Ktl-icon-tai-lieu

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A 2002 2013 (ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Được đăng lên bởi Tu Dai Gia
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 674 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gv : Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555

ANCOL - PHENOL
I - ANCOL
1. Công thức phân tử
Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hiđroxyl (−OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.
Cn H2n+2 O; ROH; R(OH)n
Phân loại
-

Theo bậc : ancol bậc I, II và III.

-

Theo số nhóm chức : đơn và đa

-

Theo gốc : no, không no, thơm
Ancol

Phân loại theo cấu tạo

Phân loại theo theo số

gốc hi đrocacbon

lượng nhóm hi đroxyl

C2 H5 OH

(*)
Ancol no, bậc I

Ancol đơn chức (monoancol)

Xiclo – C6 H11 OH

Ancol no, bậc II

Ancol đơn chức (monoancol)

(CH3 )3 COH

Ancol no, bậc III

Ancol đơn chức (monoancol)

HO-CH2 CH2 -OH

Ancol no, bậc I

Ancol đa chức (poliancol)

HO-CH2 CHOHCH2 -OH

Ancol no, bậc I, II

Ancol đa chức (poliancol)

CH2 =CH-CH2 -OH

Ancol không no, bậc I

Ancol đơn chức (monoancol)

C6 H5 CH2 OH

Ancol thơm bậc I

Ancol đơn chức (monoancol)

2. Danh pháp
Ngoài đồng phân nhóm chức (chẳng hạn CH3CH2OH và CH3OCH3 ), ancol có đồng phân mạch cacbon và đồng
phân vị trí nhóm chức. Thí dụ :
CH3 CH 2 CH 2 CH2 OH CH3 CH 2 CH(OH)CH3
ancol butylic

(CH3 )2 CHCH2 OH

ancol sec-butylic

• Tên thông thường (tên gốc - chức) :

ancol isobutylic

(CH3 )3 COH
ancol tert-butylic

Ancol + tên gốc hiđrocacbon + ic

Thí dụ :

Đề-hóa.vn – trắc nghiệm hóa học online

-1 -

This document is created by GIRDAC PDF Creator Pro trial version
GIRDAC PDF Creator Pro full version does not add this green footer
Full version can be ordered from 

Gv : Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555
CH3 OH
ancol metylic

(CH3 )2 CHOH

CH2 =CHCH2 OH

ancol isopropylic

• Tên thay thế :

C6 H5 CH 2OH

ancol anlylic

ancol benzy lic

Tên hiđrocacbon tương ứng theo mạch chính + số chỉ vị trí + ol

Mạch chính được quy định là mạch cacbon dài nhất có chứa nhóm OH.

Số chỉ vị trí được bắt đầu từ phía gần nhóm OH hơn.
Thí dụ :
CH3 CH 2 CH 2 CH2 OH

butan-1-ol

3. Tính chất vật lí
Ở điều kiện thường, các ancol từ CH3OH đến khoảng C12 H25OH là chất lỏng, từ khoảng C13 H27OH trở lên là chất
rắn.
Các ancol có từ 1 đến 3 nguyên tử C trong phân tử tan vô hạn trong nước. Khi số nguyên tử C tăng lên thì độ tan
giảm dần.
Các poliol như etylen glicol, glixerol thường sánh, nặng hơn nước và có vị ngọt.
Các ancol trong dãy đồng đẳng của ancol etylic đều là những chất không màu.
Liên kết hiđro
Khái niệm về liên kết hiđro
Người ta nhận thấy rằng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ tan trong nước của ancol đều cao hơn so với
hiđrocacbon, dẫn xuất halogen hoặc ete có phân tử khối c...
Gv: Lê Quc Huy SĐT : 01645950555
Đ-hóa.vn – trắc nghima học online - 1 -
ANCOL - PHENOL
I - ANCOL
1. ng thc phân tử
Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân t có nhóm hiđroxyl (
OH) ln kết trc tiếp với nguyên t cacbon no.
C
n
H
2n+2
O; ROH; R(OH)
n
Phân loại
- Theo bc : ancol bậc I, II và III.
- Theo snhóm chức : đơn và đa
- Theo gốc : no, không no, tm
Ancol
Phân loi theo cấu to
gc hiđrocacbon
Phân loi theo theo s
lượng nhóm hiđroxyl
C
2
H
5
OH
Ancol no, bậc I
(*)
Ancol đơn chức (monoancol)
Xiclo C
6
H
11
OH Ancol no, bậc II Ancol đơn chức (monoancol)
(CH
3
)
3
COH Ancol no, bậc III Ancol đơn chức (monoancol)
HO-CH
2
CH
2
-OH Ancol no, bậc I Ancol đa chc (poliancol)
HO-CH
2
CHOHCH
2
-OH Ancol no, bậc I, II Ancol đa chc (poliancol)
CH
2
=CH-CH
2
-OH Ancol không no, bậc I Ancol đơn chức (monoancol)
C
6
H
5
CH
2
OH Ancol thơm bậc I Ancol đơn chức (monoancol)
2. Danh pháp
Ngi đồng phân nhóm chức (chng hn CH
3
CH
2
OH và CH
3
OCH
3
), ancol đồng phân mạch cacbon và đồng
phân vị trí nhóm chức. T d :
CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH CH
3
CH
2
CH(OH)CH
3
(CH
3
)
2
CHCH
2
OH (CH
3
)
3
COH
ancol butylic ancol sec-butylic ancol isobutylic ancol tert-butylic
Tên tng thường (tên gốc - chức) :
Thí d :
Ancol + tên g
c hiđrocacbon + ic
This document is created by GIRDAC PDF Creator Pro trial version
GIRDAC PDF Creator Pro full version does not add this green footer
Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A 2002 2013 (ĐÁP ÁN CHI TIẾT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A 2002 2013 (ĐÁP ÁN CHI TIẾT - Người đăng: Tu Dai Gia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A 2002 2013 (ĐÁP ÁN CHI TIẾT 9 10 164