Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng và áp dụng chính sách lương theo phương pháp 3 P

Được đăng lên bởi pdbinh
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 13965 lần   |   Lượt tải: 261 lần
Xaây döïng vaø aùp duïng chính saùch löông theo phöông phaùp 3 P

NOÄI DUNG
PHAÀN 1: GIÔÙI THIEÄU COÂNG TY
I. Giôùi thieäu chung
II. Thöïc traïng vaø khuyeát ñieåm cuûa vieäc traû löông hieän taïi
PHAÀN 2: XAÂY DÖÏNG CHÍNH SAÙCH LÖÔNG THEO PHÖÔNG PHAÙP 3P
I. MUÏC ÑÍCH
II. CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN
1. Traû löông laø gì?
2. Vai troø vaø yù nghóa cuûa vieäc xaây döïng Chính saùch löông
3. Muïc tieâu cuûa vieäc xaây döïng Chính saùch löông
4. Xaây döïng Chính saùch löông theo phöông phaùp 3P
5. AÙp duïng Chính saùch löông cho 4 vò trí coâng vieäc tieâu bieåu
III. CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN
BÖÔÙC 1: XAÂY DÖÏNG THANG LÖÔNG THEO VÒ TRÍ COÂNG VIEÄC
1.

2.
3.
4.
5.

(POSITION)
Ñònh giaù vò trí coâng vieäc
a. Xaùc ñònh caùc yeáu toá ñaùnh giaù
b. Xaùc ñònh tyû troïng cuûa töøng yeáu toá
c. Tính ñieåm cho töøng yeáu toá
c.1. Tính ñieåm
c.2. Thieát laäp heä thoáng caùc yeáu toá ñaùnh giaù
d. Thang ñieåm vaø xeáp haïng
Xaùc ñònh möùc löông toái thieåu
Thieát laäp thang löông
Ñaùnh giaù vò trí coâng vieäc
Xaùc ñònh löông theo vò trí coâng vieäc

BÖÔÙC 2: XAÙC ÑÒNH LÖÔNG THEO NAÊNG LÖÏC (PERSON)
1. Ñaùnh giaù naêng löïc
a. Xaùc ñònh caùc naêng löïc lieân quan ñeán vò trí coâng vieäc
b. Xaùc ñònh möùc ñoä quan troïng
c. Moâ taû naêng löïc vaø xaùc ñònh möùc ñoä thaønh thaïo
d. Xaùc ñònh tieâu chuaån naêng löïc cho töøng vò trí
e. Ñaùnh giaù naêng löïc
2. Xaùc ñònh löông theo naêng löïc
BÖÔÙC 3: XAÙC ÑÒNH MÖÙC THÖÔÛNG THEO KEÁT QUAÛ COÂNG VIEÄC
(PERFORMANCE)
1. Ñaùnh giaù keát quaû coâng vieäc
a. Thieát laäp muïc tieâu caù nhaân
b. Ñaùnh giaù keát quaû coâng vieäc
2. Xaùc ñònh möùc thöôûng theo keát quaû coâng vieäc
BÖÔC 4: BAÛNG LÖÔNG HOAØN CHÆNH
PHAÀN 3:

