tịch nước B; K là pháp nhân có quốc tịch nước C. Giữa các nước A, B và C
không có ĐƯQT.
I. Nhận định đúng-sai và giải thích ngắn(giả sử trong trường hợp M ký hợp đồng với N):
1. Khi pháp luật về hợp đồng của nước A và B khác nhau về nội dung cụ thể thì phát sinh hiện tượng
xung đột pháp luật.
2. Xung đột pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng phát sinh chỉ khi các bên trong quan hệ hợp đồng ký kết
hợp đồng ở nước ngoài.
3. Sự tồn tại của những quy phạm điều chỉnh trực tiếp các quyền và nghĩa vụ từ hợp đồng trong ĐƯQT
giữa 2 nước A và B (nếu có) làm mất đi hiện tượng xung đột trong lĩnh vực này.
4. Khi có xung đột pháp luật về hợp đồng, cần phải áp dụng tất cả các hệ thuộc để giải quyết.
5. Không có hệ thuộc nào là quan trọng nhất trong việc giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng.
6. Nếu luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng giữa M và N là văn bản pháp luật của nước A thì quan hệ này
không thuộc đối tượng điều chỉnh của TPQT.
II. Bài tập:
A. Giả sử A là Việt Nam.
1. M đi du lịch tại nước B và đã đến tham quan 1 phòng trưng bày tranh tại nước B. Tại đây, M đã ký hợp
đồng mua tranh của N. Theo hợp đồng, đây là tranh bản gốc của một họa sĩ có tên tuổi mang quốc tịch
nước B. Tuy nhiên khi M trở về Việt Nam đem tranh tham dự một cuộc triển lãm tại Viêt Nam thì bức
tranh này đã được xác định là tranh bản sao. M kiện ra trước TAVN với yêu cầu TAVN tuyên bố hợp đồng
vô hiệu. Theo anh (chị), TAVN sẽ áp dụng luật nước nào để xác định năng lực hành vi ký kết hợp đồng
của N?
Ø Giả sử N có quốc tịch nước B và nước D thì TAVN thì TAVN sẽ áp dụng PL nước nào để xác định năng
lực hành vi của N? Giải thích?
Ø Anh (chị) hãy đặt giả thiết để TAVN áp dụng luật nước D được trong việc xác định năng lực hành vi của
N.
2. N mang tranh sang tham dự vào một cuộc triển lãm quốc tế tại Việt Nam. Tại đây, M và N đã ký và
thực hiện hợp đồng mua bán tranh (theo lời N là bản gốc). Thực tế, đây chỉ là tranh bản sao. M kiện ra
trước TAVN với yêu cầu TA tuyên bố hợp đồng vô hiệu. Anh (chị) hãy xác định luật nước nào sẽ được áp
dụng trong việc xác định năng lực hành vi ký kết hợp đồng của N?
B. Giả sử A là VIệt Nam. Anh (chị) hãy xác định hệ thống pháp luật nào được TAVN áp dụng để xác định
tư cách chủ thể ký hợp đồng của K:
1. Trường hợp K ký với M tại C về việc tổ chức triển lãm các mẫu áo dài của M tại nước C.
C. Chính phủ nước A ký hợp đồng thu mua nông sản với K. Anh (chị) hãy tư vấn về địa vị pháp lý của
mỗi bên trong quan hệ hợp đồng ...
ÔN TẬP BÀI HỢP ĐỒNG TRONG TPQT
M quốc tịch nước A; N quốc tịch nước B; K là pháp nhân có quốc tịch nước C. Giữa các nước A, B và C
không có ĐƯQT.
I. Nhận định đúng-sai và giải thích ngắn(giả sử trong trường hợp M ký hợp đồng với N):
1. Khi pháp luật về hợp đồng của nước A và B khác nhau về nội dung cụ thể thì phát sinh hiện tượng
xung đột pháp luật.
2. Xung đột pháp luật trong lĩnh vực hợp đồng phát sinh chỉ khi các bên trong quan hệ hợp đồng ký kết
hợp đồng ở nước ngoài.
3. Sự tồn tại của những quy phạm điều chỉnh trực tiếp các quyền và nghĩa vụ từ hợp đồng trong ĐƯQT
giữa 2 nước A và B (nếu có) làm mất đi hiện tượng xung đột trong lĩnh vực này.
