Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Viettel

Được đăng lên bởi honhuttien88
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 4151 lần   |   Lượt tải: 13 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC HÌNH..............................................................................................6
MỤC LỤC BẢNG.............................................................................................6
MỞ ĐẦU...........................................................................................................7
1.

Sự cần thiết.............................................................................................7

2.

Mục tiêu nghiên cứu...............................................................................8

3.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..........................................................8

4.

Phương pháp tiếp cận.............................................................................8

5.

Bố cục trình bày.....................................................................................9

CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC.............10
1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị chiến lược.......................................10
1.1.1. Khái niệm.....................................................................................10
1.1.2. Vai trò của quản trị chiến lược..................................................10
1.1.3. Phân loại chiến lược...................................................................11
1.2. Các giai đoạn của quá trình quản trị chiến lược..................................12
1.2.1. Giai đoạn hoạch định chiến lược...............................................12
1.2.1.1. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu..............................12
1.2.1.2. Phân tích môi trường bên ngoài...........................................13
1.2.1.3. Phân tích môi trường bên trong............................................14
1.2.1.4. Lựa chọn chiến lược tối ưu...................................................14
1.2.2. Thực hiện chiến lược...................................................................14
1.2.3. Đánh giá chiến lược....................................................................15
1.3. Các mô hình & ma trận sử dụng phân tích...........................................15
1.3.1. Các mô hình (Models)..................................................................15
1.3.2. Các ma trận (Matrixes)...............................................................16
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL............................18
2.1. Giới thiệu về Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel........................
MỤC LỤC
MỤC LỤC HÌNH..............................................................................................6
MỤC LỤC BẢNG.............................................................................................6
MỞ ĐẦU...........................................................................................................7
1. Sự cần thiết.............................................................................................7
2. Mục tiêu nghiên cứu...............................................................................8
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..........................................................8
4. Phương pháp tiếp cận.............................................................................8
5. Bố cục trình bày.....................................................................................9
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC.............10
1.1. Khái niệm và vai trò của quản trị chiến lược.......................................10
1.1.1. Khái niệm.....................................................................................10
1.1.2. Vai trò của quản trị chiến lược..................................................10
1.1.3. Phân loại chiến lược...................................................................11
1.2. Các giai đoạn của quá trình quản trị chiến lược..................................12
1.2.1. Giai đoạn hoạch định chiến lược...............................................12
1.2.1.1. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu..............................12
1.2.1.2. Phân tích môi trường bên ngoài...........................................13
1.2.1.3. Phân tích môi trường bên trong............................................14
1.2.1.4. Lựa chọn chiến lược tối ưu...................................................14
1.2.2. Thực hiện chiến lược...................................................................14
1.2.3. Đánh giá chiến lược....................................................................15
1.3. Các mô hình & ma trận sử dụng phân tích...........................................15
1.3.1. Các mô hình (Models)..................................................................15
1.3.2. Các ma trận (Matrixes)...............................................................16
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL............................18
2.1. Giới thiệu về Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel........................18
2.2. Tình hình kinh doanh từ năm 2005 đến 2010....................................19
1
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Viettel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Viettel - Người đăng: honhuttien88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty Viettel 9 10 883