AÙP DUÏNG CHÍNH SAÙCH LÖÔNG MÔÙI

Trang 1/34

Xaây döïng vaø aùp duïng chính saùch löông theo phöông phaùp 3 P

PHAÀN 1: GIÔÙI THIEÄU COÂNG TY

I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG:
Coâng ty TNHH Dòch vuï – Du lòch Leã Hoäi (Carnival) ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1998 do Toång
Cuïc Du Lòch Vieät Nam caáp giaáy pheùp hoaït ñoäng kinh doanh du lòch quoác teá ñeán Vieät Nam
cho khaùch quoác teá, löõ haønh quoác teá vaø noäi ñòa.
Carnival laø thaønh vieân cuûa caùc Hieäp hoäi du lòch quoác teá nhö ASTA (American Society of
Travel Agents), PATA (Pacific Asia Travel Association), JATA (Japan Association of Travel
Agents) vaø ñöôïc baàu choïn danh hieäu “Thöông Hieäu Vieät Yeâu Thích” do baïn ñoïc baùo Doanh
Nhaân baàu choïn.
Caùc dòch vuï cuûa Carnival:
- Tour du lòch trong nöôùc vaø nuôùc ngoaøi cho khaùch du lòch quoác teá, khaùch du lòch noäi ñòa
- To...
Xaây döïng vaø aùp duïng chính saùch löông theo phöông phaùp 3 P
PHAÀN 1: GIÔÙI THIEÄU COÂNG TY
I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG:
Coâng ty TNHH Dòch vuï – Du lòch Leã Hoäi (Carnival) ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1998 do Toång
Cuïc Du Lòch Vieät Nam caáp giaáy pheùp hoaït ñoäng kinh doanh du lòch quoác teá ñeán Vieät Nam
cho khaùch quoác teá, löõ haønh quoác teá vaø noäi ñòa.
Carnival laø thaønh vieân cuûa caùc Hieäp hoäi du lòch quoác teá nhö ASTA (American Society of
Travel Agents), PATA (Pacific Asia Travel Association), JATA (Japan Association of Travel
Agents) vaø ñöôïc baàu choïn danh hieäu “Thöông Hieäu Vieät Yeâu Thích” do baïn ñoïc baùo Doanh
Nhaân baàu choïn.
Caùc dòch vuï cuûa Carnival:
- Tour du lòch trong nöôùc vaø nuôùc ngoaøi cho khaùch du lòch quoác teá, khaùch du lòch noäi ñòa
- Toå chöùc caùc chöông trình tham döï hoäi chôï, hoäi thaûo chuyeân ñeà quoác teá (MICE) keát
hôïp du lòch
- Caùc Tour haønh höông: Israel, Medjugorie, AÁn Ñoä …
- Tour thieát keá theo yeâu caàu daønh cho caù nhaân vaø taäp theå
- Dòch vuï veù maùy bay quoác noäi vaø quoác teá
- Dòch vuï ñaët phoøng khaùch saïn, dòch vuï vaän chuyeån toaøn caàu
- Dòch vuï höôùng daãn vieân, thoâng dòch vieân
- Thuû tuïc visa vaøo Vieät Nam
- Cuøng caùc dòch vuï khaùc
Carnival chuyeân toå chöùc caùc chöông trình du lòch hoäi nghò, keát hôïp tham quan hoäi chôï:
- Hoäi chôï ngaønh nhöïa – NPE 2006
- Hoäi chôï thuûy saûn – Boston Seafood 2006
- Hoäi chôï oâtoâ– Motor Show Tokyo 2006
- Hoäi nghò trieån laõm – CNTT CES 2004
- Hoäi nghò trieån laõm thieát bò vaø phuï tuøng söõa chöõa xe hôi – AAPEX 2003
- Hoäi chôï ngaønh nöôùc– WEFTEC 2003
- Hoäi chôï ngaønh y teá – MEDTRADE 2003
- Hoäi chôï ngaønh bao bì – PACK EXPO 2003
- Hoäi chôï ngaønh ñieän – IEEE / PES 2003
- Hoäi chôï ngaønh nhöïa – NPE 2003
- Hoäi chôï ngaønh xaây döïng – CONEXPO 2002
- Hoäi chôï ngaønh saûn xuaát thieát bò vaên phoøng – SHOPA 2002
Trang 2/34
Xây dựng và áp dụng chính sách lương theo phương pháp 3 P - Trang 3
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng và áp dụng chính sách lương theo phương pháp 3 P - Người đăng: pdbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Xây dựng và áp dụng chính sách lương theo phương pháp 3 P 9 10 313