Ktl-icon-tai-lieu

tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản

Được đăng lên bởi NhaNguyen
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1591 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng
cộng sản Việt Nam

NHÓM 7

NỘI DUNG CHÍNH

1

Cơ sở, nguồn gốc, điều kiện hình thành

2

Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản
chất của Đảng cộng sản Việt Nam

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng
sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh

4
4

Những điểm vận dụng sáng tạo của Hồ Chí Minh

Click to add title in here

I.Cơ sở, nguồn gốc, điều kiện hình thành tư tưởng
1.Cơ
sở về
nguồn
gốc,
lí luận:
HCM
về xây
dựng
Đảng
trong
sạch vững mạnh
Truyền thống quê hương, đất nước, gia đình
Chủ nghĩa yêu nước
Tinh thần đoàn kết cộng đồng
Truyền thống lạc quan, yêu đời
Dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong sản xuất và
chiến đấu, đồng thời cũng là dân tộc ham học hỏi, cầu tiến bộ

Văn hóa phương đông phương tây
Tư tưởng văn hóa phương đông: Nho giáo,Phật giáo.
 Tư tưởng văn hóa phương tây: tận mắt chứng kiến cuộc sống của
nhân dân từ các nước tư bản phát triển như Mỹ, Anh, Pháp
Chủ nghĩa Mác Lênin : cơ sở hình thành thế giới quan và phương
pháp luận của Hồ Chí Minh

Những nhân tố chủ quan thuộc về phẩm chất của Hồ Chí Minh
Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo cộng với đầu óc phê phán tinh tường,
sáng suốt.
Sự khổ công học tập, vốn kinh nghiệm đấu tranh trong phong trào giải
phóng dân tộc, phong trào nhân dân quốc tế để có thể tiếp cận với chủ
nghĩa Mác Lênin khoa học
Tâm hồn của một nhà yêu nước, một chiến sỹ cộng sản nhiệt thành
cách mạng

2. Cơ sở thực tiễn:


Giai cấp công nhân mới ra đời



Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là một động lực lớn của đất
nước, phong trào yêu nước Việt Nam có sớm và mạnh mẽ.



Từ 1925 chuyển hướng mạnh mẽ theo xu hướng vô sản. Khi
phong trào lên cao đã đòi hỏi phải có Đảng tiên phong dẫn
đường. Đáp ứng đòi hỏi khách quan đó, ngày 3-2-1930, Đảng
Cộng sản Việt Nam ra đời.

II.Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và
1.Sựchất
ra đời
của
ĐảngCộng Sản Việt Nam
bản
của
Đảng

Quan điểm của các nhà kinh điển
chủ nghĩa Mác – Lê nin
Text in here

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng
Cộng sản Việt Nam bắt nguồn từ
học thuyết Mác, Ăng ghen và Lê
nin về Đảng Cộng sản.
 Theo chủ nghĩa Mác – Lê nin,
Đảng Cộng sản ra đời là sản phẩm
của sự kết hợp giữa lý luận xã hội
khoa học với phong trào công
nhân.

Quan điểm của Hồ Chí Minh
Text in here

Tiếp thu, vận dụng và phát
triển tư tưởng, quan điểm của
chủ nghĩa Mác – Lê nin
 Khẳng định tính đúng đắn
đồng thời thấy rõ sự hạn chế của
luận điểm này
 Đánh giá cao vị trí, vai trò
lãnh đạo của giai cấp công nhân
Việt Nam

Phong trào yêu
nước có vị trí,...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng
cộng sản Việt Nam
NHÓM 7
tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản - Người đăng: NhaNguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản 9 10 792