Ktl-icon-tai-lieu

WTO và các DN XK vừa và nhỏ VN

Được đăng lên bởi Lê Đăng Anh
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiªn cøu khoa häc

TrÞnh Quang Huy

Lêi nãi ®Çu
Trong những năm gần đây, chúng ta chứng kiến sự phát triển nhanh
chóng và mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hoá, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Xu
thế này mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt các quốc gia trước sự lựa chọn
không dễ dàng: đứng ngoài xu thế đó thì bị cô lập và tụt hậu, tham gia thì phải
ứng phó với sự cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên, xu hướng chung là các quốc
gia lớn nhỏ tham gia ngày càng nhiều vào quá trình hợp tác và liên kết khu
vực, liên kết quốc tế về kinh tế, thương mại và nhiều lĩnh vực hoạt động khác.
Điều đó cũng lý giải tại sao hầu hết các nước, kể cả các nước đang phát triển,
thậm chí kém phát triển, cũng tham gia vào quá trình hội nhập, từng bước
chấp nhận những “ luật chơi” chung của các tổ chức khu vực và quốc tế.
Trong xu thế chung này, không những các khu vực, các quốc gia mà cả
các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), nhất là những doanh nghiệp xuất nhập
khâủ vừa và nhỏ ở mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ cũng chịu tác động trực
tiếp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Một yêu cầu được đặt ra vừa
là cơ hội, vừa là thách thức đối với các doanh nghiệp này là thích ứng được
với những thay đổi trong môi trường kinh doanh toàn cầu, các hiệp định
thương mại đa phương trong buôn bán quốc tế.
Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ Việt Nam cũng không
nằm ngoài xu thế này khi chúng ta là thành viên chính thức của WTO trong
tương lai gần. Chúng ta sẽ đứng trước cơ hội cũng như thách thức rất lớn
nhưng chúng ta đã biết những gì và đã chuẩn bị những gì cho sự kiện này?
Liệu những doanh nghiệp non trẻ của chúng ta có thể đứng vững trước những
cơn bão cạnh tranh từ các nền kinh tế năng động khác? Với những kiến thức
và hiểu biết của mình, qua đề tài: ”Dự báo về tác động của Tổ chức Thương
mại Thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ Việt
Nam – Những giải pháp đề xuất” , tôi xin được nêu rõ nhìn nhận của mình
1

Nghiªn cøu khoa häc

TrÞnh Quang Huy

về thực trạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, về những thuận lợi
cũng như khó khăn mà các doanh nghiệp này sẽ gặp khi Việt Nam gia nhập
WTO và xin đề xuất một số giải pháp tháo gỡ các khó khăn còn vướng mắc.
Sinh viên:Trịnh Quang Huy
Lớp K11KT2 Khoa Kinh tế&QTKD
Viện Đại Học Mở Hà Nội

2

Nghiªn cøu khoa häc

TrÞnh Quang Huy

Ch¬ng 1: Bèi c¶nh vµ sù ra ®êi cña wto
1. Sự ra đời của WTO.
Ngày 15/04/1994, tại Marakesh (Marốc), Hiệp định cuối cùng của vòng
đàm phán Urugoay đã được ký kết. Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ra
đ...
Nghiªn cøu khoa häc TrÞnh Quang Huy
Lêi nãi ®Çu
Trong những năm gần đây, chúng ta chứng kiến s phát triển nhanh
chóng và mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hoá, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Xu
thế này mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt các quốc gia trước sự lựa chọn
không dễ dàng: đứng ngoài xu thế đó thì bị cô lập và tụt hậu, tham gia thì phải
ứng pvới sự cạnh tranh mạnh mẽ. Tuy nhiên, xu hướng chung các quốc
gia lớn nhỏ tham gia ngày càng nhiều vào quá trình hợp tác liên kết khu
vực, liên kết quốc tế về kinh tế, thương mại và nhiều lĩnh vực hoạt động khác.
Điều đó cũng giải tại sao hầu hết các nước, kể cả các nước đang phát triển,
thậm chí kém phát triển, cũng tham gia vào quá trình hội nhập, từng bước
chấp nhận những “ luật chơi” chung của các tổ chức khu vực và quốc tế.
Trong xu thế chung này, không những các khu vực, các quốc gia cả
các doanh nghiệp vừa nhỏ (SMEs), nhất những doanh nghiệp xuất nhập
khâủ vừa nhỏ mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh th cũng chịu tác động trực
tiếp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Một yêu cầu được đặt ra vừa
hội, vừa thách thức đối với các doanh nghiệp này thích ứng được
với những thay đổi trong môi trường kinh doanh toàn cầu, các hiệp định
thương mại đa phương trong buôn bán quốc tế.
Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa nhỏ Việt Nam cũng không
nằm ngoài xu thế này khi chúng ta thành viên chính thức của WTO trong
tương lai gần. Chúng ta sẽ đứng trước hội cũng như thách thức rất lớn
nhưng chúng ta đã biết những đã chuẩn bị những cho s kiện này?
Liệu những doanh nghiệp non trẻ của chúng ta có thể đứng vững trước những
cơn bão cạnh tranh từ các nền kinh tế năng động khác? Với những kiến thức
và hiểu biết của mình, qua đề tài: ”Dự báo về tác động của Tổ chức Thương
mại Thế giới WTO đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa nhỏ Việt
Nam Những giải pháp đề xuất , tôi xin được nêu nhìn nhận của mình
1
WTO và các DN XK vừa và nhỏ VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
WTO và các DN XK vừa và nhỏ VN - Người đăng: Lê Đăng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
WTO và các DN XK vừa và nhỏ VN 9 10 555