Ktl-icon-tai-lieu

Từ tay không thành ông chủ Cyber net

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tõ tay kh«ng thµnh «ng chñ Cyber net
Duyªn kú ngé
Kh¸c víi mét sè b¹n trÎ Hµ Néi b¾t ®Çu kinh doanh b»ng tiÒn cña cha mÑ, §øc vµ TrÝ tËp
lµm «ng chñ mµ kh«ng cã mét xu dÝnh tói. N¨m 1994, khi chiÕc m¸y vi tÝnh cßn cha phæ
biÕn nh b©y giê, §øc vµ TrÝ ®· la cµ ë c¸c hµng trß ch¬i ®iÖn tö v« tuyÕn víi "m u ®å"
n©ng cÊp hÖ thèng trß ch¬i nµy lªn thµnh "m¹ng" - thay thÕ v« tuyÕn b»ng c¸c m¸y vi tÝnh
nèi m¹ng hÖ thèng. Lóc Êy §øc vµ TrÝ cha quen nhau, nhng ch¼ng hiÓu sao c¶ hai ®Òu
linh c¶m vÒ híng kinh doanh mang tÝnh trµo lu nµy. Theo hai con ®êng kh¸c nhau, §øc vµ
TrÝ ©m thÇm tÝch lòy tiÒn (tõ tiÒn quµ s¸ng, tiÒn mõng sinh nhËt... thËm chÝ ®Õn "thi ®Êu",
®iÖn tö ®Ó kiÕm tiÒn) vµ huy ®éng b¹n bÌ chung m¸y ®Ó më hai cöa hµng ®iÖn tö vi tÝnh.
Cöa hµng cña §øc ë t¹i ®ª TrÇn Kh¸t Ch©n, cßn cña TrÝ ®Æt t¹i phè TrÇn Xu©n So¹n. Sau
mét n¨m ho¹t ®éng, nh»m khuÕch tr¬ng thanh thÕ, cöa hµng cña TrÝ tæ chøc ®Êu gi¶i víi
tÊt c¶ d©n ghiÒn vi tÝnh ë c¸c cöa hµng vi tÝnh ®iÖn tö trong thµnh phè. TiÕng t¨m cña gi¶i
vang xa, c¸c "cao thñ" ®Õn vµ lÇn lît b¹i trËn. Tµi n¨ng cña Phan Minh TrÝ ®îc nhiÒu ngêi
kiªng dÌ. §Õn lît NguyÔn Ngäc §øc, anh lÇn lît vît qua c¸c vßng ®Êu b¶ng ®Ó vµo
"chung kÕt " víi TrÝ. KÕt qu¶ thËt bÊt ngê! §øc l¹i vît qua vµ "rinh" trän gi¶i thëng 1
triÖu ®ång cña cöa hµng TrÝ. C¶ hai b¾t tay kÕt b¹n.
Cuèi n¨m 1996, híng kinh doanh trß ch¬i ®iÖn tö vi tÝnh dêng nh trë nªn khã kh¨n h¬n.
C¸c cöa hµng ®ua nhau mäc lªn nh nÊm. Gi¸ ch¬i trß ch¬i ®iÖn tö tõ 7.000 ®ång/giê
xuèng 6.000 ®ång... råi 3.000 ®ång. ThÕ lµ tõ giÊc méng lµm giµu, §øc vµ TrÝ chØ cßn
mong "lµm ®ñ ¨n", nhng b©y giê th× lo l¾ng t×m c¸ch ®Ó trô l¹i tríc sù c¹nh tranh gay g¾t.
Trong khi ®ã, viÖc n©ng cÊp cöa hµng, thay c¸c m¸y cò b»ng m¸y tÝnh tèc ®é cao l¹i ®ßi
hái chi phÝ rÊt lín. H¬n n÷a, TrÝ s¾p rêi trêng phæ th«ng, cßn §øc chuÈn bÞ vµo ®¹i häc.
