Ktl-icon-tai-lieu

từ vựng tiếng anh dành cho sinh viên kinh tế

Được đăng lên bởi thtg-haichau
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Từ vựng tiếng anh dành cho sinh viên ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh
revenue:
thu nhập

interest: tiền withdraw: rút offset: sự bù treasurer: thủ
lãi
tiền ra
đáp thiệt hại quỹ

turnover:
inflation: sự Surplus:
doanh số,
lạm phát
thặng dư
doanh thu

liability: khoản
depreciation:
nợ, trách
khấu hao
nhiệm

Home/
Financial Foreign
Foreign
policies:
maket: thị
currency:
chính sách trường trong
ngoại tệ
tài chính
nước/ ngoài
nước

Circulation
and
distribution of price_ boom:
commodity: việc giá cả
lưu thông
tăng vọt
phân phối
hàng hoá

hoard/
monetary
hoarder:
moderate
activities:
tích trữ/
price: giá cả
hoạt động
người tích phải chăng
tiền tệ
trữ

speculation/
speculator:
dumping: bán
đầu cơ/ người phá giá
đầu cơ

economic
blockade:
bao vây
kinh tế

embargo:
cấm vận

guarantee:
bảo hành

insurance:
bảo hiểm

account
holder: chủ tài
khoản

conversion:
Tranfer:
chuyển đổi
customs
chuyển
agent: đại lý,
invoice: hoá
(tiền,
barrier: hàng
khoản - học đại diện
đơn
chứng
rào thuế quan
tiếng anh
khoán)
mode of
payment: financial
phuơng
year: tài
thức thanh khoán
toán
share: cổ
phần

instalment:
joint venture:
phần trả góp mortage: cầm
công ty liên
mỗi lần cho cố , thế nợ
doanh
tổng số tiền

shareholder: earnest
người góp money: tiền
cổ phần
đặt cọc

National
preferential
economy:
duties:
kinh tế quốc
thuế ưu đãi
dân

Economic
cooperation:
hợp tác kinh
tế

payment in
confiscation:
arrear: trả tiền
tịch thu
chậm
International
economic aid: Embargo:
viện trợ kinh cấm vận
tế quốc tế

MacroPlanned
Microeconomic:
economy:
economic:
kinh tế vĩ
kinh tế kế
kinh tế vi mô
mô
hoạch

Market
economy:
kinh tế thị
trường

Regulation:
sự điều tiết

The
openness
of the
economy:

Capital
accumulation:
sự tích luỹ tư
bản

Indicator of
economic
welfare: chỉ
tiêu phúc lợi

Rate of
economic
growth: tốc
độ tăng

Average
annual
growth: tốc
độ tăng

sự mở cửa
trưởng bình
trưởng kinh
của nền
quân hàng
tế
kinh tế
năm
Real
Per capita
Distribution
national
income: thu
of income:
income: thu nhập bình
phân phối
nhập quốc quân đầu
thu nhập
dân thực tế người
Supply and
demand:
cung và
cầu

kinh tế
Gross
National
Product
(GNP): Tổng
sản phẩm
quốc dân

Potential
Effective
Purchasing
demand:
demand: nhu power: sức
nhu cầu tiềm
cầu thực tế mua
tàng

Effective
Managerial
longer-run
skill: kỹ
solution: giải
năng quản
pháp lâu dài
lý
hữu hiệu

Joint stock
company:
công ty cổ
phần

National
firms: các
công ty quốc
gia

Affiliated/
Holding
Amortization/ Sole agent:
Subsidiary
company:
Depreciation: đại lý...
Từ vựng tiếng anh dành cho sinh viên ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh
revenue:
thu nhập
interest: tiền
lãi
withdraw: rút
tiền ra
offset: sự bù
đáp thiệt hại
treasurer: thủ
quỹ
turnover:
doanh số,
doanh thu
inflation: sự
lạm phát
Surplus:
thặng dư
liability: khoản
nợ, trách
nhiệm
depreciation:
khấu hao
Financial
policies:
chính sách
tài chính
Home/
Foreign
maket: thị
trường trong
nước/ ngoài
nước
Foreign
currency:
ngoại tệ
Circulation
and
distribution of
commodity:
lưu thông
phân phối
hàng hoá
price_ boom:
việc giá cả
tăng vọt
hoard/
hoarder:
tích trữ/
người tích
trữ
moderate
price: giá cả
phải chăng
monetary
activities:
hoạt động
tiền tệ
speculation/
speculator:
đầu cơ/ người
đầu cơ
dumping: bán
phá giá
economic
blockade:
bao vây
kinh tế
guarantee:
bảo hành
insurance:
bảo hiểm
embargo:
cấm vận
account
holder: chủ tài
khoản
conversion:
chuyển đổi
(tiền,
chứng
khoán)
Tranfer:
chuyển
khoản - học
tiếng anh
agent: đại lý,
đại diện
customs
barrier: hàng
rào thuế quan
invoice: hoá
đơn
mode of
payment:
phuơng
thức thanh
toán
financial
year: tài
khoán
joint venture:
công ty liên
doanh
instalment:
phần trả góp
mỗi lần cho
tổng số tiền
mortage: cầm
cố , thế nợ
share: cổ
phần
shareholder:
người góp
cổ phần
earnest
money: tiền
đặt cọc
payment in
arrear: trả tiền
chậm
confiscation:
tịch thu
preferential
duties:
thuế ưu đãi
National
economy:
kinh tế quốc
dân
Economic
cooperation:
hợp tác kinh
tế
International
economic aid:
viện trợ kinh
tế quốc tế
Embargo:
cấm vận
Macro-
economic:
kinh tế vĩ
Micro-
economic:
kinh tế vi mô
Planned
economy:
kinh tế kế
hoạch
Market
economy:
kinh tế thị
trường
Regulation:
sự điều tiết
The
openness
of the
economy:
Rate of
economic
growth: tốc
độ tăng
Average
annual
growth: tốc
độ tăng
Capital
accumulation:
sự tích luỹ tư
bản
Indicator of
economic
welfare: chỉ
tiêu phúc lợi
từ vựng tiếng anh dành cho sinh viên kinh tế - Trang 2
từ vựng tiếng anh dành cho sinh viên kinh tế - Người đăng: thtg-haichau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
từ vựng tiếng anh dành cho sinh viên kinh tế 9 10 237