Ktl-icon-tai-lieu

vợ ơi anh biết lỗi rồi

Được đăng lên bởi nnttin2-gmail-com
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 4551 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi!
[Lời mở: Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi. Bất kì ai cũng chẳng thể tránh nổi những lầm lỡ và
hờn ghen ích kỉ khi yêu. Hãy thứ lỗi cho anh, lần này em nhé!]

Tôi - một thằng đàn ông đã 32 tuổi, đã có vợ và một cô con gái. Tôi ko biết sau khi
lập gia đình cuộc sống hôn nhân của bạn có phải là một thiên đường? Còn với tôi nó
chẳng phải là một địa ngục nhưng cũng chả phải là một thiên đường! Bởi chả có cái
địa ngục nào lại cho tôi những phút giây ngọt ngào, lãng mạn, sự sung sướng và cả
những khao khát, đam mê mãnh liệt. Và cũng chả có cái thiên đường nào lại chứa
đựng những nỗi lo sợ, những chọn lựa khó khăn, những toan tính cho cuộc sống bộn
bề phía trước, hay hơn cả là những hơn ghen ích kỉ và những nỗi lầm đáng tiếc.
Vợ tôi ư? Biết nói thế nào về cô vợ bé bỏng của mình nhỉ? Không phải ngẫu nhiên mà
tôi gọi cô ấy là cô vợ bé bỏng đâu, bởi cô ấy bây giờ mới có 20 tuổi. Các bạn đừng
ngạc nhiên, tôi cưới vợ khi cô ấy vừa mới tốt nghiệp THPT xong mà. Có nghĩa là tôi
hơn cô ấy 12 tuổi và chúng tôi đã cưới nhau được gần 2 năm.
--------------------------------------------------------------------------------------------Chương I: Con nhỏ khó ưa!

- Này chú, chú có thể nhường cho cháu chỗ này được ko?
Tôi ngước lên, một con nhỏ mặc đồng phục học sinh, hình như là của cấp III, đeo
cặp quai chéo, mái tóc búi lọn nhỏ, phất phơ mấy lọn tóc con, hơi rối. Có lẽ nó vừa đi
học về. Con bé vẫn hướng đôi mắt nhìn tôi.
- Nhưng vẫn còn bàn trống mà cô bé! – Tôi đáp, những tưởng rằng con bé sẽ nhận
ra và đi tìm chỗ ngồi khác, ai dè:
- Vì còn chỗ cháu mới bảo chú nhường lại bàn này cho cháu chứ. Đây là chỗ ngồi
quen thuộc của cháu. Và cháu chỉ muốn ngồi ở chỗ quen thôi.
- Nhưng đây là chỗ duy nhất còn có ổ cắm sạc điện. Chú cần làm việc với cái laptop
của chú mà giờ nó lại sắp hết điện. – Tôi hếch chỉ cái laptop trên bàn. Thực ra tôi có
thể đứng dậy và nhường lại chỗ này cho con bé, vì tôi cũng chả gấp gáp đến độ phải
làm việc ngay trong khi đang được ngồi nghỉ tại một quán cà phê yên tĩnh thế này.
Nhưng tôi không thích tí nào hay chính xác là tôi ghét cái cách nó nói chuyện và đề
nghị tôi nhường bàn. Nếu không phải là quá đáng thì nói thật tôi thấy chẳng ưa gì
con nhỏ này.
Con bé vẫn giương đôi mắt nhìn tôi. Thật là, nó một con nhóc cùng lắm là học 11, 12
trong khi tôi đã 30 tuổi đầu. Âý thế mà nó dám nhìn một người lớn tuổi hơn mình
bằng ánh mắt đó. Thật ko thể chấp nhận đc.
- Chú nói, cháu ko hiểu sao?

