Ktl-icon-tai-lieu

Vật lí

Được đăng lên bởi lekhanhk59uet
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 307 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM
KHOA VẬT LÝ
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – HỌC KỲ: (II) – NH: 2013 – 2014
Ngành đào tạo: Sư phạm Vật lý – 102 và Vật lý – 105
Học phần thi:………………Quang học (chính thức) – PHYS1013………..
Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề
Câu 1 (2 điểm)
Trình bày một thí nghiệm thể hiện tính chất sóng ánh sáng và một thí nghiệm thể
hiện tính chất hạt lượng tử của ánh sáng. Nêu rõ tính chất sóng hoặc hạt lượng tử của
ánh sáng trong từng thí nghiệm thể hiện ở chỗ nào?
Câu 2 (3 điểm)
Hai lăng kính có cùng góc ở đỉnh là A = 20 phút, có chiết suất 1,5, có đáy gắn
chung làm thành một lưỡng lăng kính. Một nguồn sáng điểm S đặt trên mặt phẳng đáy
chung của hai lăng kính và cách hai lăng kính đoạn 50 cm. Nguồn S phát ra ánh sáng
đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Màn quan sát E đặt vuông góc mặt phẳng đáy chung và
cách hai lăng kính đoạn 2 m.
a) Bố trí dụng cụ thí nghiệm, chỉ rõ giao thoa trường.
b) Tính khoảng vân, xác định số vân sáng và số vân tối quan sát được trên màn.
c) Kết quả câu b thay đổi như thế nào? Nếu dịch chuyển nguồn S ra xa dần hai
lăng kính theo phương vuông góc với màn E.
Câu 3 (2 điểm)
Một nguồn sáng điểm phát ra ánh sáng đơn sắc với bước sóng 550 nm được đặt ở
khoảng cách a = 1 m trước một màn chắn có lỗ tròn bán kính 2 mm.
a) Tìm số đới Fresnel tối thiểu chứa trong lỗ tròn để điểm quan sát là điểm sáng.
b) Tìm khoảng cách b từ màn chắn đến điểm quan sát với số đới Fresnel chứa
trong lỗ tròn như câu a.
Câu 4 (2 điểm)
Chiếu một chùm tia tới hẹp là ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là
0,6 μm, tới vuông góc với bản tinh thể thạch anh mỏng hai mặt song song. Ánh sáng tới
là phân cực thẳng có vectơ chấn động sáng làm với một phương ưu đãi của bản tinh thể
góc 300 và có hàm sóng là s = a cos ωt. Hiệu quang lộ của tia thường và bất thường sau
khi truyền qua bản mỏng là 0,75 μm.
Hãy viết phương trình quỹ đạo của ánh sáng ló ra khỏi bản mỏng.
Câu 5 (1 điểm)
Phương trình đường đặc trưng phổ phát xạ của vật đen của Rayleigh-Jeans.

-

---------------Hết-------------Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM
KHOA VẬT LÝ
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – HỌC KỲ: (II) – NH: 2013 – 2014
Ngành đào tạo: Sư phạm Vật lý – 102 và Vật lý – 105
Học phần thi:………………Quang học (chính thức) – PHYS1013………..
Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề
Câu 1 (2 điểm)
Trình bày một thí nghiệm thể hiện tính chất sóng ánh sáng và một thí nghiệm thể
hiện tính chất hạt lượng tử của ánh sáng. Nêu rõ tính chất sóng hoặc hạt lượng tử của
ánh sáng trong từng thí nghiệm thể hiện ở chỗ nào?
Câu 2 (3 điểm)
Hai lăng kính có cùng góc ở đỉnh là A = 20 phút, có chiết suất 1,5, có đáy gắn
chung làm thành một lưỡng lăng kính. Một nguồn sáng điểm S đặt trên mặt phẳng đáy
chung của hai lăng kính và cách hai lăng kính đoạn 50 cm. Nguồn S phát ra ánh sáng
đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Màn quan sát E đặt vuông góc mặt phẳng đáy chung và
cách hai lăng kính đoạn 2 m.
a) Bố trí dụng cụ thí nghiệm, chỉ rõ giao thoa trường.
b) Tính khoảng vân, xác định số vân sáng và số vân tối quan sát được trên màn.
c) Kết quả câu b thay đổi như thế nào? Nếu dịch chuyển nguồn S ra xa dần hai
lăng kính theo phương vuông góc với màn E.
Câu 3 (2 điểm)
Một nguồn sáng điểm phát ra ánh sáng đơn sắc với bước sóng 550 nm được đặt ở
khoảng cách a = 1 m trước một màn chắn có lỗ tròn bán kính 2 mm.
a) Tìm số đới Fresnel tối thiểu chứa trong lỗ tròn để điểm quan sát là điểm sáng.
b) Tìm khoảng cách b từ màn chắn đến điểm quan sát với số đới Fresnel chứa
trong lỗ tròn như câu a.
Câu 4 (2 điểm)
Chiếu một chùm tia tới hẹp là ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là
0,6 μm, tới vuông góc với bản tinh thể thạch anh mỏng hai mặt song song. Ánh sáng tới
là phân cực thẳng có vectơ chấn động sáng làm với một phương ưu đãi của bản tinh thể
góc 30
0
và có hàm sóng là s = a cos ωt. Hiệu quang lộ của tia thường và bất thường sau
khi truyền qua bản mỏng là 0,75 μm.
Hãy viết phương trình quỹ đạo của ánh sáng ló ra khỏi bản mỏng.
Câu 5 (1 điểm)
Phương trình đường đặc trưng phổ phát xạ của vật đen của Rayleigh-Jeans.
---------------Hết--------------
- Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Vật lí - Người đăng: lekhanhk59uet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Vật lí 9 10 625