C¶ hai hiÓu r»ng kh«ng nªn ®Ó viÖc kinh doanh lÊn ¸t chuyÖn häc hµnh. VËy mµ ®Õn n¨m
1997, khi lntemet ®· kh¸ phæ biÕn t¹i ViÖt Nam, §øc rñ TrÝ : "Cµ phª lntemet lµ mét c¬
héi, kh«ng bá qua chø". Mét c¸i gËt ®Çu ®ång ý. Vµ cïng víi ®ã lµ sù gi¶i thÓ hai cöa
hµng. §øc vµ TrÝ gom ®îc 30 triÖu ®ång vµ quyÕt t©m "chíp" lÊy c¬ héi kinh doanh míi.
Thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n hßa
Víi ®èi tîng kh¸ch nh¾m ®Õn lµ ngêi níc ngoµi vµ giíi ghiÒn "net", c©u hái ®Çu tiªn ®Æt
ra cho hai s¸ng lËp viªn trÎ tuæi nµy lµ "N¬i nµo tËp trung ®«ng ®¶o lîng kh¸ch nãi trªn?".
C©u tr¶ lêi ®· cã sau hai tuÇn th¨m dß thÞ trêng cña §øc vµ TrÝ, lµ phè cæ Hµ Néi.
H¬n mét th¸ng "n»m l×...
Tõ tay kh«ng thµnh «ng chñ Cyber net
Duyªn kú ngé
Kh¸c víi mét sè b¹n trÎNéi b¾t ®Çu kinh doanh b»ng tiÒn cña cha mÑ, §øc TrÝ tËp
lµm «ng chñ kh«ng mét xu dÝnh tói. N¨m 1994, khi chiÕc m¸y vi tÝnh cßn cha p
biÕn nh b©y giê, §øc TrÝ ®· la ë c¸c hµng trß ch¬i ®iÖn tuyÕn víi "m u ®å"
n©ng cÊp hÖ thèng trß ch¬i nµy lªn thµnh "m¹ng" - thay thÕ v« tuyÕn b»ng c¸c m¸y vi tÝnh
nèi m¹ng thèng. Lóc Êy §øc TrÝ cha quen nhau, nhng ch¼ng hiÓu sao hai ®Òu
linh c¶m vÒ híng kinh doanh mang tÝnh trµo lu nµy. Theo hai con ®êng kh¸c nhau, §øc vµ
TrÝ ©m thÇm tÝch lòy tiÒn (tõ tiÒn quµ s¸ng, tiÒn mõng sinh nhËt... thËm chÝ ®Õn "thi ®Êu",
®iÖn tö ®Ó kiÕm tiÒn) huy ®éng b¹n chung m¸y ®Ó hai cöa hµng ®iÖn vi tÝnh.
Cöa hµnga §øc ë t¹i ®ª TrÇn Kh¸t Ch©n, cßn cña TrÝ ®Æt t¹i phè TrÇn Xu©n So¹n. Sau
mét n¨m ho¹t ®éng, nh»m khuÕch tr¬ng thanh thÕ, cöa hµng cña TrÝ chøc ®Êu gi¶i víi
tÊt c¶ d©n ghiÒn vi tÝnh ë c¸c cöa hµng vi tÝnh ®iÖntrong thµnh phè. TiÕng t¨m cña gi¶i
vang xa, c¸c "cao thñ" ®Õn vµ lÇn lît b¹i trËn. Tµi n¨ng cña Phan Minh TrÝ ®îc nhiÒu ngêi
kiªng dÌ. §Õn t NguyÔn Ngäc §øc, anh lÇn lît vît qua c¸c vßng ®Êu b¶ng ®Ó vµo
"chung kÕt " víi TrÝ. KÕt qu¶ thËt bÊt ngê! §øc l¹i vît qua "rinh" trän gi¶i thëng 1
triÖu ®ång cña cöa hµng TrÝ. C¶ hai b¾t tay kÕt b¹n.
Cuèi n¨m 1996, híng kinh doanh tch¬i ®iÖn vi tÝnh dêng nh trë nªn khã kh¨n h¬n.
