Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng chiến lược Marketing

Được đăng lên bởi vudinh150393-gmail-com
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1085 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP

TRƯỜNG ĐH KT&QTKD TN
Lớp: K5 – QTDNCN B
--------------------------------------------------------------------------

Mục lục.
DANH MỤC BẢNG BIỂU.......................................................................................2
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................7
PHẦN 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ TRUNG 8

1. Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng Hà Trung .............................8
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung ........8
1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng Hà Trung...........9
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH xây dựng Hà Trung........10
1.4 Chức năng nhiệm vụ của công ty.
................................................................................................................................
14
1.4.1 Chức năng của công ty......................................................................................14
1.4.2 Nhiệm vụ của công ty......................................................................................15
1.4.3 Đặc điểm sản phẩm...........................................................................................15
1.4.4 Quy trình công nghệ..........................................................................................16
1.4.5 Những thuận lợi và khó khăn mà Công ty trải qua trong quá trình hoạt động .
....................................................................................................................................19
1.4.6 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty những năm qua...........................20
Phần II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
DOANH NGHIỆP ................................................................................................21
2. Phân tích các hoạt động Marketing.................................................................21
2.1 Tình
hình
tài
chính
và
các
chỉ
tiêu
tài
chính.
...........................................................................................................................
21
2.2 Vị
thế
và
khả
năng
cạnh
tranh
của
công
ty.
...........................................................................................................................
22
2.3 Thực trạng Marketing trong Công ty xây dựng Hà Trung.
.............................................................................................................




 !"#######################################################################################$
 %&"############################################################################################################'

 !"#$!% $&'()*&'%+,-+./&'01$&'
1.1. Quá tnh hình thành và phát triển ca Công ty TNHH xây dng Hà Trung########(
1.2. Đc đim sn xuất kinh doanh ca Công ty TNHH xây dng Hà Trung...........9
1.3. Đc đim t chc b máy quản lý ca công tyTNHH xây dng Hà Trung........10
1.4 Chức năng nhiệm vụ của công ty.
................................................................................................................................
14
)#*#)+,-./.0-12-3.045######################################################################################)*
)#*#$+6789:-12-3.045######################################################################################)
)#*#;<-=6>8?@.+A8###########################################################################################)
)#*#*B54CD.+-3.0.0+7##########################################################################################)E
)#*#+F.04+BG.HI69JK+LK+/.8J3.0454C@6MB24CN.0MBO4CD.++NP4=Q.0#
####################################################################################################################################)R
)#*#ES4MB@+NP4=Q.0K6.+TN2.+-123.045.+F.0./8MB2###########################$U
 2&3456789:4;<;
4;=>
> -&%? ! @A%BC&'D1EF%"&'>
2.1Tình hình tài chính các chỉ tiêu tài chính.
...........................................................................................................................
21
2.2Vị thế khả năng cạnh tranh của công ty.
...........................................................................................................................
22
2.3 Thực trạng Marketing trong Công ty xây dựng Trung.
................................................................................................................................
24
VCW.XBY.6Z.#[V0B5\.2.+B5
)
Xây dựng chiến lược Marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng chiến lược Marketing - Người đăng: vudinh150393-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Xây dựng chiến lược Marketing 9 10 91