Ktl-icon-tai-lieu

tư pháp quốc tế

Được đăng lên bởi Gamio Trần
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 5078 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN

LUẬT THƯƠNG MẠI
DÀNH CHO SV
ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG
THỜI LƯỢNG 30 TIẾT
Th S . NGUYỄN THÁI BÌNH

09/09/2010

Nguyễn Thái Bình

1

Nội dung môn học
§ Giới thiệu tổng quan về Thương mại, Luật thương
mại và Luật áp dụng trong hoạt động thương mại;
§ Các nội dung của Luật thương mại Việt Nam 2005;
§ Các nội dung quan trọng của Luật thương mại quốc
tế;
§ Những căn cứ pháp lý vận dụng trong các hoạt động
thương mại cụ thể.
§ Các bài tập tình huống thực tế.

09/09/2010

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Nguyễn Thái Bình

2

MỤC LỤC
Chương 1: Tổng quan chung về Thương mại
Chương 2: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực TM (đt)
Chương 3: PL về mua bán hàng hóa, dịch vụ
Chương 4: PL về xúc tiến TM
Chương 5: PL về trung gian TM
Chương 6: PL về logicstic, nhượng quyền TM …
Chương 7: PL về sở hữu công nghiệp trong TM (đt)
Chương 8: PL về chế tài TM
Chương 9: Tổng quan về Luật TM quốc tế
Chương 10: Các nguyên tắc cơ bản của Luật TM QT (đt)
Chương 11: PL điều chỉnh một số lĩnh vực trong TMQT

09/09/2010

Nguyễn Thái Bình

3

Yêu cầu và phương pháp học
§ Sinh viên dự giảng đầy đủ các buổi giảng của giáo
viên để được giải thích cụ thể;
§ Thực hiện các bài tập và các bài kiểm tra trên lớp;
§ Tự nghiên cứu các tài liệu do giáo viên hướng dẫn;
§ Dự thi hết môn học.
§ Điều kiện dự thi: phải bảo đảm dự giờ tối thiểu 80%,
có tất cả các bài kiểm tra, bài tiểu luận đạt yêu cầu.

09/09/2010

Nguyễn Thái Bình

4

Danh mục tài liệu cần tham khảo
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Luật Thương mại 2005, Luật trọng tài 2010
Nghị định 17/2010/NĐ-CP
Nghị định 87/2009/NĐ-CP
Nghị định 23/2007/NĐ-CP
Nghị định 140/2007/NĐ-CP
Nghị định 12/2006/NĐ-CP
Nghị định 20/2006/NĐ-CP
Nghị định 35/2006CP/NĐ-CP
Nghị định 37/2006/NĐ-CP
Nghị định 72/2006/NĐ-CP
Nghị định 111/2006/NĐ-CP
Nghị định 158/2006/NĐ-CP
Nghị định 110/2005/NĐ-CP

09/09/2010

Nguyễn Thái Bình

5

Chương 1:

TỔNG QUAN VỀ PHÁP
LUẬT THƯƠNG MẠI

09/09/2010

Nguyễn Thái Bình

6

Sự phát triển của luật thương mại
trên thế giới
§ Các quy tắc trong thương mại xuất hiện từ rất sớm
Tập quán thương mại trong hoạt động hàng hải ở
Địa Trung Hải thời kỳ cổ đại:
• Hàng hóa của một thương nhân bị ném xuống
biển để tàu không bị đắm thì tổn thất đó sẽ do
tất cả các thương nhân có hàng trên tàu và chủ
tàu cùng chịu
• Thương nhân cầm cố tàu của mình để vay tiền
cho chuyến đi biển. Nợ gốc và lãi được trả phụ
thuộc vào tình trạng con tàu khi trở về. Lãi suất
là 24-36%
(Lex Rhodia de jactu)
09/09/2010

Nguyễn Thái Bình

7

§ Vấn đề Luật áp dụng trong thương mại nói chung bao g...
09/09/2010 Nguyn Thái Bình 1
ĐỀ CƯƠNG MÔN
LUT THƯƠNG MI
NH CHO SV
ĐẠI HC/CAO ĐẲNG
THI LƯỢNG 30 TIT
Th S . NGUYN THÁI BÌNH
09/09/2010 Nguyn Thái Bình 2
Ni dung môn hc
§ Gii thiu tng quan v Thương mi, Lut thương
mi vàLut áp dng trong hot động thương mi;
§ Các ni dung ca Lut thương mi Vit Nam 2005;
§ Các ni dung quan trng ca Lut thương mi quc
tế;
§ Nhng căn c pháp lý vn dng trong các hot động
thương mi c th.
§ Các bài tp tình hung thc tế.
MC LC
§ Chương 1: Tng quan chung v Thương mi
§ Chương 2: Qun lý n nước trong lĩnh vc TM (đt)
§ Chương 3: PL v mua bán hàng hóa, dch v
§ Chương 4: PL v xúc tiến TM
§ Chương 5: PL v trung gian TM
§ Chương 6: PL v logicstic, nhượng quyn TM
§ Chương 7: PL v s hu công nghip trong TM (đt)
§ Chương 8: PL v chế tài TM
§ Chương 9: Tng quan v Lut TM quc tế
§ Chương 10: Các nguyên tc cơ bn ca Lut TM QT (đt)
§ Chương 11: PL điu chnh mt s lĩnh vc trong TMQT
09/09/2010 Nguyn Thái Bình 3
tư pháp quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư pháp quốc tế - Người đăng: Gamio Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
tư pháp quốc tế 9 10 787