C¸c cöa hµng ®ua nhau mäc lªn nh nÊm. G ch¬i t ch¬i ®iÖn 7.000 ®ång/giê
xuèng 6.000 ®ång... råi 3.000 ®ång. ThÕ giÊc méng lµm giµu, §øc TrÝ chØ cßn
mong "lµm ®ñ ¨n", nhng b©y giê th× lo l¾ng t×m c¸ch ®Ó trô l¹i tríc sù c¹nh tranh gay g¾t.
Trong khi ®ã, viÖc n©ng cÊp cöa hµng, thay c¸c m¸y b»ng m¸y tÝnh tèc ®é cao l¹i ®ßi
hái chi phÝ rÊt lín. H¬n n÷a, TrÝ s¾p rêi trêng phæ th«ng, cßn §øc chuÈn vµo ®¹i häc.
hai hiÓu r»ng kh«ng nªn ®Ó viÖc kinh doanh lÊn ¸t chuyÖn häc hµnh. VËy®Õn n¨m
1997, khi lntemet ®· kh¸ phæ biÕn t¹i ViÖt Nam, §øc TrÝ : "Cµ phª lntemet mét c¬
héi, kh«ng qua chø". Mét c¸i gËt ®Çu ®ång ý. cïng i ®ã gi¶i thÓ hai cöa
hµng. §øc vµ TrÝ gom ®îc 30 triÖu ®ång vµ quyÕt t©m "chíp" lÊy c¬ héi kinh doanh míi.
Thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n hßa
Víi ®èi ng kh¸ch nh¾m ®Õn ngêi níc ngoµi giíi ghiÒn "net", c©u hái ®Çu tiªn ®Æt
ra cho hai s¸ng lËp viªn trÎ tuæi nµy lµ "N¬i nµo tËp trung ®«ng ®¶o lîng kh¸ch nãi trªn?".
C©u tr¶ lêi ®· cã sau hai tuÇn th¨m dß thÞ trêng cña §øc vµ TrÝ, lµ phè cæ Hµ Néi.
H¬n mét th¸ng "n»m l×" ë phè suèt s¸ng, tra, tèi ®Ó theo dâi, §øc nhËn thÊy lîng
kh¸ch T©y ®i ë c¸c con p y rÊt ®«ng, vµ phÇn lín ë phè "T©y" L¬ng Ngäc
QuyÕn. p"T©y" nµy muèn táa ra c¸c con phè kh¸c ph¶i ®i qua HiÒn? §øc nghÜ
m×nh ®· t×m ®îc phè "vµng". C¶ phè nµy lóc ®ã chØ cã mét hµng phë vµ mét cöa hµng cho
thuª xe du lÞch. Ngµy ngµy, vÉn chøng kiÕn nh÷ng bíc ch©n véi cña c¸c vÞ kh¸ch
T©y ra tËn bu ®iÖn ®Ó göi th ®iÖn tö, "check mail" (kiÓm tra xem cã th kh«ng). C¶ hai ph¶i
n¨n m·i, c nhµ 22 HiÒn míi cho "hai th»ng nhá" thuª mÆt b»ng tÇng mét víi
gi¸ 3 triÖu ®ång/th¸ng vµ ph¶i tr¶ tríc s¸u th¸ng. Hai cËu chñ h× hôc lo mua s¾m bµn ghÕ,
quÇy trang trÝ nhµ cöa, biÓn hiÖu... vµ l¾p c¶ ®êng d©y ®iÖn tho¹i cho ®Õn khi hÕt s¹ch tiÒn.
Lóc ®ã, TrÝ míi hái §øc: "HÕt tiÒn råi th× lÊy m¸y ë ®©u ®Ó kinh doanh?". NgÇn ngõ gi©y
Từ tay không thành ông chủ Cyber net - Trang 2
Từ tay không thành ông chủ Cyber net - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Từ tay không thành ông chủ Cyber net 9 10 503