Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng chiến lược kinh doanh

Được đăng lên bởi hoanglienkt77
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2938 lần   |   Lượt tải: 1 lần
X©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh
I. Kh¸I niÖm vÒ kinh doanh
1.1. §Þnh nghÜa vÒ kinh doanh theo
luËt doanh nghiÖp n¨m 2005
Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn liªn tôc mét, mét
sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ t×nh ®Çu t­,
tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc cung øng
dÞch vô trªn thÞ tr­êng nh»m môc ®Ých sinh lîi.
1.2. §ÞnhnghÜa cô thÓ h¬n:
Kinh doanh lµ toµn bé c¸c ho¹t ®éng hîp ph¸p
cña con ng­êi nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña x· héi
th«ng qua mua b¸n b»ng tiÒn mµ qua ®ã vèn (tµi
s¶n) øng tr­íc t¨ng lªn (cã l·i).

c¸c yÕu tè cña kinh doanh
1. TÝnh hîp ph¸p
§­îc kinh doanh tÊt c¶ nh÷ng g× mµ luËt ph¸p kh«ng cÊm.
2. Kinh doanh tho¶ m·n nhu cÇu
- Cã nhu cÇu míi ⇒ b¾t ®Çu ph¸t triÓn mét d¹ng ho¹t ®éng kinh
doanh míi ⇒ s¶n phÈm vµ dÞch vô míi.
- Cßn nhu cÇu ⇒ duy tr× kinh doanh.
- HÕt nhu cÇu ⇒ chuyÓn ®æi ngµnh nghÒ kinh doanh.
3. kinh doanh lµ ho¹t ®éng th«ng qua mua b¸n b»ng tiÒn.
⇒ Kinh doanh kh¸c víi c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c, t­¬ng trî.
4. Muèn b¾t ®Çu kinh doanh ph¶i cã tµi s¶n øng tr­íc:
Tµi s¶n h÷u h×nh, tµi s¶n v« h×nh.
5. Kinh doanh ph¶i cã l·i:
⇒ Kinh doanh kh¸cc víi c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn, kh¸c víi ho¹t
®éng cña c¸c tæ chøc phi lîi nhuËn.

tµi s¶n øng tr­íc cho kinh doanh
ph¶i gåm hai bé phËn:
Tµi s¶n h÷u h×nh - tµi s¶n v« h×nh

1. Tµi s¶n h÷u h×nh:
- §Êt ®ai, nguån n­íc, c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn kh¸c.
- M¸y mãc, trang thiÕt bÞ.
- Nguyªn vËt liÖu.
- C¸c c«ng tr×nh: Nhµ x­ëng, v¨n phßng v.v...
- Lao ®éng ch­a ®­îc ®µo t¹o.
2. Tµi s¶n v« h×nh
- Th­¬ng hiÖu.
- C«ng nghÖ, bÝ quyÕt c«ng nghÖ.
- Tµi n¨ng, nghÖ thuËt kinh doanh vµ qu¶n lý - c¸c nhµ kinh
doanh vµ qu¶n lý cã tµi.
- S¸ng t¹o cña trÝ tuÖ: Ph¸t minh, s¸ng chÕ, s¸ng kiÕn.
- Kü n¨ng lao ®éng, sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay (bµn tay
vµng).
- Thêi gian ⇒ Th«ng tin.
- Quan hÖ.
- ThÞ tr­êng (phÇn thÞ tr­êng).

m«i tr­êng kinh doanh

M«i tr­êng kinh doanh lµ tæng hîp
nh÷ng nh©n tè n»m ngoµi doanh
nghiÖp, t¸c ®éng vµ ¶nh h­ëng ®Õn
ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh cña
doanh nghiÖp, doanh nghiÖp kh«ng
kiÓm so¸t ®­îc, mµ doanh nghiÖp ph¶i
thÝch nghi vµ ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái
cña nã.

c¸c yÕu tè cña m«i tr­êng kinh doanh
1. m«i tr­êng quèc tÕ

- C¸c cam kÕt cña ViÖt Nam khi tham gia
vµo WTO, c¸c cam kÕt trong c¸c hiÖp ®Þnh th­
¬ng m¹i song ph­¬ng.
- C¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh ë thÞ tr­êng khu
vùc vµ quèc tÕ.
- Hai chÕ ®é: Tèi huÖ quèc vµ ®èi xö quèc
gia.
- Ba hµng rµo: Hµng rµo thuÕ quan, hµng
rµo phi thuÕ quan vµ hµng rµo kü thuËt

c¸c yÕu tè cña m«i tr­êng kinh doanh
2. m«i tr­êng trong n­íc

a) M«i tr­êng tù nhiª...
X©y dùng chiÕn lîc kinh doanh
X©y dùng chiÕn lîc kinh doanh
I. Kh¸I niÖm vÒ kinh doanh
I. Kh¸I niÖm vÒ kinh doanh
1.1. §Þnh nghÜa vÒ kinh doanh theo
1.1. §Þnh nghÜa vÒ kinh doanh theo
luËt doanh nghiÖp n¨m 2005
luËt doanh nghiÖp n¨m 2005
Kinh doanh viÖc thùc hiÖn liªn tôc mét, mét
Kinh doanh viÖc thùc hiÖn liªn tôc mét, mét
hoÆc tÊt c¸c c«ng ®o¹n cña qt×nh ®Çu t$,
hoÆc tÊt c¸c c«ng ®o¹n cña qt×nh ®Çu t$,
s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc cung øng
s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc cung øng
dÞch vô trªn thÞ tr$êng nh»m môc ®Ých sinh lîi.
dÞch vô trªn thÞ tr$êng nh»m môc ®Ých sinh lîi.
1.2. §ÞnhnghÜa cô thÓ h¬n:
1.2. §ÞnhnghÜa cô thÓ h¬n:
Kinh doanh toµn c¸c ho¹t ®éng hîp ph¸p
Kinh doanh toµn c¸c ho¹t ®éng hîp ph¸p
cña con ng$êi nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña x· héi
cña con ng$êi nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña x· héi
th«ng qua mua b¸n b»ng tiÒn mµ qua ®ã vèn (tµi
th«ng qua mua b¸n b»ng tiÒn mµ qua ®ã vèn (tµi
s¶n) øng tr$íc t¨ng lªn (cã l·i).
s¶n) øng tr$íc t¨ng lªn (cã l·i).
Xây dựng chiến lược kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng chiến lược kinh doanh - Người đăng: hoanglienkt77
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Xây dựng chiến lược kinh doanh 9 10 88