4. Khi có xung đột pháp luật về hợp đồng, cần phải áp dụng tất cả các hệ thuộc để giải quyết.
5. Không có hệ thuộc nào là quan trọng nhất trong việc giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng.
6. Nếu luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng giữa M và N là văn bản pháp luật của nước A thì quan hệ này
không thuộc đối tượng điều chỉnh của TPQT.
II. Bài tập:
A. Giả sử A là Việt Nam.
1. M đi du lịch tại nước B và đã đến tham quan 1 phòng trưng bày tranh tại nước B. Tại đây, M đã ký hợp
đồng mua tranh của N. Theo hợp đồng, đây là tranh bản gốc của một họa sĩ có tên tuổi mang quốc tịch
nước B. Tuy nhiên khi M trở về Việt Nam đem tranh tham dự một cuộc triển lãm tại Viêt Nam thì bức
tranh này đã được xác định là tranh bản sao. M kiện ra trước TAVN với yêu cầu TAVN tuyên bố hợp đồng
vô hiệu. Theo anh (chị), TAVN sẽ áp dụng luật nước nào để xác định năng lực hành vi ký kết hợp đồng
của N?
Ø Giả sử N có quốc tịch nước B và nước D thì TAVN thì TAVN sẽ áp dụng PL nước nào để xác định năng
lực hành vi của N? Giải thích?
Ø Anh (chị) hãy đặt giả thiết để TAVN áp dụng luật nước D được trong việc xác định năng lực hành vi của
N.
2. N mang tranh sang tham dự vào một cuộc triển lãm quốc tế tại Việt Nam. Tại đây, M và N đã ký và
thực hiện hợp đồng mua bán tranh (theo lời N là bản gốc). Thực tế, đây chỉ là tranh bản sao. M kiện ra
trước TAVN với yêu cầu TA tuyên bố hợp đồng vô hiệu. Anh (chị) hãy xác định luật nước nào sẽ được áp
dụng trong việc xác định năng lực hành vi ký kết hợp đồng của N?
B. Giả sử A là VIệt Nam. Anh (chị) hãy xác định hệ thống pháp luật nào được TAVN áp dụng để xác định
tư cách chủ thể ký hợp đồng của K:
1. Trường hợp K ký với M tại C về việc tổ chức triển lãm các mẫu áo dài của M tại nước C.
C. Chính phủ nước A ký hợp đồng thu mua nông sản với K. Anh (chị) hãy tư vấn về địa vị pháp lý của
mỗi bên trong quan hệ hợp đồng này.
D. Giả sử A là Việt Nam; hợp đồng giữa M và K là hợp đồng mua bán hàng hóa và TAVN giải quyết tranh
chấp về nghĩa vụ đối với tổn thất hàng hóa của các bên trong hợp đồng:
1. Giả sử TAVN đã áp dụng những quy định tại mục 2-chương II-luật Thương mại VN năm 2005(Quyền
và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa) và việc áp dụng luật của TA là chính xác.
Anh (chị) hãy chứng minh và giải thích.
2. Giả sử TAVN đã áp dụng những quy định trong Bộ luật dân sự và thương mại Thái Lan và việc áp
dụng luật của TAVN là không chính xác. Anh (chị) hãy chứng minh và giải thích.
3. Anh(chị) hãy đặt giả thiết để Công ước Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được áp
dụng trong việc xác định nghĩa vụ đối với tổn thất hàng hóa của các bên.
4. Anh(chị) hãy đặt giả thiết để Tập quán về giao nhận hàng hóa quốc tế INC được áp dụng trong việc
xác định nghĩa vụ đối với tổn thất hàng hóa của các bên.
5. Những nhận định sau đây là đúng hay sai? Giải thích:
5.1. Khi quy phạm xung đột trong Bộ luật dân sự Việt Nam quy định áp dụng pháp luật nước ngoài trong
lĩnh vực hợp đồng thì pháp luật nước ngoài sẽ được áp dụng.
Tư Pháp Quốc Tế - Trang 2
Tư Pháp Quốc Tế - Người đăng: kimhue150892
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tư Pháp Quốc Tế 9 10 712