Ngay lập tức, tôi thấy nó đi đến cái bàn bên cạnh, quẳng c...
V i! Anh bi t l i r i!ợ ơ ế
[L i m : V i! Anh bi t l i r i. B t kì ai c ng ch ng th tránh n i nh ng l m l ơ ế ũ
h n ghen ích k khi yêu. Hãy th l i cho anh, l n này em nhé!] ứ ỗ
Tôi - m t th ng àn ông ã 32 tu i, ã có v và m t cô con gái. Tôi ko bi t sau khi đ đ đ ế
l p gia ình cu c s ng hôn nhân c a b n có ph i là m t thiên ng? Còn v i tôi nó đ đườ
ch ng ph i là m t a ng c nh ng c ng ch ph i là m t thiên ng! B i ch có cái đị ư ũ đườ
a ng c nào l i cho tôi nh ng phút giây ng t ngào, lãng m n, s sung s ng và c đị ướ
nh ng khao khát, am mê mãnh li t. Và c ng ch có cái thiên ng nào l i ch a đ ũ đườ
ng nh ng n i lo s , nh ng ch n l a khó kh n, nh ng toan tính cho cu c s ng b n đự ă
b phía tr c, hay h n c là nh ng h n ghen ích k và nh ng n i l m áng ti c. ướ ơ ơ đ ế
V tôi ? Bi t nói th nào v cô v bé b ng c a mình nh ? Không ph i ng u nhiên mà ư ế ế
tôi g i cô y là cô v bé b ng âu, b i cô y bây gi m i có 20 tu i. Các b n ng đ đừ
ng c nhiên, tôi c i v khi cô y v a m i t t nghi p THPT xong mà. Có ngh a là tôi ướ ĩ
h n cô y 12 tu i và chúng tôi ã c i nhau c g n 2 n m.ơ đ ư đượ ă
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ch ng I: Con nh khó a!ươ ư
- Này chú, chú có th nh ng cho cháu ch này c ko? ư đượ
Tôi ng c lên, m t con nh m c ng ph c h c sinh, hình nh là c a c p III, eo ướ đồ ư đ
c p quai chéo, mái tóc búi l n nh , ph t ph m y l n tóc con, h i r i. Có l nó v a i ơ ơ đ
h c v . Con bé v n h ng ôi m t nhìn tôi. ư đ
- Nh ng v n còn bàn tr ng mà cô bé! – Tôi áp, nh ng t ng r ng con bé s nh n ư đ ưở
ra và i tìm ch ng i khác, ai dè:đ
- Vì còn ch cháu m i b o chú nh ng l i bàn này cho cháu ch . ây là ch ng i ư Đ
quen thu c c a cháu. Và cháu ch mu n ng i ch quen thôi. ồ ở
- Nh ng ây là ch duy nh t còn có c m s c i n. Chú c n làm vi c v i cái laptop ư đ đ
c a chú mà gi nó l i s p h t i n. – Tôi h ch ch cái laptop trên bàn. Th c ra tôi có ế đ ế
th ng d y và nh ng l i ch này cho con bé, vì tôi c ng ch g p gáp n ph i đứ ư ũ đế độ
làm vi c ngay trong khi ang c ng i ngh t i m t quán cà phê yên t nh th này. đ đượ ĩ ế
Nh ng tôi không thích tí nào hay chính xác là tôi ghét cái cách nó nói chuy n và ư đ
ngh tôi nh ng bàn. N u không ph i là quá áng thì nói th t tôi th y ch ng a gì ườ ế đ ư
con nh này.
Con bé v n gi ng ôi m t nhìn tôi. Th t là, nó m t con nhóc cùng l m là h c 11, 12 ươ đ
trong khi tôi ã 30 tu i u. Âý th mà nó dám nhìn m t ng i l n tu i h n mình đ ổ đầ ế ườ ơ
b ng ánh m t ó. Th t ko th ch p nh n c. đ đ
- Chú nói, cháu ko hi u sao?
vợ ơi anh biết lỗi rồi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vợ ơi anh biết lỗi rồi - Người đăng: nnttin2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
vợ ơi anh biết lỗi rồi 9 10 534