Ktl-icon-tai-lieu

uống nước nhớ nguồn

Được đăng lên bởi adidaphat721411
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHỊ LUẬN VỀ TRUYỀN THỐNG UỐNG NƯỚC NHỚ
NGUỒN

Sống trong xã hội,con người cần có thái độ như thế nào đối
với những người đã giúp đỡ mình? Trước mắt ta, không thiếu
những kẻ vô ơn làm nên những hiên tượng “ăn cháo đá bát”
mà nhân dân ta ai cũng cực lực phê phán. Những kẻ ấy đã
không hiểu được một đạo lí truyền thống của dân tộc ta đã
được đúc kết từ thực tế,một mối quan hệ cần thiết trong đời
sống con người đó là : “Uống nước nhớ nguồn”.Ta nên hiểu
câu tục ngữ này ra sao ? Trong cuộc sống hiện nay,ý nghĩa
của câu trên càng trở nên sâu sắc hơn như thế nào ?
Trước tiên ta cần hiểu thế nào là “uống nước nhớ nguồn”.
Câu tục ngữ đã bắt đầu bằng một hình ảnh cụ thể,dễ thấy
và dễ hiểu đó là “uống nước”.”Uống nước” là thừa hưởng
hoặc sử dụng thành quả lao động hay thành quả đấu tranh
cách mạng của các thế hệ trước đã qua rồi còn để lại.Nguồn
là nơi xuất phát dòng nước.Nói rộng hơn,là nguyên nhân dẫn
đến,là con người : cá nhân hay tập thể đã đổ tâm huyết và
công sức làm ra thành quả đó.”Uống nước nhớ nguồn” là lời
khuyên nhủ,nhắc nhở của ông cha chúng ta đối với lớp người
đi sau,đối với tất cả những ai,đang và sẽ thừa hưởng thành
quả được tạo nên do công lao của bao thế hệ người đi trước.
Có điều là vì sao “uống nước” phải “nhớ nguồn” cũng như ăn
trái phải nhớ kẻ trồng cây ? Điều này thật là dễ hiểu ! Bởi vì
trong thiên nhiên cũng như trong xã hội,không có bất cứ
một sự vật nào,một thành quả nào mà không có nguồn
gốc,không do công sức lao động làm nên cả.Giống như hoa
thơm trái ngọt phải có người trồng cây đổ biết bao mồ hôi
công sức đôi khi cả xương máu của mình nữa để cây xanh
non tươi tốt.Của cải vật chất trong xã hội cũng vậy,cũng đều
cần đến bàn tay khối óc cần lao của người lao động khổ
công nhọc trí làm ra.

Ngay cả đến một dải đất nước giàu đẹp của chúng ta hiện
nay cũng chính là thành quả của biết bao thế hệ ông cha đã
đổ máu xương công sức ra gầy dựng và tiếp
truyền cho.Trong phạm vi hạn hẹp hơn là gia đình thì con cái
là “thành quả” do các bậc cha mẹ đã sinh thành dưỡng
dục.Người thừa hưởng sử dụng các thành quả đó phải biết
đến công lao của những người tạo ra chúng.Vì thế “nhớ
nguồn” là đạo lí tất yếu.Ân nghĩa,thủy chung,không quên
công lao của tổ tiên từ đó đã là một trong những phẩm chất
tốt đẹp đã trở thành truyền thống cao quý của con người
Việt Nam.Ta đã từng bắt gặp tình cảm ấy trong ca dao,tiếng
nói tâm tình của dân tộc ta :
Ai ơi ! Bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
Khi “bưng bát cơm đầy” ta phải biết trân trọng nhớ ơn
những ...
NGH LU N V TRUY N TH NG U NG N C NH ƯỚ
NGU N
S ng trong xã h i,con ng i c n có thái nh th nào i ườ độ ư ế đố
v i nh ng ng i ã giúp mình? Tr c m t ta, không thi u ườ đ đỡ ư ế
nh ng k n làm nên nh ng hiên t ng “ n cháo á bát” ơ ượ ă đ
mà nhân dân ta ai c ng c c l c phê phán. Nh ng k y ã ũ đ
không hi u c m t o lí truy n th ng c a dân t c ta ã đượ đạ đ
c úc k t t th c t ,m t m i quan h c n thi t trong i đượ đ ế ế ế đờ
s ng con ng i ó là : “U ng n c nh ngu n”.Ta nên hi u ườ đ ư
câu t c ng này ra sao ? Trong cu c s ng hi n nay,ý ngh a ĩ
c a câu trên càng tr nên sâu s c h n nh th nào ? ơ ư ế
Tr c tiên ta c n hi u th nào là “u ng n c nh ngu n”. ướ ế ư
Câu t c ng ã b t u b ng m t hình nh c th ,d th y đ đầ
và d hi u ó là “u ng n c”.U ng n c” là th a h ng đ ư ư ưở
ho c s d ng thành qu lao ng hay thành qu u tranh độ đấ
cách m ng c a các th h tr c ã qua r i còn l i.Ngu n ế ướ đ để ạ
là n i xu t phát dòng n c.Nói r ng h n,là nguyên nhân d nơ ướ ơ
n,là con ng i : cá nhân hay t p th ã tâm huy t và đế ườ đ đổ ế
công s c làm ra thành qu ó.U ng n c nh ngu n” là l i đ ướ
khuyên nh ,nh c nh c a ông cha chúng ta i v i l p ng i đố ườ
i sau, i v i t t c nh ng ai, ang và s th a h ng thành đ đ đ ưở
qu c t o nên do công lao c a bao th h ng i i tr c. đượ ế ư đ ướ
i u là vì sao “u ng n c” ph i “nh ngu n” c ng nh nđ ư ũ ư ă
trái ph i nh k tr ng cây ? i u này th t là d hi u ! B i vì Đ
trong thiên nhiên c ng nh trong xã h i,không có b t c ũ ư
m t s v t nào,m t thành qu nào mà không có ngu n
g c,không do công s c lao ng làm nên c .Gi ng nh hoa độ ư
th m trái ng t ph i có ng i tr ng cây bi t bao m hôi ơ ườ đ ế
công s c ôi khi c x ng máu c a mình n a cây xanh đ ươ để
non t i t t.C a c i v t ch t trong xã h i c ng v y,c ng uươ ũ ũ đề
c n n bàn tay kh i óc c n lao c a ng i lao ng kh đế ườ độ
công nh c trí làm ra.
uống nước nhớ nguồn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
uống nước nhớ nguồn - Người đăng: adidaphat721411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
uống nước nhớ nguồn 9 10 548