Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng quản lý siêu thị

Được đăng lên bởi Trương Văn Minh
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 3377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN 3 : ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SIÊU THỊ
3.1 Phân tích quy trình nghiệp vụ.
3.1.1 Đánh giá hiện trạng hệ thống
3.1.1.1 Giới thiệu:

Sưu liệu này trình bày mục đích, phạm vi, định nghĩa, tóm tắt tổ chức siêu thị.
ƒ Mục đích:
Mục đích của business vision là trình bày cái nhìn tổng quan về tổ chức siêu
thị, xác định các stakeholder và khách hàng, xác định hiện trạng và phạm vi của
hệ thống.
ƒ Phạm vi:
Business Vision này chỉ được dùng trong dự án quản lý siêu thị Sài gòn CoOp Mart trực thuộc hệ thống siêu thị của Hợp tác xã Sài Gòn Co-Op.
ƒ Định nghĩa thuật ngữ:
Các thuật ngữ, nhóm từ viết tắt có thể tham khảo sưu liệu Business Glossary.
ƒ Tài liệu tham khảo:
Sưu liệu này thông qua các tài liệu của siêu thị Sài Gòn Co-Op Mart cung cấp.
3.1.1.2 Xác định vị trí

ƒ Cơ hội:
Hiện tại, nhu cầu về một phần mềm có khả năng xử lý và bảo mật cao hơn tại
siêu thị là cấp thiết và một số vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động cần giải
quyết.
ƒ Trình bày vấn đề:
Vấn đề lưu trữ thông tin khách hàng thân thiết
The problem of
affects
The impact of
which is
A successful
solution would

Cơ sở dữ liệu của các khách hàng thân thiết được lưu trữ ở
nhiều nơi và không có sự đồng bộ .
Khách hàng, người quản lý
Dịch vụ khách hàng thân thiết chỉ thiết lập được ở từng siêu thị
của hệ thống Co-Op. Điều này là bất hợp lý, làm giảm khả năng
cung cấp dịch vụ khách hàng, làm giảm khả năng cạnh tranh của
siêu thị.
Nhân viên có thể sử dụng chung một account cấp cho mỗi
khách hàng được dùng ở tất cả siêu thị thuộc hệ thống Co-Op.
Nâng cao khả năng chăm sóc khách hàng của siêu thị tốt hơn từ đó
thu hút được khách hàng nhiều hơn, tăng doanh thu của siêu thị.
Giúp người quản lý có thể làm tốt công tác quản lý khách hàng,
theo dõi tình hình phục vụ khách hàng một cách dễ dàng.

78

Vấn đề liên quan đến báo cáo thống kê
The problem
of
affects
The impact of
which is
A successful
solution would

Thống kê báo cáo chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thống kê theo
nhiều tiêu chí khác nhau
Người quản lý, ban giám đốc hợp tác xã
Không thể cho thấy báo cáo đầy đủ, gây ra tình trạng thiếu thông
tin tổng hợp dẫn đến người quản lý khó đưa ra kết luận chính xác.
Có thể thống kê đầy đủ theo nhiều tiêu chí khác nhau, giúp cho các
nhà quản lý đưa ra các kết luận đáng tin. Từ đó có thể thấy được
những yếu kém của hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện tốt hơn và
dễ quản lý hơn.

Vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tra cứu:
The problem
of
affects
The impact of
which is
A successful
solution would

Hệ thống chưa hỗ trợ việc tra tìm c...
78
PHN 3 : NG DNG QUN LÝ SIÊU TH
3.1 Phân tích quy trình nghip v.
3.1.1 Đánh giá hin trng h thng
3.1.1.1 Gii thiu:
Sưu liu này trình bày mc đích, phm vi, định nghĩa, tóm tt t chc siêu th.
Mc đích:
Mc đích ca business vision là trình bày cái nhìn tng quan v t chc siêu
th, xác định các stakeholder và khách hàng, xác định hin trng và phm vi ca
h thng.
Phm vi:
Business Vision này ch được dùng trong d án qun lý siêu th Sài gòn Co-
Op Mart trc thuc h thng siêu th ca Hp tác xã Sài Gòn Co-Op.
Định nghĩa thut ng:
Các thut ng, nhóm t viết tt có th tham kho sưu liu Business Glossary.
Tài liu tham kho:
Sưu liu này thông qua các tài liu ca siêu th Sài Gòn Co-Op Mart cung cp.
3.1.1.2 Xác định v trí
Cơ hi:
Hin ti, nhu cu v mt phn mm có kh năng x lý và bo mt cao hơn ti
siêu th là cp thiết và mt s vn đề phát sinh trong quá trình hot động cn gii
quyết.
Trình bày vn đề:
Vn đề lưu tr thông tin khách hàng thân thiết
The problem of Cơ s d liu ca các khách hàng thân thiết được lưu tr
nhiu nơi và không có s đồng b .
affects Khách hàng, người qun lý
The impact of
which is
Dch v khách hàng thân thiết ch thiết lp được tng siêu th
ca h thng Co-Op. Điu này là bt hp lý, làm gim kh năng
cung cp dch v khách hàng, làm gim kh năng cnh tranh ca
siêu th.
A successful
solution would
Nhân viên có th s dng chung mt account cp cho mi
khách hàng được dùng tt c siêu th thuc h thng Co-Op.
Nâng cao kh năng chăm sóc khách hàng ca siêu th tt hơn t đó
thu hút được khách hàng nhiu hơn, tăng doanh thu ca siêu th.
Giúp người qun lý có th làm tt công tác qun lý khách hàng,
theo dõi tình hình phc v khách hàng mt cách d dàng.
Ứng dụng quản lý siêu thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng quản lý siêu thị - Người đăng: Trương Văn Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Ứng dụng quản lý siêu thị 9 10 274