Ktl-icon-tai-lieu

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Được đăng lên bởi minhipc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MI2020 XÁC SUẤT THỐNG KÊ
1. Tên học phần:

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

2. Mã học phần:

MI2020

3. Khối lượng:

3(2-2-0-6)

Lý thuyết:

30 tiết

Bài tập:

30 tiết

Thí nghiệm:
4. Đối tượng tham dự: Cho sinh viên đại học.
5. Điều kiện học phần:
Học phần tiên quyết:
Học phần học trước: Giải tích I, II, III, Đại số, Giải tích hàm, Toán rời rạc
Học phần song hành:
6. Mục tiêu học phần: Sinh viên cần nắm vững các phương pháp cơ bản được sử dụng để nghiên cứu các
quy luật xác suất, từ đó giúp sinh viên hình thành và phát triển khả năng phân tích và xử lý một số bài toán
trong thực tế.
7. Nội dung vắn tắt học phần: Sự kiện và phép tính xác suất, biến ngẫu nhiên 1 chiều và các phân phối xác
suất thông dụng, biến ngẫu nhiên 2 chiều, thống kê ước lượng tham số và bài toán kiểm định.
8. Tài liệu học tập:
Sách, giáo trình chính:
Sách tham khảo:
[1]. Probability and Statistics, Murray, R.S, John, J.S, 2000
[2]. Introduction to Probability and Statistics, Max Engelhardt, 1994
[3]. Tống Đình Quỳ, Xác suất thống kê, NXB Giáo dục, 2000
[4]. Sheldon M, Ross, Introduction to Probability Models, Academic Press, 2000
[5]. Rousas, George.G., A course in Mathematical Statistics, Academic Press, 1997
9. Phương pháp học tập và nhiệm vụ của sinh viên:
Đặc thù của học phần: Tính trừu tượng, chặt chẽ về lập luận
Phương pháp học tập: Nắm vững các khái niệm, định lý và công thức trước khi học bài mới
Dự lớp: đầy đủ theo quy chế
Bài tập: hoàn thành các bài tập của học phần
Thí nghiệm:
10. Đánh giá kết quả: QT(0,3) – T (0,7)
Điểm quá trình: trọng số 0,3
Thi cuối kỳ (trắc nghiệm hoặc tự luận): trọng số 0,7
11. Nội dung và kế hoạch học tập cụ thể:

1

Tuần
1

Nội dung

Giáo trình

BT, TN,...

CHƯƠNG I. Sự kiện ngẫu nhiên và phép tính xác suất
- Các khái niệm cơ bản: phép thử, sự kiện
- Quan hệ và các phép toán của các sự kiện

2

- Một số định nghĩa xác suất: cổ điển, hình học, thống kê.

3

- Định lý cộng và nhân xác suất: công thức cộng xác suất, xác suất có
điều kiện, công thức nhân xác suất

4

- Công thức Bernoulli
- Công thức xác suất đầy đủ và Bayes

5

CHƯƠNG II. Biến ngẫu nhiên và một số luật phân phối xác suất
- Biến ngẫu nhiên một chiều, phân loại và hàm phân phối xác suất
- Biến ngẫu nhiên một chiều rời rạc: Bảng phân phối xác suất

6

- Biến ngẫu nhiên một chiều liên tục: hàm mật độ xác suất
- Các tham số đặc trưng

7

- Các tham số đặc trưng (tiếp)
- Một số phân phối xác suất thông dụng: nhị thức, Poisson

8

- Một số phân phối xác suất thông dụng: đều, mũ, chuẩn
- Giới thiệu sơ lược...
1
MI2020 XÁC SUẤT THỐNG KÊ
1. Tên học phần: XÁC SUẤT THỐNG KÊ
2. Mã học phần: MI2020
3. Khối lượng: 3(2-2-0-6)
Lý thuyết: 30 tiết
Bài tập: 30 tiết
Thí nghiệm:
4. Đối tượng tham dự: Cho sinh viên đại học.
5. Điều kiện học phần:
Học phần tiên quyết:
Học phần học trước: Giải tích I, II, III, Đại số, Giải tích hàm, Toán rời rạc
Học phần song hành:
6. Mục tiêu học phần: Sinh viên cần nắm vững các phương pháp bản được sử dụng để nghiên cứu các
quy luật xác suất, từ đó giúp sinh viên hình thành phát triển khả năng phân tích xử một số bài toán
trong thực tế.
7. Nội dung vắn tắt học phần: Sự kiện và phép tính xác suất, biến ngẫu nhiên 1 chiều và các phân phối xác
suất thông dụng, biến ngẫu nhiên 2 chiều, thống kê ước lượng tham số và bài toán kiểm định.
8. Tài liệu học tập:
Sách, giáo trình chính:
Sách tham khảo:
[1]. Probability and Statistics, Murray, R.S, John, J.S, 2000
[2]. Introduction to Probability and Statistics, Max Engelhardt, 1994
[3]. Tống Đình Quỳ, Xác suất thống kê, NXB Giáo dục, 2000
[4]. Sheldon M, Ross, Introduction to Probability Models, Academic Press, 2000
[5]. Rousas, George.G., A course in Mathematical Statistics, Academic Press, 1997
9. Phương pháp học tập và nhiệm vụ của sinh viên:
Đặc thù của học phần: Tính trừu tượng, chặt chẽ về lập luận
Phương pháp học tập: Nắm vững các khái niệm, định lý và công thức trước khi học bài mới
Dự lớp: đầy đủ theo quy chế
Bài tập: hoàn thành các bài tập của học phần
Thí nghiệm:
10. Đánh giá kết quả: QT(0,3) – T (0,7)
Điểm quá trình: trọng số 0,3
Thi cuối kỳ (trắc nghiệm hoặc tự luận): trọng số 0,7
11. Nội dung và kế hoạch học tập cụ thể:
XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Trang 2
XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Người đăng: minhipc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
XÁC SUẤT THỐNG KÊ 9 10 601