Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

Được đăng lên bởi songiangct1985
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 1049 lần   |   Lượt tải: 12 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT
TÂY NAM Á
============***============

Nguyễn Anh Tuấn

GIÁO TRÌNH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG DẠY HỌC
Lưu Hành Nội Bộ

Năm 2011
1

Lêi nãi ®Çu
Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt, c¸ch
m¹ng c«ng nghÖ dÉn ®Õn khèi l­îng th«ng tin t¨ng nhanh. Kh¶ n¨ng phæ
biiÕn th«ng tin ngµy cµng ®a d¹ng, ®¬n gi¶n. Thêi gian ®Ó th«ng tin t¨ng
gÊp ®« ngµy cµng rót ng¾n. V× vËy, khèi l­îng th«ng tin ®­a vµo d¹y häc
ph¶i liªn tôc cËp nhËt, ®æi míi ®Ó ®¸p øng yªu cÇu thùc tiÔn. Gi¶i ph¸p
t¨ng thêi gian ®µo t¹o ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶, chÊt l­îng ®µo ®¹o trong ®iÒu
kiÖn hiÖn nay lµ hoµn toµn bÞ ®éng do l­îng th«ng tin liªn tôc t¨ng trong
khi thêi gian ®µo t¹o bÞ giíi h¹n bëi quü thêi gian hiÖn cã. Muèn n©ng cao
hiÖu qu¶, chÊt l­îng ®µo t¹o ph¶i ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo h­íng
ho¹t ®éng hãa ng­êi häc. Mét trong nh÷ng ph­¬ng h­íng ®æi míi ph­¬ng
ph¸p d¹y häc hiÖn nay lµ øng dông c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt vµo ho¹t ®éng
d¹y häc trong ®ã cã c«ng nghÖ th«ng tin. øng dông c«ng nghÖ th«ng tin
trong d¹y häc thùc sù trao quyÒn chñ ®éng cho ng­êi häc trong qu¸ tr×nh
häc tËp gióp ng­êi häc cã thÓ tù häc vµ häc suèt ®êi ngay c¶ khi kh«ng
ngåi trªn ngÕ nhµ tr­êng. C«ng nghÖ th«ng tin xãa bá ranh giíi ®Þa lý
trong viÖc tiÕp thu th«ng tin, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng­êi häc hîp t¸c, chia sÎ
kinh nghiÖm víi nhau trong qu¸ tr×nh häc tËp. Cã thÓ nãi, c«ng nghÖ
th«ng tin ®· mang gi¸o dôc ®Õn víi mäi ng­êi thay v× mäi ng­êi ®Õn víi
gi¸o dôc. ChØ thÞ 58- CT/TW ng¹y 17/10/2000 cña Bé ChÝnh trÞ, BCH TW
§¶ng chØ râ “§Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c gi¸o
dôc vµ ®µo t¹o ë c¸c cÊp häc, bËc häc, ngµnh häc. Ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc
®µo t¹o tõ xa phôc vô nhu cÇu häc tËp cña toµn x· héi. §Æc biÖt ph¸t triÓn
m¹ng m¸y tÝnh phôc vô cho gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, kÕt nèi Internet tíi tÊt c¶
c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o”
ë n­íc ta hiÖn nay, viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc
®· vµ ®ang ®­îc thùc hiÖn. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cßn nhiÒu
h¹n chÕ nh­: thiÕu ®éng bé, hÖ thèng vµ thiÕu c¬ së khoa häc dÉn ®Õn
nhiÒu tr­êng hîp kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶ mong muèn, thËm chÝ ph¶n t¸c
dông. V× vËy, x©y dùng gi¸o tr×nh ®Þnh h­íng cho viÖc øng dông lµ cÇn
thiÕt.
2

TËp s¸ch nµy gåm 2 phÇn. PhÇn 1 gåm d¹y häc b»ng c«ng nghÖ
th«ng tin, phÇn mÒm d¹y häc, ph¸t triÓn phÇn mÒm d¹y häc
PhÇn 2: C«ng cô hç trî cho viÖc d¹y häc b»ng c«ng nghÖ th«ng tin,
sö dông phÇn mÒm d¹y häc trªn m¸y PC, hÖ thèng m¹ng d¹y häc nhµ
tr­ê...
1
S GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KTHUẬT
Y NAM Á
============***============
Nguyễn Anh Tuấn
GIÁO TNH
NG DNG CÔNG NGH TNG TIN
TRONG DY HC
Lưu Hành Nội Bộ
Năm 2011
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học - Người đăng: songiangct1985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 9 10 739